Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil - sprememba - UL 117/2002


Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil 

1. člen

V pravilniku o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02) se v prvem odstavku 5. točke priloge 2:
v točkah b) in c) beseda natančnost nadomesti z besedo točnost.
točka e) spremeni tako, da se glasi: e) točnost merilnega instrumenta je treba periodično pregledovati glede na tehnične lastnosti merilnega instrumenta in načina uporabe;;
točka f) črta, dosedanje točke g), h) in i) pa postanejo točke f), g) in h).
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:


Skladnost merilnega instrumenta z zahtevami iz točk a) do e) prejšnjega odstavka se dokazuje z veljavnim kalibracijskim certifikatom, ki ga izda:


laboratorij pravne osebe, ki ga je Urad Republike Slovenije za meroslovje z odločbo priznal kot nosilca nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo,
laboratorij, ki ima veljavno akreditacijo Slovenske akreditacije na področju termodinamične temperature ali
drug laboratorij, katerega usposobljenost priznava Slovenska akreditacija na podlagi večstranskih in dvostranskih sporazumov o medsebojnem priznavanju kalibracijskih certifikatov, sklenjenih v okviru Evropskega sodelovanja na področju akreditacije.
Iz kalibracijskega certifikata iz prejšnjega odstavka mora biti posebej razvidno, da je merilni instrument skladen z zahtevami iz točk a) do e) prvega odstavka te točke.


2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.


Št. 0220-18/2002-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.Avtor: ZŽI