Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke – UL 82/2005


Na podlagi tretjega odstavka 125. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o razveljavitvi Pravilnika o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke

1. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04).

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-06-204/2005

Ljubljana, dne 13. julija 2005.

EVA 2005-2311-0208

Marija Lukačič l. r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI