Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vsebini listin o skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil - UL 31/2004


Na podlagi drugega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU in 58/02 ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o vsebini listin o skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
 

1. člen
vsebina

Ta pravilnik določa vsebino listin o skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: proizvodi).
 

2. člen
pomen izrazov

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
izjava o skladnosti je dokument fizične ali pravne osebe, ki potrjuje, da je proizvod oziroma njegova pridelava oziroma predelava v skladu s predpisanimi pogoji oziroma pogoji iz kupoprodajnih pogodb;
preskusno poročilo je dokument, ki ga izda preskusni laboratorij in ki natančno, jasno in nedvoumno podaja rezultate preskusa in druge predpisane podatke, povezane s preskusom;
preskus je tehnična operacija, ki zajema določitev ene ali več karakteristik določenega proizvoda po točno določenem postopku;
certifikat je dokument, izdan v skladu s postopkom certificiranja, ki potrjuje, da je določen proizvod oziroma njegova pridelava oziroma predelava v skladu s predpisanimi pogoji, če pa ti pogoji niso predpisani, pa v skladu s pogoji poslovne odločitve fizične ali pravne osebe;
certificiranje je postopek, v katerem certifikacijski organ izda certifikat.
 

3. člen
izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti vsebuje zlasti:
1. ime, priimek in naslov fizične oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki poda izjavo o skladnosti;
2. identifikacijske podatke o proizvodu, kot na primer vrsto, tip, lot (serijo), izvor ter količino proizvoda;
3. navedbo predpisov oziroma standardov oziroma navedbo pogojev iz kupoprodajnih pogodb, s katerimi je proizvod skladen;
4. kraj in datum izdaje izjave;
5. ime in priimek, naziv in podpis odgovornih oseb.


4. člen
preskusno poročilo

Preskusno poročilo mora vsebovati podatke, ki so v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

5. člen
certifikat

Certifikat vsebuje zlasti:
1. podatke o proizvodu, ki je predmet certificiranja, kot na primer vrsto, tip;
2. ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež certifikacijskega organa, ki izda certifikat;
3. identifikacijsko številko;
4. ime, priimek in naslov fizične oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki je vložila vlogo za izdajo certifikata;
5. datum izdaje certifikata;
6. ime, naziv in podpis odgovornih oseb certifikacijskega organa.

6. člen
prenehanje veljavnosti

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini listin o skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 86/01).
 

7. člen
začetek veljavnosti

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-66/01/2
Ljubljana, dne 17. marca 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI