Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o uporabi izraza mleko in uporabi označb za mlečne izdelke – UL 19/2007


Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o razveljavitvi Pravilnika o uporabi izraza mleko in uporabi označb za mlečne izdelke

1. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi izraza mleko in uporabi označb za mlečne izdelke (Uradni list RS, št. 11/01).

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 077-297/2006

Ljubljana, dne 9. januarja 2007

EVA 2006-2311-0023

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

Andrej Bručan l.r.

Minister za zdravje


Avtor: ZŽI