Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil – UL 46/2006


Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil

1. člen

V Pravilniku o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02 in 117/02) se v naslovu in celotnem besedilu pred besedno zvezo »zamrznjenih živil« doda beseda »hitro«.

2. člen

Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 92/2/EGS z dne 13. januarja 1992 o postopku vzorčenja in metodi analize Skupnosti za uradni nadzor temperature hitro zamrznjenih živil, namenjenih prehrani ljudi (UL L št. 34 z dne 11. 2. 1992, str. 30), določa način vzorčenja in metodo merjenja temperatur hitro zamrznjenih živil, ki se uporabljata pri izvajanju uradnega nadzora v proizvodnji in prometu z zamrznjenimi živili.«.

3. člen

V 4. členu se v prvem odstavku za besedo »se« doda vejica in besedilo »poleg metod opisanih v prilogah 1 in 2«.

4. člen

V Prilogi 1 se v točki 1.3 v naslovu besedi »Hladilne omare« nadomestita z besedilom »Zamrzovalne razstavne omare«, besedilo »hladilni omari v trgovini« pa z besedilom »zamrzovalni razstavni omari v prodaji na drobno«.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0220-14/2006

Ljubljana, dne 18. aprila 2006

EVA 2006-2711-0144

Andrej Bručan l.r.

Minister za zdravje


Avtor: ZŽI