Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o sprejetju registriranih kopitarjev za pleme – UL 125/2003


Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o sprejetju registriranih kopitarjev za pleme*

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa pogoje za sprejetje registriranih kopitarjev za pleme, sprejetje plemenskih žrebcev za pripust oziroma osemenjevanje in uporabo semena plemenskih žrebcev.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. plemenski kopitarji so registrirani kopitarji, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) in so vpisani v rodovniško knjigo.

2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo in vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo.

3. člen

(sprejetje za pleme)

(1) V Republiki Sloveniji je v skladu z zakonom, predpisi o zdravstvenem varstvu živali, predpisom, ki določa pogoje za registracijo in vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo, predpisom, ki določa zootehniške in genealoške standarde za plemenske kopitarje, tem pravilnikom in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, dovoljen promet s plemenskim materialom kopitarjev.

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki Sloveniji dovoljeno:

– sprejetje registriranih ženskih živali za pleme;

– uporaba jajčnih celic in zarodkov plemenic;

– sprejetje registriranih žrebcev za pripust in osemenjevanje;

– uporaba semena registriranih plemenskih žrebcev v skladu z določili 4. člena tega pravilnika.

4. člen

(uporaba plemenskih žrebcev ter njihovega semena)

(1) V Republiki Sloveniji je dovoljena uporaba plemenskih žrebcev in osemenjevanje z njihovim semenom, kadar je za te živali izdan zootehniški dokument o priznanju plemenskega žrebca.

(2) V Republiki Sloveniji je dovoljen preizkus registriranih žrebcev oziroma uporaba njihovega semena na način, določen v rejskem programu.

(3) V Republiki Sloveniji je dovoljena uporaba registriranih plemenskih žrebcev za pripust na pripustni postaji ter plemenskih žrebcev, ki se v skladu z rejskim programom uporabljajo znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v rejski program, ali uporaba njihovega semena, če so bili ti žrebci sprejeti za pleme v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije.

(4) V Republiki Sloveniji je v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo kopitarjev dovoljena uporaba registriranih žrebcev, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za priznanje za pleme in so bili priznani v skladu s 6. členom tega pravilnika. Ti žrebci se lahko uporabljajo za pripust znotraj kmetijskega gospodarstva na katerem se:

– pripuščajo zgolj ženske živali, ki so vpisane v register istega kmetijskega gospodarstva in niso vključene v rejski program;

– izvaja haremski pripust v skupni čredi na pašniku, čeprav so ženske živali z različnih kmetijskih gospodarstev in niso vključene v rejski program.

5. člen

(promet s semenom plemenskih žrebcev, z jajčnimi celicami in zarodki)

Seme plemenskih žrebcev, jajčne celice in zarodke smejo odvzemati, obdelovati, shranjevati in dajati v promet le pristojne organizacije iz 96. člena zakona v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.

6. člen

(priznanje plemenskih in registriranih žrebcev)

(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in priznanje:

– plemenskih žrebcev za uporabo na pripustnih postajah, osemenjevalnih središčih oziroma na kmetijskih gospodarstvih za pripust na lastnih plemenicah, ki so vključene v rejski program, in za haremski pripust na plemenice, ki so vključene v rejski program, čeprav so te z različnih kmetijskih gospodarstev, ter

– registriranih žrebcev, ki se v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika uporabljajo za pripust pod pogoji, predpisanimi z rejskim programom. Potomci teh žrebcev se vpišejo v register kopitarjev v skladu s predpisom o identifikaciji in registraciji kopitarjev.

(2) Za potrebe izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka se v rejskem programu podrobneje določijo:

– postopek in pogostnost odbire;

– pogoji za razvrščanje plemenskih žrebcev v kakovostne razrede;

– obdobje, za katerega se žrebci priznajo;

– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;

– način javne objave seznamov priznanih žrebcev,

– če rejski program za posamezno pasmo dovoljuje pripust registriranih žrebcev, tudi pogoji, pod katerimi je dovoljena uporaba teh žrebcev.

7. člen

(zootehniški dokument o priznanju žrebca)

(1) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih žrebcev vodi zapisnik in v skladu z zakonom izda zootehniški dokument o priznanju plemenskega žrebca na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

(2) Rejska organizacija o vsaki odbiri registriranih žrebcev vodi zapisnik in v skladu z zakonom izda zootehniški dokument o priznanju registriranega žrebca na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Ti žrebci so lahko priznani le za obdobje vsake posamezne plemenilne sezone.

(3) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu za živinorejo, skupaj s poročilom iz 94.člena zakona predložiti seznam priznanih plemenskih žrebcev in registriranih žrebcev.

8. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2004.

 

 

Št. 321-06-272

Ljubljana, dne 10. decembra 2003.

EVA 2003-2311-0293

mag. Franci But l. r.

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 90/427/EGS, UL L 224 ter Odločbi Komisije 92/353/EGS, UL L 192 in 96/79/ES, UL L 19


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI