Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS – UL 31/2008


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS

1. člen

V Uredbi o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (Uradni list RS, št. 53/05 in 66/06) se v 4. členu v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.000 do 30.000 eurov«, v prvi alinei pa se za besedo »proizvaja« doda besedilo »in daje v promet«.

V drugem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 12.000 eurov«.

V tretjem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »120 do 1.000 eurov«.

2. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-1/2008/6

Ljubljana, dne 20. marca 2008

EVA 2007-2711-0098

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKŽP