Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo - sprememba - UL 26/2004


Na podlagi četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 52. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02ZUreP-1 in 110/02ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo*
 

1. člen

V pravilniku o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo (Uradni list RS, št. 125/03) se v prvem odstavku 3. člena spremenita prva in druga alinea tako, da se glasita:
» izvirati morajo od staršev, ki so vpisani v glavni del rodovniške knjige iste pasme, njihovo poreklo pa mora biti preverjeno v skladu s pravili rodovniške knjige za to pasmo;
kot žrebeta morajo biti pred odstavitvijo označeni v skladu s pravili rodovniške knjige za to pasmo, ki zahtevajo najmanj potrdilo o pripustu;«.
 

2. člen

(1) V 5. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
» morajo biti označeni v skladu s pravili rodovniške knjige;«
(2) Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
» dosegati minimalno delovno sposobnost, določeno s pravili rodovniške knjige.«.
(3) Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Rejska organizacija določi pravila za vpis potomcev živali iz prejšnjega odstavka v glavni del rodovniške knjige.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 321-06-270/2003-1
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 96/78/ES, UL L 19


Avtor: ZŽI