Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu - UL 38/2010


Na podlagi drugega odstavka 117., 120. in drugega odstavka 121. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa:

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) glede prostorov, opremljenosti in kadrov za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu;

- pogoje glede strokovne izobrazbe in druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu;

- vrednost storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu.

2. člen

(pogoji glede prostorov, opremljenosti in kadrov)

(1) Za opravljanje storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu mora koncesionar zagotavljati enakomerno dostopnost do storitev na območju Republike Slovenije vsem čebelarjem, kar zagotavlja z vzpostavitvijo svetovalne službe, ki je sestavljena iz:

- osnovne mreže svetovalne službe in

- specialistične svetovalne službe.

(2) Osnovno mrežo svetovalne službe sestavlja najmanj 60 terenskih svetovalcev.

(3) Specialistično svetovalno službo sestavljajo svetovalci specialisti.

(4) Za specialistično svetovanje mora biti zagotovljeno najmanj pet stalnih lokacij (pisarn) na območju Republike Slovenije, od koder se opravljajo naloge svetovalca specialista, vključno z uradnimi urami. Lokacija mora biti jasno označena in opremljena za nemoteno opravljanje storitev javne službe v čebelarstvu in komunikacijo s strankami.

(5) Koncesionar mora zagotavljati najmanj 5 svetovalcev specialistov v skladu s programom javne svetovalne službe v čebelarstvu.

(6) Vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu je lahko le svetovalec specialist.

(7) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje potrebnih administrativnih nalog, ki so potrebne za delovanje in izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, in zaposlenega na administrativnem delovnem mestu.

3. člen

(pogoji glede strokovne izobrazbe in druge zahteve)

(1) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu kot svetovalec specialist, so naslednji:

- univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne smeri;

- pridobljeno potrdilo o opravljenem usposabljanju za svetovalca specialista oziroma pridobitev takšnega potrdila v roku dveh let od izbire svetovalca specialista oziroma njegove zaposlitve;

- vozniški izpit B kategorije ter lasten prevoz;

- znanja in izkušnje s področja čebelarstva in čebelarjenja, ki jih oseba izkaže z ustreznimi listinami in drugimi dokazili;

- poznavanje zakonodaje s področja kmetijstva s poudarkom na čebelarstvu, ki ga preverja in potrjuje koncesionar;

- aktivno znanje vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije poleg slovenskega jezika.

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati terenski svetovalec, so naslednji:

- vsaj petletne izkušnje s področja čebelarstva in čebelarjenja z vsaj 10 čebeljimi družinami;

- najmanj srednješolska izobrazba;

- pridobljeno potrdilo o opravljenem usposabljanju za terenskega svetovalca;

- vozniški izpit B kategorije ter lasten prevoz.

(3) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena mora imeti vodja svetovalne službe v čebelarstvu tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti.

(4) Pogoja, ki jih mora izpolnjevati administrativni delavec, sta naslednja:

- najmanj srednješolska izobrazba z znanjem računovodstva,

- vozniški izpit B kategorije ter lasten prevoz.

4. člen

(vrednost storitev)

Vrednost storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu, ki je osnova za izračun višine sredstev, ki jo koncedent v skladu s koncesijsko pogodbo mesečno nakaže na transakcijski račun koncesionarja za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu glede na izveden obseg v letnem programu opredeljenih nalog, je določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 109/07, 126/07 in 45/08 - ZKme-1).

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-258/2007

Ljubljana, dne 3. maja 2010

EVA 2010-2311-0067

dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

  Priloga 1: Vrednost storitev javne svetovalne službe v
čebelarstvu
+----------------------------------------------+---------------+
|NALOGA - Specialistično svetovanje svetovalcev|Vrednost/ura v |
|specialistov:                 |   EUR   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava in izdaja člankov, prispevkov,    |   23,50   |
|navodil na področju čebelarstva        |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Usposabljanja čebelarjev, priprava programov |   23,50   |
|in prenos znanstvenih izsledkov v prakso s  |        |
|pripravo vsebin                |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izobraževanje mladih             |   23,50   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Sodelovanje na seminarjih, posvetih, sejmih, |   23,50   |
|razstavah                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Svetovanje s področja čebelarstva -      |   23,50   |
|specialistično svetovanje           |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Svetovanje za potrebe promocije in osveščanje |   23,50   |
|širše javnosti o pomenu čebelarstva      |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Sodelovanje s strokovnimi komisijami in    |   23,50   |
|institucijami                 |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Raziskovalno delo za potrebe svetovanja    |   23,50   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Svetovanje pri vodenju pašnih redov      |   23,50   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Usposabljanje otrok v okviru čebelarskih   |   19,75   |
|krožkov (mentorji)              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Specifično usposabljanje (predavatelji)    |   90,00   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Tehnične naloge - administracija       |   17,00   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Lastno izobraževanje             |   23,50   |
+----------------------------------------------+---------------+

+----------------------------------------------+---------------+
|NALOGA - Osnovno terensko svetovanje s    |Vrednost/ura v |
|terenskimi svetovalci:            |   EUR   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izvajanje splošnih preventivnih ukrepov in  |   17,00   |
|pregledovanje čebeljih družin, ocenjevanje  |        |
|pravilnosti razvoja čebeljih družin v     |        |
|različnih pogojih reje in ugotavljanje    |        |
|morebitnih sprememb v obnašanju čebel in   |        |
|spremembe na zalegi - svetovanje (en terenski |        |
|svetovalec)                  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava čebel na prevoz ter izkoriščanje paš |   17,00   |
|- osebno svetovanje (en terenski svetovalec) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izvajanje interne kontrole - svetovanje (en  |   17,00   |
|terenski svetovalec)             |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Lastno izobraževanje             |   17,00   |
+----------------------------------------------+---------------+

 


Avtor: ZKŽP