Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten - UL 35/2009


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) in v zvezi z izvajanjem 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten

1. člen

S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009 z dne 20. januarja 2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten (UL L št. 16 z dne 21. 1. 2009, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 41/2009/ES).

2. člen

Pristojni organ za izvajanje Uredbe 41/2009/ES je ministrstvo, pristojno za zdravje.

3. člen

Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo zdravstveni inšpektorji.

4. člen

(1) Z globo od 15.000 do 32.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 3. in 4. členom Uredbe 41/2009/ES.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 1.000 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

5. člen

Živila, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe 41/2009/ES, so lahko v prometu od dneva uveljavitve te uredbe.

6. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.

Št. 00725-3/2009/4

Ljubljana, dne 30. aprila 2009

EVA 2008-2711-0149

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik


Avtor: ZKŽP