Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana - UL 28/2004


Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1 in 58/02 ZMR-1) in petega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana

 

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik ureja označevanje živil v prometu, ki niso predpakirana (v nadaljnjem besedilu: nepredpakirano živilo), ter živil, ki so predpakirana za neposredno prodajo.
 

2. člen
(predpakirana živila za neposredno prodajo)

Za predpakirano živilo za neposredno prodajo iz prejšnjega člena se štejejo živila, ki jih za prodajo vnaprej pakira trgovec na drobno ali v prostorih trgovine, namenjenih za pakiranje živil brez prisotnosti končnega potrošnika, ali na prevoznem sredstvu, ki ga uporablja za prodajo, ali na stojnici, ki jo uporablja za prodajo.
 

3. člen
(podatki na označbi)

Označba na nepredpakiranem živilu mora vsebovati naslednje podatke:
ime, pod katerim se živilo daje v promet, v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil;
ime ali poslovno ime proizvajalca ali trgovsko ime oziroma blagovno znamko živila;
kraj porekla ali država izvora, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla živila;
v primeru nepredpakiranih gotovih jedi, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva, rok uporabnosti, označen z besedami »porabiti do&«;
druge podatke, če je tako določeno za posamezno nepredpakirano živilo v predpisu, ki ureja kakovost za posamezno živilo oziroma v predpisu, ki ureja zdravstveno ustreznost živil.
 

4. člen
(način označevanja)

Označba mora biti na živilu ali neposredno ob živilu, na katerega se nanaša, v slovenskem jeziku, na dobro vidnem mestu, nedvoumna, čitljiva, neizbrisna in ne sme biti prekrita z drugim besednim ali slikovnim materialom.

5. člen
(prehodno obdobje)

Živila morajo biti označena v skladu z določbami tega pravilnika najpozneje od 31. maja 2004 dalje.
 

6. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-31/2002
Ljubljana, dne 23. februarja 2004.

 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
 
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.


Avtor: ZŽI