Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji - UL 36/2009


Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 60. člena, tretjega odstavka 62. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji

1. člen

V Pravilniku o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04) se šestnajsta alinea prvega odstavka 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»– odločbo o registraciji osemenjevalnega središča v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo;«.
Sedemnajsta alinea se črta.
Dosedanje osemnajsta, devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta in dvaindvajseta alinea postanejo sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea.

2. člen

Peta alinea 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– zagotovljeno mora biti vodenje potrdil o pripustu na obrazcu, ki je kot sestavni del tehnične dokumentacije objavljen v sklopu tehničnih navodil o razmnoževanju domačih živali na spletnih straneh ministrstva;«.

3. člen

Peta alinea 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– posredovanje podatkov o pripustih priznani rejski organizaciji ali drugi priznani organizaciji v živinoreji ali v centralni register razmnoževanja domačih živali za govedo (v nadaljnjem besedilu: centralni register razmnoževanja), ki ga vodi ministrstvo.«

4. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

(evidenca, dokumentacija in poročanje)

(1) Rejec plemenskega bika mora voditi predpisano evidenco o vsakem pripustu na njegovi pripustni postaji ter o tem poročati v skladu s tem pravilnikom in predpisom, ki ureja razmnoževanje domačih živali. To evidenco mora hraniti vsaj še pet let po izločitvi plemenskega bika iz kmetijskega gospodarstva.
(2) Rejec plemenskega bika mora ob opravljenem pripustu izdati rejcu potrdilo o pripustu plemenice na obrazcu, ki je kot sestavni del tehnične dokumentacije objavljen v sklopu tehničnih navodil o razmnoževanju domačih živali na spletnih straneh ministrstva. Obrazci so natisnjeni v štirih kopijah. Obrazce prejmejo rejec plemenice, rejec plemenskega bika in priznana rejska organizacija, ki je v skladu s predpisom o sprejetju čistopasemskih plemenskih govedi za pleme izdala zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika. En izvod se v skladu z veterinarskimi predpisi pošlje pristojni veterinarski organizaciji, ki ima koncesijo za opravljanje veterinarskih storitev. Rejec plemenskega bika mora do desetega v tekočem mesecu priznani rejski organizaciji in pristojni veterinarski organizaciji poslati kopije v preteklem mesecu porabljenih obrazcev. V centralni register razmnoževanja mora lastnik plemenskega bika najkasneje do desetega dne v tekočem mesecu vnesti podatke o pripustih v preteklem mesecu sam ali to zanj opravi v istem obdobju priznana rejska organizacija ali druga priznana organizacija v živinoreji.
(3) Založnik in izdajatelj obrazca potrdila o pripustu je organizacija iz 84. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) ali Veterinarska zbornica Slovenije, ki morata voditi evidenco o številu natisnjenih ter izdanih obrazcih in v sedmih dneh od dneva distribucije obrazcev pripustni postaji vnesti v centralni register razmnoževanja podatke o zaporednih številkah obrazcev dodeljenih posamezni pripustni postaji, z navedbo datuma razdelitve obrazcev.«.

5. člen

Deveta alinea 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– odločbo o registraciji pripustne postaje v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo;«.

6. člen

Prva alinea drugega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ali druga podobna smer;«.

7. člen

Prva alinea drugega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ali druga podobna smer;«.

8. člen

Priloga »Potrdilo o pripustu za govedo« se črta.

9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-280/2008

Ljubljana, dne 22. aprila 2009

EVA 2008-2311-0055

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP