Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili - UL 25/2009


Na podlagi 5. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 36. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

1. člen

V Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 82/03) se v 5. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za osebe po tem pravilniku se ne štejejo osebe, ki delajo:
– izključno s predpakiranimi živili pri skladiščenju v proizvodnji in prometu z živili,
– izključno s predpakiranimi živili v prometu s predpakiranimi živili,
– v primarni proizvodnji živil, razen oseb iz 3. točke prejšnjega odstavka.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-13/2009

Ljubljana, dne 19. marca 2009

EVA 2008-2711-0194

Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje


Avtor: ZKŽP