Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pitni vodi – UL 26/2006


Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o pitni vodi

1. člen

Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 330 z dne 5. 12. 1998, str. 32, z vsemi spremembami), določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode.

2. člen

V Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 in 35/04) se v prilogi II v tabeli B1 tabela nadomesti z naslednjo tabelo:

 

Količina distribuirane ali producirane
vode na oskrbovalnem območju m3/dan
(Opombi 1 in 2)

Število vzorcev za redna preskušanja (Opombe 3, 4 in 5)

Število vzorcev za
občasna preskušanja
(Opomba 5)

<= 100

*

*

> 100 <=1 000

4

1

> 1000 <= 10 000

4
+ 3 za vsakih
1000 m3/dan in dela skupne količine

1
+ 1 za vsakih 3 300 m3/dan
in dela skupne količine

> 10 000 <= 100 000

 

3
+ 1 za vsakih 10 000 m3/dan
in dela skupne količine

> 100 000

10
+ 1 za vsakih 25 000 m3/dan
in dela skupne količine

 

* Se letno določijo v programu monitoringa.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0220-6/2006

Ljubljana, dne 24. februarja 2006

EVA 2006-2711-0063

Andrej Bručan l.r.

Minister za zdravje


Avtor: ZŽI