Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo – UL 125/2003


Na podlagi četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 52. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo*

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo in razdelitev rodovniške knjige v glavni in dodatni del.

2. člen

(odbira, ocenjevanje in priznavanje)

Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih kopitarjev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev in rejskim programom;

– imeti morajo znano poreklo;

– njihovi starši morajo izpolnjevati pogoje glede lastnosti, določenih z rejskim programom;

– zunanjost mora ustrezati lastnostim pasme ali populacije v skladu z rejskim programom;

– ne smejo imeti prirojenih napak;

– lastnosti morajo biti v skladu z rejskim programom, s katerim je določena tudi minimalna starost oziroma telesne mere ob odbiri;

– imeti morajo ovrednoteno genetsko vrednost, če to določa rejski program.

3. člen

(pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige)

(1) Plemenski kopitarji morajo za vpis v glavni del rodovniške knjige izpolnjevati naslednje pogoje:

– izvirati morajo od staršev, ki so vpisani v glavni del rodovniške knjige iste pasme, njihovo poreklo pa mora biti preverjeno v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za plemenske kopitarje;

– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev, in v skladu z rejskim programom.

(2) Ne glede na določbe prve alinee prejšnjega odstavka se plemenske kopitarje lahko vpiše v glavni del rodovniške knjige za uporabo v programu križanja, ki ga v skladu s pravili te rodovniške knjige sprejme priznana rejska organizacija. V programu križanja se navedejo pasme, katerih uporaba je dovoljena.

4. člen

(pogoji za vpis kopitarjev v razdelke glavnega dela rodovniške knjige)

Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več razdelkov. Z rejskim programom morajo biti določeni pogoji za vpis kopitarjev v posamezne razdelke glavnega dela rodovniške knjige. Samo kopitarje, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se v skladu s temi pogoji vpiše v enega od razdelkov glavnega dela rodovniške knjige.

5. člen

(pogoji za vpis kopitarjev v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige)

Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, lahko v skladu z rejskim programom odloči, da se kopitarji, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za vpis v glavni del rodovniške knjige po 3. členu tega pravilnika, vpišejo v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev in v skladu z rejskim programom;

– po oceni lastnosti zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme;

– njihove lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom.

6. člen

(vpis plemenskih kopitarjev iz druge rodovniške knjige)

Kadar ima glavni del rodovniške knjige več razdelkov, se plemenske kopitarje, vpisane v drugo rodovniško knjigo, vpiše v tisti razdelek rodovniške knjige za isto pasmo, za katerega izpolnjujejo s tem pravilnikom predpisane pogoje za vpis.

7. člen

(vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo)

Priznana rejska organizacija lahko vpiše plemenske kopitarje v rodovniško knjigo, če so izpolnjeni pogoji, določeni:

– z rejskim programom;

– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemenske kopitarje;

– s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev, in

– s tem pravilnikom.

8. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-06-270/2003

Ljubljana, dne 10. decembra 2003

EVA 2003-2311-0059

mag. Franci But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 96/78/ES, UL L 19

 


Avtor: ZŽI