Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže – UL 142/2004


Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže

1. člen

V Pravilniku o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže (Uradni list RS, št. 90/00) se v 4., 5. in 6. členu beseda "oznaka" v vseh sklonih nadomesti z besedo "označba" v ustreznem sklonu.

2. člen

V Prilogi I se:

– v naslovu pred besedo "Hranilna", ki naj se zapiše z malo začetnico, dodata besedi "Sestava in";

– v prvem stavku pred besedo ''hranilni'' dodata besedi ''sestavi in'', za besedo "uporabo" pa doda vejica in besedilo "ki so v prometu kot taka ali se pripravijo za uporabo po navodilih proizvajalca";

– naslov 1. točke spremeni tako, da se glasi: "Energijska vrednost";

– v točki 2.2. beseda "kemijski" nadomesti z besedo "kemični";

– 2.3. točka spremeni tako, da se glasi:

"2.3. "Kemični indeks" pomeni najnižje razmerje med količino posamezne esencialne aminokisline testne beljakovine in količino te aminokisline v referenčni beljakovini.";

– v točki 3.1. beseda "energija" nadomesti z besedo "energijska";

– v točkah 3.2. in 3.3. beseda "linolenske" nadomesti z besedo "linolne";

– naslov 4. točke spremeni tako, da se glasi: "Prehranska vlaknina", v besedilu 4. točke beseda "vlaknin" nadomesti z besedama "prehranske vlaknine", "2. točke" nadomesti z "1. točke", besedilo "v posameznem dnevnem obroku" pa nadomesti z besedilom "za vse dnevne obroke hrane;

– v 5.1. točki beseda ''zagotoviti'' nadomesti z besedo ''vsebovati'', sedanji drugi odstavek pa postane nova 5.2. točka'';

– Tabela I nadomesti z naslednjim besedilom:

"Tabela I

 

                           Enote   Količina

Vitamin A                (μg RE)        700

Vitamin D                     (μg)          5

Vitamin E                (mg-TE)         10

Vitamin C                    (mg)         45

Tiamin                         (mg)        1,1

Riboflavin                     (mg)        1,6

Niacin                     (mg-NE)         18

Vitamin B(6)                 (mg)        1,5

Folat                             (μg)        200

Vitamin B(12)                (μg)        1,4

Biotin                            (μg)         15

Pantotenska kislina        (mg)          3

Kalcij                            (mg)        700

Fosfor                           (mg)        550

Kalij                             (mg)       3100

Železo                          (mg)         16

Cink                             (mg)        9,5

Baker                           (mg)        1,1

Jod                                (μg)        130

Selen                             (μg)         55

Natrij                            (mg)        575

Magnezij                       (mg)        150

Mangan                         (mg)        1".

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0220-69/2004

Ljubljana, dne 13. decembra 2004.

EVA 2004-2711-0121

 

 

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

Minister za zdravje


Avtor: ZŽI