Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme – UL 26/2004


Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi in dopolnitvah pravilnika o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme*

1. člen

V pravilniku o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme (Uradni list RS, št. 94/03) se v 2. členu doda 3. točka, ki se glasi:

»3. promet znotraj Evropske unije je promet s čistopasemskim plemenskim govedom, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.«.

2. člen

V 4. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Kjer bi izvajanje določb drugega in tretjega odstavka tega člena povzročilo spore, zlasti v zvezi z interpretacijo testov, si lahko upravičenci pridobijo mnenje strokovnjaka. Glede na mnenje strokovnjaka se lahko na zahtevo države članice sprejmejo ukrepi v skladu z Direktivo Sveta 77/504/EGS.«.

3. člen

Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»V prometu na območju držav članic Evropske unije se lahko uporablja samo bikovo seme odvzeto, obdelano in shranjeno v odobrenem osemenjevalnem središču v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

 

 

Št. 321-06-26/2004

Ljubljana, dne 11. marca 2004.

EVA 2004-2311-0127

mag. Franci But l. r.

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 87/328/EGS UL L 167

 


Avtor: ZŽI