Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili - UL 22/2010


Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

1. člen

V Pravilniku o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 65/08) se v besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:

''Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2002/72/ES z dne 6. avgusta 2002 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L št. 220 z dne 15. 8. 2002, str. 18), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 975/2009 z dne 19. oktobra 2009 o spremembi Direktive 2002/72/ES o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L št. 274 z dne 20. 10. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/72/ES), določa polimerne materiale in izdelke, ki so kot končni izdelek namenjeni za stik z živili ali prihajajo v stik z živili in so temu namenjeni (v nadaljnjem besedilu: polimerni materiali in izdelki).''

2. člen

V 5. členu se v tretjem odstavku besedilo "Pravilniku o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom (Uradni list RS, št. 48/02, 117/02, 42/03, 20/04, 90/05 in 26/06)" nadomesti z besedilom "Pravilniku o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (Uradni list RS, št. 25/09)".

3. člen

V 6. člena se na koncu prvega odstavka pred piko doda besedilo "z omejitvami, določenimi v tem oddelku".

4. člen

V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Pomen številk v oklepajih v stolpcih ''Omejitve in/ali zahteve'' iz prilog iz prejšnjega odstavka je določen v Prilogi VI Direktive 2002/72/ES."

5. člen

V 16. členu se v tretjem odstavku besedilo "Pravilniku o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom (Uradni list RS, št. 48/02, 117/02, 42/03, 20/04, 90/05 in 26/06)" nadomesti z besedilom "Pravilniku o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (Uradni list RS, št. 25/09)".

6. člen

V Prilogi I se v 6. točki besedilo "materialov in izdelkov, namenjenih za stik z" nadomesti z besedo "živil".

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-7/2010

Ljubljana, dne 11. februarja 2010

EVA 2009-2711-0062

Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje