Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana – UL 10/2005


Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in petega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembi in dopolnitvi pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana

1. člen

(1) V pravilniku o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 28/04) se v 3. členu za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:

“– kategorija oziroma razred živila, kolikor se živilo razvršča v kategorije oziroma razrede;”.

(2) Dosedanja peta alinea postane šesta alinea.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 324-250/2004

Ljubljana, dne 3. januarja 2005.

EVA 2004-2311-0382

 

Marica Lukačič l. r.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Soglašam!

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

Minister za zdravje

 


Avtor: ZŽI