Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme – UL 50/2007


Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP (8/03 – popr.), 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme

1. člen

V Pravilniku o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa sprejetje čistopasemskega plemenskega goveda za pleme, sprejetje čistopasemskih bikov za naravni pripust oziroma osemenjevanje, uporabo semena čistopasemskih bikov ter uporabo jajčnih celic in zarodkov čistopasemskih telic ali krav v skladu z Direktivo Sveta z dne 18. junija 1987 o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme (UL L št. 167 z dne 26. 6. 1987, str. 54) zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2005/24/ES z dne 14. marca 2005 o spremembi Direktive št. 87/328/EGS v zvezi s skladišči za skladiščenje semena ter z uporabo jajčnih celic in zarodkov, ki izvirajo od rejcev čistopasemskih živali iz vrst govedi (UL L št. 78 z dne 24. 3. 2005, str. 43).«.

2. člen

V 2. členu se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. center za skladiščenje in distribucijo semena (v nadaljnjem besedilu: center) je lahko osemenjevalno središče iz 26. točke 3. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP (8/03 – popr.), 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG; v nadaljnjem besedilu: zakon), ali center, ki opravlja samo skladiščenje živalskega semena in druge oblike prometa s semenom ter je odobren v skladu s predpisom, ki ureja veterinarske pogoje za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav.«.

3. člen

V 3. členu se v drugem odstavku na koncu tretje alineje pika nadomesti s podpičjem in se za tretjo alinejo doda nova četrta alinea, ki se glasi:

»– uporabljati jajčne celice in zarodke čistopasemskih telic in krav.«.

4. člen

V 4. členu se v prvem odstavku črta besedilo »o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon)«.

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

(promet z bikovim semenom)

Bikovo seme v prometu znotraj Evropske unije se odvzema, obdeluje in shranjuje v odobrenem osemenjevalnem središču ali po potrebi shranjuje v centru v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.«.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-25/2007

Ljubljana, dne 11. maja 2007

EVA 2007-2311-0071

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP