Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil - UL 63/2002


Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
 P R A V I L N I K
o uradnem nadzoru temperature  zamrznjenih živil 

1. člen

Ta pravilnik določa način vzorčenja in metodo merjenja temperatur zamrznjenih živil, ki se uporabljata pri izvajanju uradnega nadzora v proizvodnji in prometu z zamrznjenimi živili. 

2. člen

Postopek vzorčenja in metoda merjenja temperatur zamrznjenih živil se opravlja v skladu s postopki, opisanimi v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika. 

3. člen

Metoda merjenja iz priloge 2 se uporablja le v primerih, ko zdravstveni inšpektor upravičeno podvomi v rezultate ugotavljanja odstopov od mejnih temperatur zamrznjenih živil, pridobljenih v notranjem nadzoru v skladu s predpisom, ki ureja varnost zamrznjenih živil. 

4. člen

Za uradni nadzor zamrznjenih živil se lahko uporabljajo tudi druge znanstveno veljavne metode, pod pogojem, da to ne ovira prostega prometa zamrznjenih živil, če le izpolnjujejo pogoje glede temperature iz predpisa, ki ureja varnost zamrznjenih živil.
V primeru različnih rezultatov merjenj temperature, veljajo rezultati, dobljeni z uporabo metode, opredeljene v tem pravilniku. 

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 0220-18/2002-1
Ljubljana, dne 8. julija 2002

 

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Ministerv za zdravje
Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI