Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne posode za tekočine – UL 107/2007


Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena ter petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

P R A V I L N I K

o meroslovnih zahtevah za merilne posode za tekočine

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merilne posode za tekočine (v nadaljnjem besedilu: merilne posode), postopek ugotavljanja skladnosti in način označevanja.

(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).

2. člen

Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za merilne posode, ki se proizvajajo oziroma se dajejo v promet v drugih državah članicah Evropske skupnosti, državah članicah Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven zavarovanja javnega interesa.

3. člen

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– »merilne posode« so posode v obliki sodov, cistern, rezervoarjev in podobno, ki se uporabljajo za hrambo ali transport pijač in tekočih živil ter s katerimi se določa njihova skupna prostornina ali njihove nazivne prostornine, npr. pivovski sodi;
– »skupna prostornina (Vs)« je največja prostornina, ki jo lahko merilna posoda vsebuje v pogojih, običajnih za njeno uporabo;
– »nazivna prostornina (Vn)« je zaokrožena celoštevilska vrednost, ki jo merilna posoda lahko vsebuje v pogojih, običajnih za njeno uporabo.

4. člen

Vrednost nazivne prostornine merilne posode mora biti enaka skupni prostornini merilne posode.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

5. člen

Merilne posode z označeno nazivno prostornino se lahko izdelujejo v naslednjih velikostih:
– v mnogokratnikih 5 l za prostornine, ki so manjše ali enake 100 l,
– v mnogokratnikih 50 l za prostornine, ki so večje od 100 l.

6. člen

Največji dopustni pogrešek (v nadaljnjem besedilu: NDP) merilnih posod znaša za merilne posode:
– z označeno nazivno prostornino ± 0,5%, vendar ne manj kot 0,10 l za kovinske merilne posode in
– ± 1%, vendar ne manj kot 0,15 l za merilne posode iz drugih materialov.

7. člen

NDP merilnih posod v uporabi znaša za merilne posode:
– z označeno nazivno prostornino dvakratno vrednost iz prve alinee prejšnjega člena;
– brez označbe nazivne prostornine 2% skupne prostornine.

III. TEHNIČNE ZAHTEVE

8. člen

(1) Merilne posode morajo biti izdelane iz materialov, ki so dovolj trdni, togi in odporni za nameravano uporabo tako, da ne spremenijo oblike. Če so merilne posode znotraj prevlečene z zaščitno prevleko, mora biti prevleka takšna, da se pri normalni uporabi in vzdrževanju merilne posode ne odstrani ali tako tanka, da je njena prostornina zanemarljiva glede na NDP.

(2) Odprtine za polnjenje morajo biti postavljene tako, da se merilna posoda popolnoma napolni, ko se tekočina dotakne spodnjega roba odprtine za polnjenje ali do spodnjega roba vratu, kadar je na vrhu merilne posode izdelan vrat.

(3) Oblika merilnih posod mora biti takšna, da se v merilni posodi pri polnjenju ne ustvarijo zračni žepi, pri praznjenju pa tekočinski žepi.

(4) Nagnjenost merilne posode pri normalni uporabi ne sme vplivati na ustvarjanje zračnih ali tekočinskih žepov in na popolno napolnjenost merilne posode.

9. člen

Pri merilnih posodah pod tlakom, se zaradi materialov, uporabljenih za izdelavo, in njihove nadaljnje obdelave skupna prostornina pri 20 °C in atmosferskem tlaku ne sme povečati za več kot 0,50%, ko so izpostavljeni notranjemu nadtlaku 100 kPa za 48 ur.

IV. NAPISI IN OZNAKE

10. člen

(1) Napisi na merilni posodi morajo biti v slovenskem jeziku ter jasni in dobro vidni v delovnih pogojih.

(2) Napisi so lahko na napisni ploščici, ki je lahko izdelana tudi v obliki nalepke in je pred odstranitvijo zavarovana z žigom ali izdelana tako, da se pri odstranitvi trajno poškoduje.

(3) Napisna ploščica pri merilnih posodah z označeno nazivno prostornino mora vsebovati vsaj naslednje napise in oznake:
– blagovno znamko oziroma ime proizvajalca,
– nazivno prostornino,
– serijsko številko in leto izdelave,
– oznako tipa, če je določen.

(4) Napisna ploščica pri merilnih posodah brez označene nazivne prostornine mora vsebovati vsaj naslednje napise in oznake:
– izmerjeno skupno prostornino,
– serijsko oziroma identifikacijsko številko, ki jo določi Urad RS za meroslovje.

(5) Na napisni ploščici mora biti predviden prostor za oznake skladnosti in overitvene oznake. Za overitvene oznake je lahko določeno tudi posebno mesto v bližini napisne ploščice.

V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

11. člen

(1) Skladnost merilnih posod z zahtevami tega pravilnika se ugotavlja s prvo overitvijo.

(2) Prva overitev merilne posode z označeno nazivno prostornino se izvede z meritvijo njene prostornine in označitvijo, da prostornina znotraj NDP ustreza označbam na merilni posodi. Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled merilne posode.

(3) Prva overitev merilnih posod brez označbe nazivne prostornine se izvede z meritvijo prostornine, ki se vpiše na merilno posodo. Vrednost skupne prostornine, ki se vpiše na merilno posodo, se zaokrožuje navzdol na:
– 0,1 l za merilne posode s prostornino do 100 l,
– 0,5 l za merilne posode s prostornino nad 100 l do 300 l,
– 1 l za merilne posode s prostornino nad 300 l do 1500 l,
– 5 l za merilne posode nad 1500 l.

(4) Merilne posode z označeno nazivno prostornino, ki so serijsko izdelane (npr. pivovski sodi) se lahko pregledajo tudi po statistični metodi po standardu SIST ISO 2859-1 – Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributnih) spremenljivkah – 1. del: Pravila vzorčenja razvrščena po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo zaporednih partij (lotov).

(5) Razširjena merilna negotovost merilnega sistema ne sme preseči 1/3 NDP za merilno posodo.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

12. člen

Merilne posode, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno prvo overitev skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za sode, kadi, kangle in balone (Uradni list RS, št. 20/02), se smejo še naprej uporabljati, če glede NDP izpolnjujejo zahteve iz 7. člena tega pravilnika.

13. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o meroslovnih zahtevah za sode, kadi, kangle in balone (Uradni list RS, št. 20/02).

14. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.


Št. 0073-8/2007/3

Ljubljana, dne 12. novembra 2007

EVA 2007-3211-0007

 

Mojca Kucler Dolinar l.r.

Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo


Avtor: ZKZP