Pravilnik o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše - UL 31/2004


Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše*

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše namenjenih prehrani ljudi (v nadaljnjem besedilu: izdelki), opisanih v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.


2. člen

Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke, ki so namenjeni za pekarsko in slaščičarsko industrijo ter za izdelke iz 8. in 9. točke I. dela Priloge I., ki so proizvedeni in dani v promet v državi članici Evropske unije, če so skladni z njeno nacionalno zakonodajo.
 

3. člen

Pri proizvodnji izdelkov se lahko uporabijo samo sestavine, navedene v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika in surovine, ki ustrezajo Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

4. člen

Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja in dovoljeni negativni odstopek za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
 

II. OZNAČEVANJE

5. člen

Izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil in v skladu s tem pravilnikom.
 

6. člen

Izdelki morajo glede označevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Imena izdelkov, navedena v Prilogi I, se uporabljajo samo za izdelke, navedene v njej, in se uporabljajo za poimenovanje teh izdelkov v prometu.
2. Ne glede na določbe prejšnje točke se lahko imena, navedena v Prilogi I, uporabljajo v skladu z običajno prakso tudi za dodatno označevanje drugih izdelkov, ki jih ni mogoče zamenjati z izdelki iz Priloge I.
3. Imena izdelkov morajo biti dopolnjena z navedbo uporabljenega sadja v padajočem vrstnem redu glede na utežni delež surovin. Vendar se pri izdelkih, izdelanih iz treh ali več vrst sadja, navedba uporabljenega sadja lahko nadomesti z izrazom "mešano sadje" ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila vrst uporabljenega sadja.
4. Na označbi mora biti navedena vsebnost sadja z besedilom "izdelano iz... g sadja na 100 g" končnega izdelka, po odštetju mase vode, uporabljene za pripravo vodnega izvlečka, če je to primerno.
5. Na označbi mora biti navedena vsebnost skupnega sladkorja z besedilom "skupni sladkorji... g na 100 g"; navedba predstavlja vrednost skupnega sladkorja v končnem izdelku, ki je določena z refraktometrom pri 20 °C; dovoljeno odstopanje je ± 3 refraktometrične stopinje.
6. Ne glede na določbe prejšnje točke na označbi ni potrebno navesti vsebnosti sladkorja, če je na njej navedena hranilna vrednost sladkorjev v skladu s predpisom, ki ureja označevanje hranilne vrednosti živil.
7. Podatki iz 4. in 5. točke tega člena morajo biti napisani v istem vidnem polju kot ime izdelka in z jasno vidnimi črkami.
8. Če je ostanek žveplovega dioksida večji od 10 mg/kg, je treba v seznamu sestavin navesti njegovo vsebnost.
 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen

Izdelki se lahko najpozneje do 12. julija 2004 proizvajajo in označujejo v skladu s pravilnikom o kakovosti marmelad, džemov in podobnih sadnih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/01). Tako proizvedeni izdelki so lahko v prometu do porabe zalog.
 

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kakovosti marmelad, džemov in podobnih sadnih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/01), uporablja pa se do 12. julija 2004.

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-64/2003
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.

 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
 
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.


* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktno (ES) št. 113/2001 o sadnih džemih, želejih marmeladah in sladkani kostanjevi kaši (pireju), namenjeni za prehrano ljudi.


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI