Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 z dne 6. junija 2008 o izvajanju direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev - UL 36/2009


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 z dne 6. junija 2008 o izvajanju direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojni organi in odgovorne osebe, prekrški in sankcije za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 z dne 6. junija 2008 o izvajanju direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 504/2008).

2. člen

(pristojni organi)

(1) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 504/2008 in te uredbe so:
– Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v delu, ki se nanaša na identifikacijo in registracijo v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, vstopom v prehransko verigo, nadzorom nad izvajanjem premikov ter prevozom kopitarjev in nadzor nad podatki o prejemanju zdravil,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v delu, ki se nanaša na izdajanje identifikacijskih dokumentov za kopitarje ter vzdrževanje in vodenje zbirke podatkov.
(2) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru svoje pristojnosti z odločbo prenese pooblastilo:
– za izdajanje identifikacijskih dokumentov za pasmo lipicanski konj na drugo priznano organizacijo v konjereji, Kobilarno Lipica, ter za ostale registrirane kopitarje in kopitarje za rejo in rabo na drugo priznano organizacijo v konjereji, Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani,
– za vodenje centralnega registra kopitarjev, nakup, distribucijo in vodenje evidence izdanih transponderjev (mikročipov) na drugo priznano organizacijo v konjereji, Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

3. člen

(19. člen Uredbe 504/2008)

Za izvedbo ukrepov iz 19. člena Uredbe 504/2008 je za klavne kopitarje odgovoren nosilec dejavnosti zakola v obratu za zakol, za poginule kopitarje pa nosilec dejavnosti veterinarsko-higienske službe.

4. člen

(20. člen Uredbe 504/2008)

(1) Kopitarje, namenjene zakolu za prehrano ljudi, smejo zdraviti le veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: veterinar).
(2) Kadar veterinar zdravi žival v okoliščinah iz tretjega odstavka 20. člena Uredbe 504/2008, mora o razveljavitvi dela III oddelka IX Priloge I Uredbe 504/2008 prvi delovni dan po začetku zdravljenja obvestiti register kopitarjev.

5. člen

(nadzor)

(1) VURS izvaja uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 504/2008 in te uredbe v delu, ki se nanaša na označitve kopitarjev v prometu, pri trgovanju, uvozu in tranzitu v okviru svojih pristojnosti.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano v okviru svojih pristojnosti izvaja nadzor nad izvajanjem Uredbe 504/2008 in te uredbe v delu, ki se nanaša na:
– označevanje kopitarjev,
– vodenje registra kopitarjev in hlevskih ter rodovniških knjig,
– predpisano rejsko dokumentacijo.

6. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 1.200 do 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne vloži zahtevka v skladu s petim odstavkom 5. člena Uredbe 504/2008,
2. ne vloži zahtevka za uvoženega kopitarja v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 504/2008,
3. opravi zakol konja, ki ni označen v skladu s 5., 6., 8. ali 15. členom Uredbe 504/2008,
4. ne izvede ukrepov iz 19. člena Uredbe 504/2008,
5. ne ravna skladno z 20. členom Uredbe 504/2008.
(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 120 do 500 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 120 do 500 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 120 do 500 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek preglednik kopitarjev ob opustitvi ukrepov iz prvega odstavka 10. člena Uredbe 504/2008.

7. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2009.

Št. 00715-14/2009/4

Ljubljana, dne 30. aprila 2009

EVA 2009-2311-0014

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik


Avtor: ZKŽP