Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o določitvi programa javne svetovalne službe v čebelarstvu - UL 37/2010


Na podlagi 118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi programa javne svetovalne službe v čebelarstvu

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se določa program javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje 2010–2014 (v nadaljnjem besedilu: program), vrsto in obseg storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: javna služba), način in dinamiko izvajanja javne službe ter obseg in način financiranja javne službe.

2. člen

(program)

Program je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Vrste storitev javne službe so:

– svetovanje svetovalcev specialistov s specialističnega področja na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane, pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstvo, pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike v čebelarstvu, pri organizaciji in delovanju organizacij pridelovalcev, pri izvajanju predpisov, ki urejajo čebelarstvo, pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu ter pri ozaveščanju mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;

– usposabljanje učencev v okviru čebelarskih krožkov;

– izvedba usposabljanj in predavanj predavateljev na področju specifičnega usposabljanja;

– terensko svetovanje s terenskimi svetovalci.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti naslednji predvideni letni obseg storitev javne službe:

– 10.816 ur za storitve s specialističnega področja;

– 3.200 ur za storitve usposabljanja učencev v okviru čebelarskih krožkov;

– 480 ur s področja specifičnega usposabljanja;

– 6.000 ur s področja terenskega svetovanja.

(3) Natančnejši letni obseg storitev javne službe se določi z letnimi programi javne službe v odvisnosti od letnih kazalcev, potreb na terenu in dejanskega stanja v čebelarstvu, po postopku in na način, kot je določen v predpisu, ki ureja koncesijo za opravljanje javne službe.

4. člen

(način in dinamika izvajanja storitev javne službe)

(1) Storitve javne službe izvajajo svetovalci specialisti in terenski svetovalci v skladu z letnimi programi iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati storitve svetovanja uporabnikom neprekinjeno v celotnem obdobju trajanja koncesije in v skladu z dinamiko, določeno z letnimi programi iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

5. člen

(obseg in način financiranja javne službe)

(1) Sredstva za izvajanje javne službe zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v posameznem proračunskem letu. Obseg financiranja javne službe je odvisen od obsega storitev javne službe, ki se določi z letnimi programi iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.

(2) Izvajalec javne službe vsak mesec pošlje ministrstvu poročilo o opravljenih nalogah, z opisom izvedenih vsebin, prikazom stroškov in dokazili o izvedenem programu v skladu z letnimi programi iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe. Ministrstvo izvrši mesečno izplačilo za financiranje storitev javne službe v skladu s koncesijsko pogodbo na račun izvajalca javne službe.

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-11/2010/5

Ljubljana, dne 29. aprila 2010

EVA 2010-2311-0085

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik