Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje – UL 125/2003


Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa zootehniške in genealoške standarde za kopitarje, njihovo seme, jajčne celice in zarodke.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. kopitarji so domače živali vrst konj, osel ali zebra ter križanci med temi vrstami;

2. registrirani kopitarji so kopitarji, ki so vpisani ali registrirani in primerni za vpis v rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo in vpis kopitarjev v rodovniško knjigo ter identificirani v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev;

3. plemenski kopitarji so registrirani kopitarji, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in so vpisani v rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo in vpis kopitarjev v rodovniško knjigo, ter identificirani v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev;

4. rodovniška številka je vpisna številka živali v seznam plemenskih živali rodovniške knjige in v Republiki Sloveniji ni ponovljiva;

5. identifikacijska oznaka je neponovljiva številka, dodeljena v skladu s predpisom o identifikaciji in registraciji kopitarjev, ki je veljal ob označitvi živali;

6. zootehniški standardi za kopitarje so standardi iz tretjega odstavka 29. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon);

7. genealoški standardi so standardi, ki določajo pogoje za spremljanje in ugotavljanje porekla pri posameznem kopitarju za več generacij prednikov.

II. RODOVNIŠKA KNJIGA

3. člen

(rodovniška knjiga)

(1) Rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija iz 86. člena zakona.

(2) Pri kopitarjih se vodijo rodovniške knjige za plemenske kopitarje in izvorne rodovniške knjige za avtohtone pasme kopitarjev; te knjige morajo imeti ime.

4. člen

(rodovniška knjiga za plemenske kopitarje)

(1) V rodovniško knjigo za plemenske kopitarje (v nadaljnjem besedilu: rodovniška knjiga) se vpišejo plemenski kopitarji določene pasme z navedbo njihovih prednikov, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo in vpis kopitarjev v rodovniško knjigo.

(2) Rodovniška knjiga se vodi za posamezno pasmo plemenskih kopitarjev ter je glede na njihove značilnosti razdeljena na glavni del z razdelki in dodatni del z razdelki.

(3) V glavni del rodovniške knjige so vpisani plemenski kopitarji, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo in pogoje iz potrjenega rejskega programa.

(4) V dodatni del rodovniške knjige se vpišejo plemenski kopitarji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo in vpis kopitarjev v rodovniško knjigo, in v skladu s pogoji iz potrjenega rejskega programa.

5. člen

(vsebina rodovniške knjige)

Rodovniška knjiga mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:

– ime rodovniške knjige;

– rodovniško številko živali;

– načini označevanja;

– identifikacijsko oznako živali;

– datum rojstva;

– pasmo;

– spol;

– identifikacijsko oznako očeta;

– identifikacijsko oznako matere;

– ime rejca živali;

– naslov rejca živali;

– ime lastnika živali;

– naslov lastnika živali;

– sistem preverjanja porekel;

– datum prodaje;

– ime kupca živali;

– naslov kupca živali;

– datum izločitve;

– vzrok izločitve.

6. člen

(izvorna rodovniška knjiga za konje)

(1) Izvorna rodovniška knjiga za konje (v nadaljnjem besedilu: izvorna rodovniška knjiga) mora vsebovati rubrike oziroma podatke iz prejšnjega člena in podatke o prednikih najmanj štirih generacij ter se mora voditi v skladu z določili 4. člena tega pravilnika.

(2) Za posamezno pasmo konj vodi izvorno rodovniško knjigo priznana rejska organizacija iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija) , ki izpolnjuje dodatne pogoje v skladu s predpisom, ki ureja priznanje rejske organizacije, ki vodi izvorno rodovniško knjigo iz 88. člena zakona.

(3) Za vpis plemenskih kopitarjev v glavni del izvorne rodovniške knjige morajo biti znani podatki o poreklu vsaj štirih generacij živali, ostali plemenski kopitarji pa se vpišejo v dodatni del izvorne rodovniške knjige. Priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, v rejskem programu določi postopke odbire, meritve proizvodnih lastnosti in druge pogoje za vpis določene pasme plemenskih kopitarjev v izvorno rodovniško knjigo.

(4) Druge rejske organizacije, ki vodijo rodovniško knjigo za določeno pasmo kopitarjev, za katero se že vodi izvorna rodovniška knjiga, morajo upoštevati vsa navodila za vodenje izvorne rodovniške knjige priznane rejske organizacije.

III. POGOJI ZA PROMET S PLEMENSKIM MATERIALOM

7. člen

(vpis kopitarjev v rodovniške knjige iz drugih držav članic)

(1) Priznane rejske organizacije morajo na zahtevo rejca vpisati plemenske kopitarje, ki izvirajo iz držav članic Evropske unije, v svojo rodovniško knjigo v skladu z določili izvorne rodovniške knjige (če obstaja) , če kopitarji izpolnjujejo pogoje iz 9. člena tega pravilnika, pod pogoji, ki jih predpisuje rejski program.

(2) Kopitarji iz druge države članice Evropske unije se vpišejo ali registrirajo v rodovniško knjigo pod istim imenom, pod katerim so bili vpisani ali registrirani v rodovniško knjigo države, iz katere prihajajo. Ob imenu kopitarja mora biti vpisana z mednarodnimi sporazumi določena okrajšava države, v kateri so bili rojeni.

(3) Pristojni rejski organizaciji obeh držav članic Evropske unije se v skladu z rejskimi progami lahko sporazumeta tudi drugače, kot je določeno v prejšnjem odstavku. V tem primeru se lahko pred ali za originalno ime živali začasno ali stalno doda drugo ime, če se originalno ime živali ohrani vse življenje v oklepaju in je država rojstva označena z začetnicami, ki jih priznavajo mednarodni sporazumi.

8. člen

(izdaja identifikacijskega dokumenta in zootehniškega spričevala za plemenski material)

(1) Organizacija v živinoreji iz 86. člena zakona izda identifikacijski dokument za kopitarje lastniku živali na njegovo zahtevo v skladu s predpisom, ki ureja registracijo in identifikacijo kopitarjev.

(2) Zootehniško spričevalo za seme, jajčne celice in zarodke kopitarjev izda organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za seme, jajčne celice in zarodke kopitarjev.

(3) Plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano označen in je zanj izdan identifikacijski dokument oziroma zootehniško spričevalo v skladu z zakonom ter s prvim in tretjim odstavkom tega člena.

9. člen

(izpolnjevanje drugih pogojev za plemenski material)

Plemenski material v prometu mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom, izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:

– metode za merjenje in ocenjevanje lastnosti kopitarjev in metode za napovedovanje genetskih vrednosti za kopitarje;

– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo rodovniško knjigo za plemenske kopitarje;

– poreklo za plemenske kopitarje, žrebčevo seme, jajčne celice in zarodke;

– vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo;

– identifikacijo in registracijo kopitarjev.

IV. KONČNA DOLOČBA

10. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 7. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

 

 

Št. 321-06-268/2003

Ljubljana, dne 10. decembra 2003.

EVA 2003-2311-0034

mag. Franci But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 90/427/EGS, UL L 224 in Odločbo Komisije 92/353/EGS, UL L 192

 

 


Avtor: ZŽI