Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev - UL 4/2011


Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) ter petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o identifikaciji in registraciji prašičev

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa način identifikacije in registracije prašičev, spremljanje premikov prašičev, način vodenja centralnega registra prašičev, vodenje registra prašičev na gospodarstvu in registracijo imetnikov prašičev v evidenci imetnikov rejnih živali.

(2) Ta pravilnik določa tudi pristojni organ, oblike in način dobavljanja ušesnih znamk, identifikacijsko številko živali, roke za označitev prašičev in način poročanja o izvoru, oznakah in namembnem gospodarstvu ter staležu prašičev v skladu z Direktivo Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2008, str. 31; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/71/ES), način registracije gospodarstev ter identifikacijsko številko gospodarstva za izvajanje Odločbe Komisije z dne 23. oktobra 2000 o določitvi podrobnih pravil za registracijo gospodarstev v nacionalnih podatkovnih zbirkah o prašičih, predvidenih z Direktivo Sveta 64/432/EGS (UL L št. 281 z dne 7. 11. 2000, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/678/ES) ter način uporabe odstopanja glede kmetijskih gospodarstev z enim samim prašičem v skladu z Odločbo Komisije z dne 1. februarja 2006 o odobritvi nekaterim državam članicam odstopanja v skladu s členom 3(2) Direktive Sveta 92/102/EGS o identifikaciji in registraciji živali (UL L št. 036 z dne 8. 2. 2006, str. 50).

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

– pristojni organ v skladu s točko (d) 2. člena Direktive 2008/71/ES je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);

– Sektor za identifikacijo in registracijo živali (v nadaljnjem besedilu: SIR) je služba v okviru ministrstva, ki izvaja sistem identifikacije in registracije živali v Republiki Sloveniji za namen opravljanja veterinarskih kontrol organa, pristojnega po predpisih, ki urejajo veterinarstvo, za namen opravljanja kontrol izvajanja ukrepov kmetijske politike organa, pristojnega po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, za namen izvajanja rejskih programov ter druge namene v skladu s predpisi;

– evidenca imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: EIRŽ) je evidenca v skladu s točko (a) prvega odstavka 3. člena Direktive 2008/71/ES in 1. členom Odločbe 2000/678/ES;

– centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš) je register o gospodarstvih v skladu s 3. členom Direktive 2008/71/ES in 1. členom Odločbe 2000/678/ES;

– register prašičev na gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: RPG) je register v skladu s 4. členom Direktive 2008/71/ES;

– gospodarstvo v skladu s točko (b) 2. člena Direktive 2008/71/ES je kmetijsko ali drugo gospodarstvo oziroma objekt, razen prevoznega sredstva, kjer se, četudi samo začasno, redijo oziroma zadržujejo živali;

– G-MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu s točko (a) 1. člena Odločbe Komisije 2000/678/ES in je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo »SI« in do devetmestne neponovljive številke;

– pooblaščena organizacija je veterinarska organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno veterinarsko službo, ali organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji;

– žival je vsaka žival iz vrste Sus scrofa domesticus;

– skupinska identifikacijska številka (v nadaljnjem besedilu: SIŠ) je identifikacijska številka, s katero se označuje živali v skladu z drugim odstavkom 5. člena Direktive 2008/71/ES;

– premik prašičev je vsak premik med gospodarstvi oziroma lokacijami;

– spremni list je dokument o premiku za izpolnjevanje določb 7. člena Direktive 2008/71/ES.

3. člen

(označitev živali)

(1) Imetnik iz točke (c) 2. člena Direktive 2008/71/ES, ki je lahko lastnik živali oziroma se po pooblastilu lastnika živali ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe živali, je odgovoren za pravočasno in pravilno označitev živali.

(2) Živali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščena organizacija. Če opravi označitev živali pooblaščena organizacija, mora pooblaščena organizacija voditi evidence o priglasitvah označitve in podatke na zahtevo SIR posredovati v elektronski obliki.

(3) Živali je treba označiti čimprej po rojstvu, vendar najkasneje pred premikom z rojstnega gospodarstva na drugo gospodarstvo.

(4) Živali se označuje z namestitvijo ušesne znamke iz 4. člena tega pravilnika v desno uho. Na ušesni znamki je odtisnjena kratica »MKGP« in SIŠ. SIŠ je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo »SI« in zadnjih šestih številk G-MID gospodarstva, na katerem se živali označujejo.

(5) Ne glede na način, določen v prejšnjem odstavku, se lahko živali označuje tudi s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem. Gospodarstva, ki želijo za namen označevanja živali s tetoviranjem pridobiti krajšo SIŠ, morajo vložiti zahtevek za dodelitev krajše SIŠ na SIR.

(6) V desnem ušesu in na desni strani hrbta se ne sme uporabljati drugih oznak, razen tistih, ki so predpisane s tem pravilnikom.

(7) Če se oznaka pri živalih, ki morajo po tem pravilniku biti označene, izgubi ali postane nečitljiva se žival nemudoma označi z novo oznako. Uporabi se SIŠ, ki se uporablja na gospodarstvu, na katerem se žival označuje. Ponovna označitev živali mora biti vpisana v RPG na način, ki je določen v 5. točki drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, tako da se vzpostavi zveza s prejšnjo oznako, ki jo je imela žival.

4. člen

(ušesna znamka)

(1) Ušesna znamka za označevanje prašičev mora biti okrogla, premera najmanj 28 mm, rumene barve in sestavljena iz moškega in ženskega dela, ki se ob uporabi spojita in ju ni več možno ponovno uporabiti.

(2) Na moškem delu ušesne znamke mora biti v črni barvi odtisnjeno:

– kratica »MKGP« v velikosti najmanj 3 mm in

– SIŠ iz četrtega odstavka prejšnjega člena v velikosti najmanj 6 mm.

(3) Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi druga vsebina, na primer dodatna individualna identifikacijska številka živali.

(4) Ušesna znamka mora izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:

– biti mora plastična, brez ostrih robov in grobih površin, ki bi povzročale draženje kože, in iz neškodljivega materiala, odpornega na staranje, vremenska nihanja in hlevske pogoje, pri čemer morajo obstojnost barve, prožnost materiala in trdnost spoja trajati celo življenjsko dobo živali;

– konica mora biti ostra in primerne trdote, da zlahka prebode uho, material ne sme biti koroziven in ne sme povzročati vnetij na mestu vboda;

– tisk mora biti laserski oziroma tak, da je dobro čitljiv in obstojen celo življenjsko dobo živali ter ga ni mogoče odstraniti;

– vstavitev znamke v uho mora biti enostavna, za spojitev obeh delov mora biti potrebna običajna sila, ki zagotavlja, da sta oba dela spojena, po aplikaciji se mora ušesna znamka tekoče sprostiti iz klešč;

– izpad ušesnih znamk ne sme presegati 5% letno, kar predstavlja pogoj za pozitivno referenco znamke.

(5) Za živali z izrazito majhnimi uhlji, za pritlikave pasme živali ali za živali s poškodovanim uhljem, se kot oznaka lahko uporabi manjša ušesna znamka, na kateri je možno iztiskati kratico »MKGP« v skladu s prvo alinejo drugega odstavka tega člena in napis iz druge alineje prvega odstavka tega člena v velikosti najmanj 5 mm. Ušesna znamka mora izpolnjevati vse pogoje razen oblike in velikosti iz prvega odstavka tega člena in splošne pogoje iz prejšnjega odstavka.

5. člen

(naročniki in dobavitelji ušesnih znamk)

(1) Naročniki ušesnih znamk za označevanje živali po tem pravilniku so imetniki prašičev, ki so vpisani v EIRŽ iz 9. člena tega pravilnika in imajo dodeljen G-MID gospodarstva, ali v njihovem imenu pooblaščene organizacije.

(2) Dobavitelji ušesnih znamk za označevanje živali (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) po tem pravilniku so pravne ali fizične osebe, ki imajo status uradnega dobavitelja ušesnih znamk po tem pravilniku.

6. člen

(pridobitev statusa dobavitelja ušesnih znamk)

(1) Ponudnik, ki želi dobavljati ušesne znamke po tem pravilniku, mora na ministrstvo vložiti vlogo za pridobitev statusa dobavitelja ušesnih znamk. Vloga mora vsebovati:

1. osebno ime oziroma firmo ter naslov oziroma sedež ponudnika in kontaktne podatke;

2. izjavo, da ponujena ušesna znamka izpolnjuje vse pogoje iz tega pravilnika;

3. izjavo o zagotavljanju dobav za vsako naročilo, ne glede na količino, v rokih, ki jih navaja v ponudbi, pri čemer dobavni roki ne smejo biti daljši od 30 dni;

4. izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko povezovanje s CRPš;

5. opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo točnost izpisovanja SIŠ, stalno kvaliteto tiska in kvaliteto distribucije do naročnikov;

6. vzorec ušesnih znamk in klešč ob prvi vlogi;

7. ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:

– tip ušesne znamke,

– cena ušesne znamke,

– cena klešč za aplikacijo ušesnih znamk,

– dobavni roki.

(2) Ponudba mora veljati za obdobje najmanj dveh let. Dobavitelj mora dobavljati vrsto blaga, ki ga je ponudil v vlogi. Navedene cene iz ponudbe veljajo za najvišje.

(3) V odločbi o podelitvi statusa dobavitelja se dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do elektronskega sistema naročanja ušesnih znamk. Ministrstvo in dobavitelj ušesnih znamk skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, s katero določita zlasti trajanje statusa dobavitelja za dobo najmanj dveh let, odzivnost in dobavne roke, tip ušesnih znamk, najvišje cene ušesnih znamk in klešč in razloge za odpoved pogodbe.

(4) Dobavitelj mora SIR sproti sporočati podatke o znamkah, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih SIŠ.

(5) Če ministrstvo ugotovi, da dobavitelj dobavlja neprimerno blago oziroma posluje v nasprotju z določbami tega pravilnika, dobavitelju odpove pogodbo. Dobavitelj iz tega odstavka dve leti od odpovedi pogodbe ne more pridobiti statusa dobavitelja ušesnih znamk.

(6) Ministrstvo vodi seznam dobaviteljev ušesnih znamk.

(7) SIR v publikacijah in na spletnih straneh iz 18. člena tega pravilnika objavi podatke o dobaviteljih ušesnih znamk. S soglasjem dobavitelja se objavijo naslednji podatki:

– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež dobavitelja in kontaktni podatki,

– tip ušesne znamke,

– cene in dobavni roki iz ponudbe.

7. člen

(register prašičev na gospodarstvu)

(1) Vsak imetnik prašičev, z izjemo prevoznikov, mora voditi ažuren RPG. Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež živali in kronološko vodeni zapisi o prihodih živali na gospodarstvo, odhodih živali z gospodarstva ter o ponovnih označitvah živali.

(2) Vse spremembe morajo biti vpisane redno, najpozneje v sedmih dneh od dogodka. V RPG morajo biti vpisani naslednji podatki:

1. splošno:

– G-MID gospodarstva in naslov gospodarstva,

– ime in priimek oziroma naziv imetnika prašičev in naslov oziroma sedež imetnika prašičev, če je drugačen od naslova gospodarstva,

– zapisi o opravljenem nadzoru gospodarstva glede izvajanja določb tega pravilnika (ime, priimek in podpis inšpektorja ter datum opravljenega pregleda);

2. stalež živali:

– skupno število živali po vsaki spremembi v staležu;

3. prihodi živali na gospodarstvo z drugega gospodarstva:

– datum prejema živali na gospodarstvo,

– število prejetih živali in identifikacijske številke živali, če je skupina prejetih živali označena z različnimi SIŠ, mora biti razvidno število živali za vsako SIŠ,

– G-MID oziroma naslov prejšnjega gospodarstva, v primeru uvoza ali trgovanja pa država izvora;

4. odhodi živali z gospodarstva na drugo gospodarstvo ali v klavnico:

– datum odhoda živali,

– število oddanih živali in identifikacijske številke živali, če je skupina oddanih živali označena z različnimi SIŠ, mora biti razvidno število živali za vsako SIŠ,

– v primeru oddaje na registrirano gospodarstvo G-MID oziroma naslov namembnega gospodarstva ali v primeru izvoza ali trgovanja namembno državo,

– v primeru oddaje ene živali na gospodarstvo iz enajstega odstavka 9. člena tega pravilnika, in G-MID tega gospodarstva še ne obstaja, ime, priimek in naslov novega imetnika;

5. ponovne označitve živali:

– prejšnja identifikacijska številka,

– nova identifikacijska številka,

– število označenih živali,

– datum ponovne označitve.

(3) RPG se vodi v pisni ali elektronski obliki, tako da je zagotovljena preglednost podatkov v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh iz 18. člena tega pravilnika. Če se RPG vodi v elektronski obliki, mora biti na zahtevo inšpektorja oziroma kontrolorja ob izvajanju nadzora predložen izpis na papir v ustrezni obliki. RPG mora biti ob vsakem času dosegljiv na lokaciji gospodarstva in na razpolago še najmanj tri leta po zadnji vpisani spremembi.

(4) V primeru individualnega označevanja čistopasemskih in hibridnih prašičev, ki so vpisani v rodovniško knjigo, se lahko uporablja drugačen način vodenja RPG, če je zagotovljena preglednost podatkov v smislu drugega odstavka tega člena.

8. člen

(spremni list)

(1) Spremni list (v nadaljnjem besedilu: SL) izda imetnik, ki živali odda, za skupino živali, ki se na določen dan premika na določeno namembno gospodarstvo. Iz SL morajo biti razvidni najmanj naslednji podatki: naslov in G-MID gospodarstva, s katerega se živali oddajajo, naslov in G-MID namembnega gospodarstva, število oddanih živali in identifikacijske številke živali, datum oddaje živali in podpis oddajatelja.

(2) V primeru premika živali na gospodarstvo iz enajstega odstavka 9. člena tega pravilnika, če G-MID gospodarstva ne obstaja, se na SL vpiše ime, priimek in naslov novega imetnika ter registrska številka vozila, s katerim so bile živali odpeljane. Točnost danih podatkov novi imetnik potrdi s podpisom na dokumentu.

(3) V primeru premika živali ob posredovanju trgovca z živalmi se v SL namesto G-MID novega gospodarstva vpiše registracijska številka trgovca z živalmi oziroma ime, priimek in naslov trgovca z živalmi in registrska številka vozila, s katerim so bile živali odpeljane.

(4) SL se izdaja na osnovnem, oštevilčenem obrazcu, katerega vzorec je objavljen na spletnih straneh iz 18. člena tega pravilnika. SL v osnovni obliki založi ministrstvo. Če je skupina oddanih živali označena z različnimi SIŠ, mora biti razvidno število živali za vsako SIŠ.

(5) Imetniki, ki imajo lastni informacijski sistem, s katerim lahko avtomatizirano izdajajo SL, lahko uporabljajo prilagojeno obliko SL, ki jo predhodno potrdi ministrstvo, in jo objavi na spletnih straneh iz 18. člena tega pravilnika.

(6) SL se hrani na namembnem gospodarstvu vsaj tri leta.

9. člen

(evidenca imetnikov rejnih živali)

(1) EIRŽ vodi SIR. Za vpis v EIRŽ je dolžan poskrbeti imetnik prašičev. V EIRŽ se imetnik vpiše na podlagi zahtevka, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

– ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika prašičev;

– enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika prašičev ali davčna številka;

– lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa katastrski podatki);

– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID), če že obstaja, oziroma G-MID gospodarstva, če že obstaja;

– podpis imetnika;

– s soglasjem imetnika tudi kontaktni podatki, zlasti elektronski naslov, telefonske številke.

(2) Če G-MID gospodarstva še ne obstaja, ga dodeli SIR. Če zaradi prostorske odmaknjenosti ali iz drugih razlogov obstaja več samostojnih lokacij, ki so sestavni del kmetijskega gospodarstva, je treba za vsako lokacijo pridobiti G-MID gospodarstva.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se gospodarstva oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru ministrstva, in iz katerih je razvidno, da imetnik na gospodarstvu redi prašiče, v EIRŽ vpišejo po uradni dolžnosti najpozneje v 30 dneh od datuma vpisa podatka v omenjeno uradno evidenco. Kot imetnik prašičev se vpiše nosilec kmetijskega gospodarstva.

(4) Če se imetnik prašičev na gospodarstvu spremeni, mora novi imetnik najpozneje v 30 dneh po spremembi v EIRŽ sporočiti spremembo. V vlogi navede:

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež dosedanjega imetnika prašičev;

– KMG-MID in naslov kmetijskega gospodarstva oziroma G-MID in naslov gospodarstva;

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež novega imetnika prašičev;

– EMŠO oziroma matično številko poslovnega subjekta novega imetnika prašičev ali davčno številko;

– s soglasjem novega imetnika tudi kontaktne podatke, zlasti elektronski naslov, telefonske številke.

(5) Vlogo morata podpisati dosedanji imetnik prašičev, razen v primeru smrti in novi imetnik prašičev.

(6) Če v primeru smrti imetnika, ki je fizična oseba, novi imetnik v 30 dneh po smrti ne odda vloge za spremembo imetnika, se kot imetnik po uradni dolžnosti v EIRŽ vpiše nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma njegov namestnik.

(7) V primeru, ko je gospodarstvo del kmetijskega gospodarstva in je imetnik prašičev nosilec kmetijskega gospodarstva, se ob spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih gospodarstev sprememba imetnika prašičev v EIRŽ izvede po uradni dolžnosti.

(8) Imetnik, ki je na gospodarstvu opustil rejo prašičev, mora v 30 dneh po opustitvi v EIRŽ sporočiti datum opustitve reje.

(9) Če imetnik v CRPš v zadnjih treh letih ne sporoča staleža prašičev in drugih sprememb in administrativno ni ugotovljenih drugih relevantnih dogodkov na gospodarstvu, se gospodarstvu po uradni dolžnosti dodeli status opustitve reje.

(10) Na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena in po ugotovitvi, da gospodarstvo izpolnjuje pogoje za vpis v EIRŽ po tem pravilniku, se gospodarstvo vpiše v EIRŽ ter imetniku izda izpis, ki šteje kot potrdilo o vpisu v EIRŽ.

(11) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za gospodarstva, kjer se naenkrat redi en prašič za lastno domačo uporabo in kjer se žival ne premika z gospodarstva. Tako gospodarstvo se v EIRŽ evidentira na osnovi prijave premika živali na to gospodarstvo in se mu dodeli G-MID gospodarstva.

10. člen

(sejmi, razstave, zbirni centri)

Sejem, razstava ali zbirni center se za potrebe tega pravilnika štejejo za gospodarstva in jih je potrebno registrirati v skladu s prejšnjim členom. Organizator sejma, razstave ali zbirnega centra se šteje za imetnika prašičev ter mora voditi register iz 7. člena tega pravilnika in sporočati podatke o premikih živali v skladu s 14. členom tega pravilnika.

11. člen

(označitev in registracija uvoženih živali)

(1) Uvozijo se lahko le označene živali.

(2) Uvožene živali za nadaljnjo rejo, ki so uspešno prestale predpisane veterinarske preglede, se najkasneje v 30 dneh po opravljenih pregledih oziroma še pred premikom na drugo gospodarstvo označijo v skladu s 3. členom tega pravilnika.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek živali ni treba ponovno označiti, če je namembno gospodarstvo klavnica in bo žival zaklana najpozneje v 30 dneh po opravljenih predpisanih veterinarskih pregledih.

(4) Za uvožene živali je treba v RPG vpisati državo izvoznico, identifikacijsko številko gospodarstva, od koder živali prihajajo, če je znana, datum uvoza in identifikacijske številke živali, v primeru preoznačitve pa še povezavo med oznako tretje države in novo oznako.

(5) Za uvožene živali mora imetnik prašičev na gospodarstvu, na katerega so živali uvožene, najpozneje v sedmih dneh od prihoda živali na gospodarstvo sporočiti podatke v CRPš. Sporočiti mora število uvoženih živali, državo izvoznico, identifikacijsko številko gospodarstva, od koder živali prihajajo, če je znana, datum prihoda živali na gospodarstvo in G-MID gospodarstva.

12. člen

(označitev in registracija živali pri trgovanju)

(1) Za živali, prispele iz države članice Evropske unije, je treba v RPG vpisati državo izvora, datum prispetja živali na gospodarstvo, identifikacijsko številko gospodarstva, od koder živali prihajajo, če je znana, in identifikacijske številke živali.

(2) Za vsako pošiljko živali, ki prispe na območje Republike Slovenije iz države članice EU, mora imetnik prašičev na gospodarstvu, na katerega so živali prispele, najpozneje v sedmih dneh od prihoda živali na gospodarstvo sporočiti podatke v CRPš. Sporočiti mora število živali, državo izvora, identifikacijsko številko gospodarstva, od koder živali prihajajo, če je znana, datum prihoda živali na gospodarstvo in G-MID gospodarstva.

13. člen

(centralni register prašičev)

(1) SIR vodi CRPš v elektronski obliki. V CRPš se vodijo naslednji podatki:

– o staležu živali na gospodarstvu, ki jih imetniki prašičev priglašajo v skladu s 15. in 16. členom tega pravilnika;

– o premikih živali med gospodarstvi, ki jih imetniki prašičev priglašajo v skladu s 14. in 16. členom tega pravilnika;

– operativni podatki o označevanju živali;

– o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;

– o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije prašičev;

– o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRPš.

(2) Morebitna neskladja med dejanskim stanjem in podatki v CRPš usklajuje SIR po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke.

(3) SIR za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno izda izpis iz CRPš.

14. člen

(priglašanje premikov živali v CRPš)

(1) Vsak imetnik prašičev iz 9. člena tega pravilnika, razen imetnikov iz enajstega odstavka 9. člena tega pravilnika, mora priglasiti premik živali v CRPš najkasneje v sedmih dneh po premiku. Priglasiti je treba podatke o odhodih z gospodarstva in prihodih na gospodarstvo. Podatke se priglasi na način iz 16. člena tega pravilnika ter na obrazcih, objavljenih v skladu z 18. členom tega pravilnika. Za vsak premik živali se priglasijo naslednji podatki:

1. število živali, ki se premikajo;

2. datum odhoda oziroma prihoda živali;

3. G-MID gospodarstva, s katerega se živali premikajo;

4. namembno gospodarstvo:

– v primeru oddaje na registrirano gospodarstvo: G-MID namembnega gospodarstva,

– v primeru oddaje ene živali na gospodarstvo iz enajstega odstavka 9. člena tega pravilnika, če G-MID tega gospodarstva še ne obstaja: ime, priimek in naslov novega imetnika,

– v primeru izvoza ali trgovanja: namembno državo.

(2) Za živali, ki so bile sprejete v klavnico za zakol, mora klavnica najpozneje v sedmih dneh po zakolu v CRPš javiti: število zaklanih živali, G-MID gospodarstva, s katerega so živali prišle, in datum zakola.

15. člen

(priglašanje staleža živali v CRPš)

(1) Vsak imetnik prašičev iz 9. člena tega pravilnika, razen imetnikov iz enajstega odstavka 9. člena tega pravilnika, mora enkrat letno v CRPš sporočiti podatke o staležu živali na svojem gospodarstvu oziroma gospodarstvih.

(2) Datum popisa staleža je 1. marec oziroma dan, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

(3) Popis se izvede po naslednjih kategorijah:

– število pujskov do 20 kg;

– število mladih prašičev 20 do 50 kg;

– število prašičev pitancev: 50 do 80 kg, 80 do 110 kg in nad 110 kg;

– število merjascev;

– število nebrejih in brejih mladic;

– število nebrejih in brejih plemenskih svinj.

(4) Če je imetnik prašičev podatke iz tretjega odstavka tega člena sporočil v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, se podatki po uradni dolžnosti prepišejo v CRPš in se šteje, da so podatki o staležu prašičev sporočeni.

(5) Rok za priglasitev popisa je največ 30 dni od datuma iz drugega odstavka tega člena.

16. člen

(način priglašanja podatkov)

(1) Imetnik prašičev priglaša podatke v CRPš na enega od naslednjih načinov:

– neposredno v CRPš v elektronski obliki, če je imetnik prašičev vključen v sistem elektronskega poslovanja;

– prek pooblaščenih organizacij, ki podatke najkasneje v treh dneh po prejemu vpišejo v CRPš.

(2) Za vključitev v sistem elektronskega poslovanja mora SIR imetniku na podlagi njegovega zahtevka omogočiti elektronski dostop do CRPš. Ob dodelitvi elektronskega dostopa se imetnika vpiše v seznam elektronskega poslovanja.

(3) Pooblaščena organizacija iz prvega odstavka tega člena mora voditi podatke o prejemu obrazcev oziroma podatkov, potrebnih za priglasitev v CRPš s strani imetnika, in na zahtevo imetnika izdati potrdilo o prejemu. Taka zahteva se lahko izpolni s potrditvijo v RPG ali na imetnikovem izvodu obrazca.

(4) Podatke o premikih priglasi imetnik prašičev neposredno v CRPš v elektronski obliki ali prek veterinarskih pooblaščenih organizacij.

17. člen

(druge naloge pooblaščenih organizacij)

Pooblaščene organizacije morajo poleg nalog iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika in iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika:

– hraniti dokumente v zvezi z opravljanjem dejavnosti identifikacije in registracije živali in podatke o prejemu obrazcev oziroma podatke, potrebne za priglasitev v CRPš najmanj tri leta,

– opozarjati imetnike na neskladja v podatkih in nuditi pomoč pri odpravi le-teh,

– posredovati pri odpravi napak in vzdrževanju integritete CRPš,

– izpisati stanja iz CRPš na zahtevo imetnika.

18. člen

(spletne strani)

Ministrstvo na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/varna_hrana/ objavlja zlasti naslednje informacije:

– navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije prašičev po tem pravilniku;

– obliko obrazcev za izvajanje sistema identifikacije in registracije prašičev po tem pravilniku;

– dostop do CRPš prek sistema Volos v skladu s tem pravilnikom;

– najvišje cene storitev javnih služb na področju identifikacije in registracije živali po tem pravilniku.

19. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 97/03, 4/04 in 45/08 – ZKme-1).

20. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-218/2010

Ljubljana, dne 19. januarja 2011

EVA 2009-2311-0134

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano