Pravilnik o živilih za posebne zdravstvene namene - spremembe - UL 2/2009


Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene

1. člen

V Pravilniku o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št. 46/02 in 54/07) se v 6. členu v drugem odstavku beseda »rudninske« nadomesti z besedo »mineralne«.

2. člen

Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Živila za posebne zdravstvene namene so lahko v prometu tudi v lekarnah in specializiranih prodajalnah za zdravila, ki se izdajajo brez recepta«.

3. člen

V Prilogi 1 se v 3. točki beseda »rudninskih« nadomesti z besedo »mineralnih«, v 5. točki pa beseda »rudninske« z besedo »mineralne«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Št. 0070-123/2008

Ljubljana, dne 17. decembra 2008

EVA 2008-2711-0111

Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje


Avtor: ZKŽP