Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o izvajanju uredbe Komisije (ES) o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili – UL 119/2007


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o izvajanju uredbe Komisije (ES) o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

1. člen

S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006, str. 75; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2023/2006/ES).

2. člen

Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2023/2006/ES in te uredbe je ministrstvo, pristojno za zdravje.

3. člen

Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo zdravstveni inšpektorji.

4. člen

Z globo od 2.000 do 33.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ne zagotovi, da se proizvodni postopki izvajajo skladno z dobro proizvodno prakso iz 4., 5., 6. in 7. člena ter Priloge Uredbe 2023/2006/ES.

Z globo od 800 do 12.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.

Z globo od 125 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

5. člen

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

 

 

Št. 00725-17/2007/5

Ljubljana, dne 12. decembra 2007

EVA 2006-2711-0207

Vlada Republike Slovenije

 

 Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKZP