Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili - UL 22/2011


Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

1. člen

V Pravilniku o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 65/08 in 22/10) se v 1. členu besedilo »Uredbo Komisije (ES) št. 975/2009 z dne 19. oktobra 2009 o spremembi Direktive 2002/72/ES o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L št. 274 z dne 20. 10. 2009, str. 3)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2011/8/EU z dne 28. januarja 2011 o spremembi Direktive 2002/72/ES glede omejitve uporabe bisfenola A v plastičnih stekleničkah za dojenčke (UL L št. 16 z dne 29. 1. 2011, str. 11)«.

2. člen

Proizvodnja polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, ki niso v skladu s pravilnikom, je prepovedana od dneva uveljavitve tega pravilnika, njihovo dajanje v promet in uvoz pa od 1. junija 2011.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-27/2011

Ljubljana, dne 14. marca 2011

EVA 2011-2711-0009

Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje