Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o poreklu žrebčevega semena, jajčnih celic in zarodkov registriranih plemenskih kopitarjev – UL 125/2003


Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o poreklu žrebčevega semena, jajčnih celic in zarodkov registriranih plemenskih kopitarjev*

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za popolno in delno poreklo, načine in metode preverjanja porekla, vsebino, obliko in pogoje za izdajo zootehniških spričeval za žrebčevo seme, jajčne celice in zarodke registriranih plemenskih kopitarjev ter potrjevanje zootehniških spričeval.

2. člen

(popolno in delno poreklo)

(1) Popolno poreklo za, žrebčevo seme, jajčne celice in zarodke registriranih plemenskih kopitarjev pomeni, da so znane vsaj prve štiri generacije prednikov.

(2) Delno poreklo za žrebčevo seme, jajčne celice in zarodke registriranih plemenskih kopitarjev pomeni, da manjka podatek o poreklu za enega ali več prednikov od druge do četrte generacije.

3. člen

(načini in metode preverjanja porekla)

(1) Za preverjanje porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so mednarodno priznani, in sicer:

– pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije;

– pregled zunanjosti kopitarjev;

– analiza krvnih skupin;

– molekularno biološke metode za analizo genoma z najmanj 99% zanesljivostjo.

(2) Načini in metode preverjanja porekla iz prejšnjega odstavka so sestavni del rejskega programa in morajo zagotavljati zanesljivost preverjanja porekla.

(3) Metode iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena se pri preverjanju porekel obvezno uporabljajo. Z rejskim programom se določijo primeri, ko se za preverjanje porekel obvezno uporabljajo poleg metod iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena tudi metode iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka tega člena.

(4) Preverjanje porekla iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena opravljajo organizacije v živinoreji, določene z zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1, v nadaljnjem besedilu: zakon).

(5) Preverjanja porekla iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko izvajajo organizacije v živinoreji iz 86. in 98. člena zakona.

4. člen

(vsebina zootehniškega spričevala za žrebčevo seme, jajčne celice in zarodke registriranih plemenskih kopitarjev)

(1) Zootehniško spričevalo za žrebčevo seme, jajčne celice in zarodke registriranih plemenskih kopitarjev mora vsebovati naslednje podatke:

– ime in naslov izdajatelja;

– ime rodovniške knjige;

– pasmo;

– rodovniško številko živali (če obstaja);

– ime živali;

– datum izdaje;

– način označevanja živali;

– informacija o krvni skupini, ali drugi znanstveno primerljivi metodi, s katero je mogoče preveriti poreklo;

– datum rojstva;

– ime in naslov imetnika;

– podatke o očetu in materi ter materinem očetu z navedbo identifikacijskih oznak, rodovniških številk ter imen njihovih rodovniških knjig.

(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni rezultati ocenjevanj lastnosti zunanjosti ter merjenj in ocenjevanj drugih lastnosti, določenih s selekcijskim programom, ter rezultati preizkusov lastnosti in napovedi genetskih vrednosti za registrirane plemenske kopitarje, če obstajajo.

5. člen

(zootehniško spričevalo za seme registriranih plemenskih žrebcev)

Zootehniško spričevalo za seme registriranih plemenskih žrebcev mora vsebovati:

– vse podatke, določene v prejšnjem členu, za plemenskega žrebca, ki je dal seme;

– podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, podatke o odvzemu semena, število doz semena, datum odvzema, naslov, ime in registrsko številko organizacije, kjer je bilo seme odvzeto, ter ime in naslov prejemnika.

6. člen

(izdaja zootehniškega spričevala za seme registriranih plemenskih žrebcev)

(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:

– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali

– v dokumentih, ki spremljajo seme registriranih plemenskih žrebcev.

(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu Odločbe Komisije 96/79/EGS.«.

7. člen

(zootehniško spričevalo za jajčne celice registriranih plemenskih kopitarjev)

(1) Zootehniško spričevalo za jajčne celice registriranih plemenskih kopitarjev mora vsebovati:

– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, za plemenico dajalko;

– podatke, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic, podatke o odvzemu jajčnih celic, datum odvzema, naslov, ime in registrsko številko organizacije, kjer so bile jajčne celice odvzete, ter ime in naslov prejemnika.

(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če je v slamici več kot ena jajčna celica. Vse jajčne celice morajo imeti isto poreklo.

8. člen

(izdaja zootehniškega spričevala za jajčne celice registriranih plemenskih kopitarjev)

(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:

– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali

– v dokumentih, ki spremljajo jajčne celice registriranih plemenskih kopitarjev.

(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 3. členu Odločbe Komisije 96/79/ES.«.

9. člen

(zootehniško spričevalo za zarodke registriranih plemenskih kopitarjev)

(1) Zootehniško spričevalo za zarodke registriranih plemenskih kopitarjev mora vsebovati:

– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, za plemenico dajalko in plemenskega žrebca, katerega seme je bilo uporabljeno za oploditev;

– podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi, datum odvzema, naslov, ime ter registrsko številko organizacije, kjer so bili zarodki odvzeti, ter ime in naslov prejemnika.

(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če je v slamici več kot en zarodek. Vsi zarodki morajo imeti isto poreklo.

10. člen

(izdaja zootehniškega spričevala za zarodke registriranih plemenskih kopitarjev)

(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:

– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 3, ki je sestavni del tega pravilnika, ali

– v dokumentih, ki spremljajo zarodke registriranih plemenskih kopitarjev.

(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 5. členu Odločbe Komisije 96/79/ES.«.

11. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe drugega odstavka 6. člena, drugega odstavka 8. člena in drugega odstavka 10. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

 

 

Št. 321-06-271/2003

Ljubljana, dne 10. decembra 2003.

EVA 2003-2311-0052

mag. Franci But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 96/79, UL L 224


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI