Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji - UL 99/2008


Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG), četrtega odstavka 113. člena in tretjega odstavka 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba je koncesijski akt za izvajanje javnih služb v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: javne službe), ki zajemajo javno službo strokovnih nalog v živinoreji in javno službo nalog genske banke v živinoreji.
(2) S to uredbo so urejene naslednje strokovne naloge v živinoreji:
– reprodukcija;
– selekcija;
– ocenjevanje plemenske vrednosti;
– ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti;
– rodovništvo;
– spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu;
– izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa;
– razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih programov za potrebe skupnega temeljnega programa;
– ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih;
– širjenje genetskega napredka;
– vodenje katastra čebelje paše.
(3) S to uredbo so urejene naslednje naloge genske banke v živinoreji:
– zbiranje in evidentiranje avtohtonega genskega materiala;
– ocenjevanje in vrednotenje zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih;
– razmnoževanje in trajnostna raba genskega materiala.

2. člen

(vsebina)

(1) Na področju izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: javna služba strokovnih nalog) ta uredba določa način izvajanja teh nalog, postopke za pripravo letnega normativnega finančnega programa za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa (v nadaljnjem besedilu: program za izvedbo STRP), način poročanja ter strokovni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem nalog skupnega temeljnega rejskega programa v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: STRP) ter ureja podrobnosti v zvezi s podeljevanjem koncesij.
(2) Na področju izvajanja javne službe nalog genske banke v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: javna služba genske banke) ta uredba določa način izvajanja teh nalog, način izbire izvajalca nalog, kadrovske in tehnične pogoje, ki jih mora izvajalec nalog izpolnjevati, postopke za pripravo letnega normativnega finančnega programa za izvedbo javne službe genske banke (v nadaljnjem besedilu: letni program varstva BRŽ), način poročanja, strokovni in inšpekcijski nadzor nad opravljanjem nalog ter ureja podeljevanje koncesij.

3. člen

(območje izvajanja javnih služb)

(1) Javna služba strokovnih nalog se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije in se opravlja za vse tiste pasme domačih živali, katerih potrjeni rejski programi so vključeni v STRP skladno z drugim odstavkom 33. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Javna služba genske banke se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s to uredbo in Programom varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: program varstva BRŽ), sprejetim v skladu s 67. členom zakona. Javna služba genske banke se izvaja za vse vrste in pasme domačih živali, ki so podrobneje opredeljene v programu varstva BRŽ.

4. člen

(splošni pogoji za izvajanje dejavnosti)

(1) Izvajalci javne službe strokovnih nalog so organizacije v živinoreji iz 84. členom zakona in se izberejo v skladu s 73. členom zakona. Izvajalec nalog javne službe genske banke je izbran na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Izvajalci javne službe strokovnih nalog in izvajalci nalog javne službe genske banke (v nadaljnjem besedilu: izvajalci nalog javne službe):
– morajo imeti v ustanovitvenem aktu podlago za opravljanje nalog, ki se izvajajo kot javna služba po tej uredbi;
– se ne smejo ukvarjati z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z interesi ali konkurenčna nalogam, ki jih izvajajo kot javno službo, ali bi lahko imeli koristi od rezultatov ukrepov, ki jih predlaga;
– morajo zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.
(3) Če izvajalec nalog javne službe za opravljanje posameznih tehničnih nalog najame zunanjega sodelavca, uredita način sodelovanja ter varovanje osebnih podatkov s pogodbo, vendar je izvajalec nalog javne službe v celoti odgovoren za zakonito in pravilno opravljanje nalog javne službe.
(4) Izvajalec nalog javne službe lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar z njimi ne sme ovirati opravljanja nalog javne službe.
(5) Izvajalec nalog javne službe mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog javne službe. Zagotovljeno mora biti ločeno spremljanje stroškov in prihodkov, ki nastajajo z izvajanjem javne službe.
(6) Izvajalci javne službe strokovnih nalog morajo zagotavljati opravljanje nalog skladno s sprejetim obsegom nalog v programu za izvedbo STRP vsem rejcem, ki svoje živali s pisnimi izjavami vključijo v rejski program. Obrazec pisne izjave o vključitvi živali v rejski program se objavi na spletni strani ministrstva.

5. člen

(naloge javnih služb)

(1) Naloge javne službe strokovnih nalog se navedejo in opišejo v rejskih programih za posamezno vrsto ali pasmo domačih živali, podrobneje pa se opredelijo v programu za izvedbo STRP.
(2) Naloge javne službe genske banke se podrobneje opredelijo v programu varstva BRŽ.
(3) Naloge iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko opravlja isti izvajalec nalog javne službe, vendar mora v tem primeru zagotavljati natančno razmejitev nalog, tako da zagotavlja izvedbo in plačilo posamezne naloge samo enkrat.

6. člen

(koncesija in koncesijska pogodba)

(1) V skladu s 74. členom zakona ministrstvo sklene koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe strokovnih nalog s priznano rejsko organizacijo. V pogodbi se poleg sestavin iz 74. člena zakona navedejo vsi izvajalci javne službe strokovnih nalog.
(2) Ministrstvo vsako leto sklene pogodbo o financiranju z izvajalci javne službe strokovnih nalog, ki so navedeni v koncesijski pogodbi. Pogodba o financiranju se sklene na podlagi sklepa ministra, pristojnega za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: minister), o določitvi programa za izvedbo STRP ter o dodelitvi sredstev za njegovo izvedbo.
(3) Za izvajanje javne službe genske banke, v skladu s 73. členom zakona, minister podeli koncesijo na javnem razpisu izbrani organizaciji. V skladu s 74. členom zakona ministrstvo z izbrano organizacijo sklene koncesijsko pogodbo.
(4) Za koncesijo za izvajanje javne službe po tej uredbi se koncesijska dajatev ne plačuje.

7. člen

(medsebojna razmerja)

(1) Ministrstvo pošlje priznani rejski organizaciji oziroma organizaciji za izvajanje javne službe genske banke v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisano vrniti najpozneje v osmih dneh od vročitve. V kolikor koncesijska pogodba ni podpisana v roku, se šteje, da koncesijska pogodba ni sklenjena, in odločba o izbiri koncesionarja preneha veljati. Kadar gre za izvajanje javne službe genske banke, se razpis za izbiro izvajalca nalog javne službe genske banke ponovi.
(2) Ministrstvo pošlje izvajalcem javne službe strokovnih nalog v podpis pogodbo o financiranju iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki jo mora izvajalec javne službe strokovnih nalog podpisano vrniti najpozneje v osmih dneh od vročitve.
(3) Če izvajalec javne službe strokovnih nalog ne podpiše pogodbe o financiranju iz drugega odstavka prejšnjega člena v roku iz prejšnjega odstavka, ministrstvo pozove priznano rejsko organizacijo in izvajalca javne službe strokovnih nalog, da zagotovita njen podpis v petnajstih dneh oziroma, da priznana rejska organizacija v tem roku izbere novega izvajalca javne službe strokovnih nalog, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba o financiranju ni sklenjena in odločba o izbiri koncesionarja preneha veljati.

8. člen

(način prenehanja)

Razmerje med ministrstvom kot koncedentom in koncesionarjem preneha:
– z odvzemom koncesije;
– s prenehanjem koncesijske pogodbe.

9. člen

(odvzem koncesije)

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

10. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

11. člen

(financiranje nalog javnih služb)

(1) Sredstva za delovanje in opravljanje javne službe strokovnih nalog se zagotavljajo v skladu s prvim odstavkom 33. člena, prvim odstavkom 34. člena in 79. členom zakona.
(2) Sredstva za delovanje in opravljanje javne službe genske banke se zagotavljajo v skladu s četrtim odstavkom 66. člena in 79. členom zakona.

II. PROGRAM JAVNE SLUŽBE STROKOVNIH NALOG

12. člen

(program za izvedbo STRP)

(1) V programu za izvedbo STRP, ki ga s sklepom sprejme minister, se za opravljanje javne službe strokovnih nalog podrobneje določijo obseg nalog in višina sredstev, vrsta podatkov, ki so potrebni za opravljanje nalog javne službe strokovnih nalog, vključno z osebnimi podatki, in način dostopa do podatkov, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja. Program morajo pripraviti priznane rejske organizacije na podlagi predhodnih pisnih izhodišč ministrstva, s katerimi se določi tudi rok za pripravo programa za izvedbo STRP. Kadar je za določeno vrsto domačih živali potrjenih več rejskih programov za različne ali za isto pasmo domačih živali, morajo priznane rejske organizacije, katerih rejski programi so vključeni v STRP, pripraviti skupni program za izvedbo STRP.
(2) Program za izvedbo STRP mora zlasti vsebovati:
– cilje in pričakovane rezultate opravljanja javne službe strokovnih nalog;
– dejavnosti ali naloge oziroma storitve javne službe strokovnih nalog skupaj s predvidenim letnim obsegom dela za posamezne izvajalce javne službe strokovnih nalog;
– seznam rejcev, ki sodelujejo pri izvedbi rejskega programa, vključenega v STRP;
– seznam podatkov, ki so potrebni za opravljanje javne službe strokovnih nalog, vključno z osebnimi podatki, navedenimi po posameznih dejavnostih ali nalogah oziroma storitvah, in način dostopa do podatkov, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja;
– normativne izračune stroškov opravljanja nalog, preračunano na posamezno enoto (uro, žival, dejavnost, nadzor, drugo);
– podrobnejše ukrepe, ki jih mora izvesti izvajalec javne službe strokovnih nalog;
– vire financiranja javne službe;
– kazalnike učinkovitosti izvajalca javne službe strokovnih nalog;
– začetek in čas trajanja programa;
– poimenski seznam članov strokovnih skupin za potrebe izvajanja programa STRP glede na potrjene rejske programe (npr. delovne skupine za odbiro in priznavanje plemenjakov);
– dokazilo o ločenem vodenju računovodskih evidenc za posamezne dejavnosti;
– izračun sodil (ključev) za delitev sredstev po posameznih dejavnostih.
(3) Ministrstvo preverja usklajenost programa za izvedbo STRP z izhodišči iz prvega odstavka tega člena ter izvajalce javne službe strokovnih nalog pisno pozove, da predloge programov ustrezno dopolnijo oziroma uskladijo.
(4) Program za izvedbo STRP se spremeni s sklepom ministra.
(5) Če je za določeno pasmo potrjenih več rejskih programov različnih priznanih rejskih organizacij, se v program za izvedbo STRP vključijo samo tiste strokovne naloge, ki so skupne vsem potrjenim rejskim programom. V tem primeru morajo priznane rejske organizacije v programu za izvedbo STRP določiti skupen seznam članov strokovnih skupin za potrebe izvajanja programa STRP, glede na potrjene rejske programe.
(6) Če priznane rejske organizacije v roku, ki je določen v izhodiščih iz prvega odstavka tega člena, ne pošljejo skupnega pisnega predloga programa za izvedbo STRP in predloga za imenovanje skupnih strokovnih skupin iz prejšnjega odstavka, ministrstvo na podlagi izvršenega programa za izvedbo STRP iz predhodnega leta z dodatnimi izhodišči za pripravo programa za izvedbo STRP določi strokovne naloge, ki se bodo vključile v ta program, in imenuje člane strokovnih skupin iz prejšnjega odstavka z zastopanostjo iz vseh priznanih rejskih organizacijah za isto pasmo ter določi organizacije v živinoreji iz 84. člena zakona, da pripravijo program za izvedbo STRP za določeno vrsto domačih živali.
(7) Kadar je za različne pasme iste vrste domačih živali priznanih več rejskih organizacij in te ne pripravijo programa za izvedbo STRP, ministrstvo na podlagi izvršenega programa za izvedbo STRP iz predhodnega leta z dodatnimi izhodišči za pripravo programa za izvedbo STRP določi strokovne naloge, ki se bodo vključile v ta program, in organizacije v živinoreji iz 84. člena zakona, da pripravijo program za izvedbo STRP za določeno vrsto domačih živali.
(8) Če za določeno vrsto ali pasmo domačih živali ni priznane rejske organizacije in je zaradi zagotavljanja izvajanja namenov in ciljev zakona v interesu Republike Slovenije, da se na tej vrsti ali pasmi domačih živali izvajajo strokovne naloge, ministrstvo določi skladno s 35. členom zakona strokovne naloge, ki se bodo vključile v program za izvedbo STRP, imenuje člane strokovnih skupin iz petega odstavka tega člena ter določi organizacije v živinoreji iz 84. člena zakona, ki pripravijo program za izvedbo STRP za določeno vrsto ali pasmo domačih živali. Pri določitvi vrste in obsega strokovnih nalog se upošteva obseg izvajanja nalog v preteklem letu, če pa tega ni, se uporabi letni program za izvedbo STRP za druge vrste ali pasme, ki je določeni vrsti ali pasmi najbližje.

III. ORGANIZACIJA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE GENSKE BANKE

13. člen

(objava organizacije)

Ministrstvo na podlagi javnega razpisa izbrano organizacijo za izvajanje javne službe genske banke objavi na svoji spletni strani. V objavi navede naslednje podatke:
– ime in sedež organizacije;
– številko in datum odločbe o izbiri;
– področje in območje delovanja;
– obdobje, za katero je izbrana.

14. člen

(pravnoorganizacijska oblika)

Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imeti pravnoorganizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu, in sicer tako, da je vpisana v sodni register, drug register ali drugo uradno evidenco kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava.

15. člen

(kadrovski in tehnični pogoji)

(1) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imeti ustrezno strokovno usposobljene osebe v skladu s 101. členom zakona.
(2) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imeti strokovnega vodjo za izvajanje javne službe genske banke, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja kmetijstva – zootehnika ali druge podobne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na tem področju;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela na tem področju;
– organizacijske sposobnosti.
(3) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imeti zlasti:
– ustrezen prostor oziroma potrebne laboratorije z ustrezno merilno in drugo opremo;
– strojno in programsko opremo za opravljanje nalog ter vodenje informacijskih sistemov na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji;
– opremo in prostor za varno shranjevanje genetskega materiala v obliki semena, jajčnih celic, zarodkov in drugega genetskega materiala;
– opremo, ki omogoča primerno hitre in zanesljive stike z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo potrjene rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov.
(4) Pogoje iz prejšnjega odstavka lahko organizacija za izvajanje javne službe genske banke izpolnjuje sama ali ima sklenjene pogodbe z organizacijami, ki so v skladu s predpisi usposobljene za pridobivanje semena, jajčnih celic, zarodkov in drugega genetskega materiala. Pogodbe lahko sklene tudi za izvajanje drugih nalog s področja javne službe genske banke.
(5) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora zagotavljati sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji, na podlagi pogodb o sodelovanju oziroma aktivnega članstva.

16. člen

(strokovni svet)

(1) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imenovati strokovni svet v dveh mesecih po prejemu odločbe, s katero je bila izbrana na javnem razpisu kot izvajalec nalog javne službe genske banke. Strokovni svet mora biti sestavljen: iz predstavnika organizacije, ki izvaja naloge javne službe genske banke, predstavnika vsake priznane rejske organizacije, katere rejski program je potrjen za pasme domačih živali, na katere se nanaša izvajanje javne službe genske banke, in enega predstavnika vsake druge organizacije, ki opravljajo posamezne naloge iz javne službe genske banke.
(2) Strokovni svet daje mnenje k letnemu programu varstva BRŽ in k letnemu poročilu o rezultatih opravljenega dela ter k pomembnejšim strokovnim vprašanjem s področja javne službe genske banke.

17. člen

(sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami)

(1) Priznane rejske organizacije, ki so odgovorne za izvajanje potrjenih rejskih programov za posamezne vrste in pasme domačih živali ter so vključene v izvajanje javne službe genske banke, morajo zagotavljati sodelovanje z organizacijo za izvajanje javne službe genske banke, pri izvajanju rejskih programov pa izpolnjevanje obveznosti, potrebnih za ohranjanje živalskih genskih virov.
(2) Za celotno koncesijsko obdobje organizacija za izvajanje javne službe genske banke sklene pogodbe o sodelovanju z vsemi priznanimi rejskimi organizacijami, katerih rejski programi so potrjeni za pasme domačih živali, na katere se nanaša izvajanje javne službe genske banke, v dveh mesecih po prejemu odločbe, s katero je bila izbrana na javnem razpisu kot izvajalec nalog javne službe genske banke.

IV. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE GENSKE BANKE

18. člen

(predmet koncesije)

Predmet koncesije je izvajanje progama varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji iz 67. člena zakona.

19. člen

(pogoji za koncesionarja)

Koncesionar mora izpolnjevati pogoje iz 4., 12., 13. in 14. člena te uredbe.

20. člen

(merila za izbor)

Pri izboru koncesionarja se upošteva kakovost izvajanja nalog, ki so predmet koncesije in se izkazuje predvsem z naslednjimi merili:
– strokovna usposobljenost oseb;
– oprema in prostori za izvajanje nalog;
– izkušnje na področju ohranjanja BRŽ;
– vključenost v mednarodno sodelovanje na področju živalskih genskih virov.

21. člen

(čas trajanja koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje sedmih let.

22. člen

(javni razpis)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja mora vsebovati sestavine iz 73. člena zakona.
(2) Rok za prijavo na razpis je najmanj 45 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.

23. člen

(izbira koncesionarja)

(1) O izbiri koncesionarja v skladu s 73. členom zakona odloči minister z odločbo na predlog strokovne komisije za ocenjevanje ponudb.
(2) Na javnem razpisu se izbere en koncesionar, ki zagotavlja izvajanje storitev javne službe genske banke za celotno obdobje in območje podeljene koncesije.
(3) Pritožba zoper odločbo o izbiri koncesionarja ne zadrži izvajanja programa javne službe genske banke. V takem primeru izbrani koncesionar opravlja naloge do dokončne rešitve pritožbe.

24. člen

(letni program varstva BRŽ)

(1) V letnem programu varstva BRŽ, ki ga s sklepom sprejme minister, se za opravljanje nalog javne službe genske banke podrobneje določijo obseg nalog in višina sredstev, vrsta podatkov, ki so potrebni za opravljanje nalog javne službe genske banke vključno z osebnimi podatki, in način dostopa do podatkov, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja. Predlog letnega programa varstva BRŽ pripravi organizacija za izvajanje javne službe genske banke, na podlagi predhodnih pisnih izhodišč ministrstva, s katerimi se določi tudi rok za pripravo tega programa.
(2) Letni program varstva BRŽ mora vsebovati:
– cilje in pričakovane rezultate opravljanja javne službe genske banke;
– dejavnosti ali naloge oziroma storitve javne službe genske banke skupaj s predvidenim letnim obsegom dela za posamezne izvajalce nalog javne službe genske banke;
– normativni izračun stroškov opravljanja nalog, preračunano na posamezno enoto (uro, žival, dejavnost, drugo);
– seznam podatkov, ki so potrebni za opravljanje nalog javne službe genske banke, vključno z osebnimi podatki, navedenimi po posameznih dejavnostih ali nalogah oziroma storitvah, in način dostopa do podatkov skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja;
– podrobnejše ukrepe, ki jih mora izvesti izvajalec nalog javne službe genske banke;
– vire financiranja javne službe genske banke;
– kazalnike učinkovitosti izvajalca nalog javne službe genske banke;
– začetek in čas trajanja programa;
– vrste in pasme živali, ki so predmet izvajanja programa;
– seznam priznanih rejskih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi tega programa.
(3) Ministrstvo preverja usklajenost letnega programa varstva BRŽ z izhodišči iz prvega odstavka tega člena ter izvajalce nalog javne službe genske banke pisno pozove, da predloge programov ustrezno dopolnijo oziroma uskladijo.
(4) Letni program varstva BRŽ se lahko spremeni s sklepom ministra.

V. RAČUNOVODSTVO IN NADZOR

25. člen

(vodenje računovodstva in uradnih evidenc)

Če izvajalec nalog javne službe opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso povezane z opravljanjem javne službe, mora zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za posamezne dejavnosti. Določeni morajo biti tudi parametri za razporejanje stroškov in prihodkov na podlagi sodil (ključev) za delitev sredstev po posameznih dejavnostih.

26. člen

(prenos sredstev)

(1) Če izvajalec nalog javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva, namenjena opravljanju nalog, sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog skladno s tretjim odstavkom tega člena. Prenos ostanka sredstev neopravljenih nalog lahko doseže največ do 20 odstotkov vrednosti posamezne naloge.
(2) Kadar so vse naloge v celoti opravljene, posamezne naloge pa v večjem obsegu od potrjenega programa, se povečani obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena se plačilo, če izvajalec nalog javne službe za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določeno v programu za izvedbo STRP ali letnem programu varstva BRŽ, lahko izvede za več opravljenih nalog, če druge naloge iz opravičljivih razlogov niso bile opravljene v načrtovanem obsegu. Pri tem izplačilo skupnih sredstev ne sme prekoračiti skupnega letno določenega zneska na posameznega izvajalca nalog javne službe in na posamezno vrsto domačih živali pri programu za izvedbo STRP. V ta namen mora izvajalec nalog javne službe najpozneje do 30. septembra tekočega leta ministrstvu predložiti pisno obrazložitev, zakaj določene naloge ne bodo opravljene in za katere naloge iz programa za izvedbo STRP ali letnega programa varstva BRŽ se bo porabil preostanek sredstev, pa tudi razlog za povečanje obsega teh nalog. Ministrstvo izvajalcu nalog javne službe izda sklep, v katerem potrdi predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP ali letnega programa varstva BRŽ.
(4) Poračun za naloge iz prejšnjega odstavka ni mogoč pri nalogah, katerih financiranje je opredeljeno kot državna pomoč, in tistih, za katere imajo izvajalci nalog javne službe sklenjene pogodbe s soizvajalci.

27. člen

(poročila o izvajanju del)

(1) Izvajalec javne službe strokovnih nalog mora ministrstvu in priznani rejski organizaciji, za katero je posamezni izvajalec javne službe strokovnih nalog opravljal strokovne naloge v preteklem letu, v roku, določenem z zakonom, ki ureja javne finance, poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne službe.
(2) Izvajalec nalog javne službe genske banke mora ministrstvu v roku, določenem v zakonu, ki ureja javne finance, poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in letno finančno poročilo o izvajanju javne službe.
(3) Letno poročilo o rezultatih opravljenega dela iz prejšnjega odstavka zajema kratko vsebinsko poročilo, predloge za izboljšanje dela na področju javnih služb in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– doseganja ciljev iz programa za izvedbo STRP oziroma letnega programa varstva BRŽ;
– uresničitve programa za izvedbo STRP oziroma letnega programa varstva BRŽ;
– posebnosti in ugotovitev pri izvrševanju programa za izvedbo STRP oziroma letnega programa varstva BRŽ.
(4) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka morata podpisati odgovorna oseba pravne osebe in strokovni vodja organizacije, ki opravlja naloge javne službe.
(5) Letno finančno poročilo o opravljanju nalog javne službe iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati obrazložitev, obseg nalog, vrednost in obdobje izvajanja programa, pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in vseh drugih virov ter porabe sredstev. Finančno poročilo morajo podpisati odgovorna oseba pravne osebe, strokovni vodja organizacije, ki opravlja naloge javne službe in računovodja.

28. člen

(strokovni nadzor)

(1) Ministrstvo opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe administrativno oziroma fizično. Strokovni nadzor zajema nadzor nad izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev izvajalcev nalog javne službe ter nadzor nad izvajanjem programa za izvedbo STRP in letnega programa varstva BRŽ.
(2) Ministrstvo opravlja administrativni nadzor z vpogledom v javne registre in evidence skladno z določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, na podlagi informacij na spletnih straneh izvajalcev nalog javne službe, s preverjanjem mesečnih in letnih poročil o opravljenem strokovnem delu ter s preverjanjem mesečnih in letnih finančnih poročil.
(3) Ministrstvo opravlja fizični nadzor na sedežu izvajalcev nalog javne službe ali na terenu z navzočnostjo pri opravljanju nalog iz potrjenih rejskih programov, predvsem pri odbiri plemenskih živali, sprejemanju živali za pleme, preizkusih plemenskih živali, vnosu in obdelavi podatkov oziroma pri opravljanju drugih nalog iz potrjenih rejskih programov.

29. člen

(inšpekcijski nadzor)

(1) Kmetijska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajalci nalog javne službe najmanj enkrat v obdobju priznanja. Pogostnost nadzora se določi v skladu s programom izvajanja zootehniških pregledov iz drugega odstavka 107. člena zakona.
(2) Kmetijska inšpekcija mora izvajati nadzor iz prejšnjega odstavka in poročati o opravljenem nadzoru na način iz drugega odstavka 107. člena zakona.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

30. člen

(prehodna določba)

Izvajanje programa ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki je bil potrjen s sklepom ministra št. 321-183/01 z dne 13. 9. 2001, se podaljša do 1. 1. 2010.

31. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-25/2008/7

Ljubljana, dne 1. oktobra 2008

EVA 2006-2311-0001

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik


Avtor: ZKŽP