Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi – UL 92/2006


Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o pitni vodi

1. člen

V Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06) se v celotnem besedilu pravilnika beseda »komisija« v vseh sklonih nadomesti s kratico »IVZ«.

2. člen

V 4. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Priporočila iz prejšnjega odstavka pripravi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ).«.

3. člen

V 5. členu se v prvem odstavku:

– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Za potrebe tega pravilnika IVZ opravlja naslednje naloge:«;

– v 2. točki se za »18.,« doda »20.«;

– v 4. točki se črta »20.,«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Naloge iz prejšnjega odstavka IVZ opravlja v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo.«.

4. člen

V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »ljudi« postavi pika in črta besedilo »o čemer poda mnenje komisija.«.

V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »pridobi mnenje komisije« nadomesti z besedilom » v skladu s priporočili IVZ oceni«.

5. člen

V 33. členu se črta drugi stavek.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0220-32/2006

Ljubljana, dne 8. avgusta 2006

EVA 2006-2711-0173

Andrej Bručan l.r.

Minister za zdravje


Avtor: ZŽI