Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana – UL 115/2006


Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04), izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana

1. člen

V Pravilniku o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 28/04, 10/05 in 57/05) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»Ta pravilnik ureja označevanje živil v prometu, ki niso predpakirana (v nadaljnjem besedilu: nepredpakirano živilo), ter živil, ki so predpakirana za neposredno prodajo v skladu z Direktivo Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo (UL L št. 186 z dne 30. 6. 1989, str. 21, z vsemi spremembami).«.

2. člen

Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen

(serija oziroma lot)

(1) Za serijo (lot) se šteje serija enot živila v prometu, ki je pridelano, predelano ali izdelano pod enakimi pogoji.

(2) Serija (lot) mora biti navedena s črko L in številko serije, ki skupaj omogočata identifikacijo živila, na transportni embalaži oziroma embalaži iz katere je živilo vzeto ali pa na spremnih dokumentih, ki se nanašajo na živilo, in so poslani pred dobavo živila ali hkrati z njo. V vseh primerih mora biti dobro vidna, razločno napisana in neizbrisna.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 33200-5/2006

Ljubljana, dne 25. septembra 2006

EVA 2006-2311-0020

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

Soglašam!

Andrej Bručan l.r.

Minister za zdravje


Avtor: ZŽI