Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register – UL 94/2003


Na podlagi četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 52. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o pogojih za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register*

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje hibridnih plemenskih prašičev ter pogoje za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register.

2. člen

(odbira, ocenjevanje in priznavanje)

Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje hibridnih plemenskih prašičev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja označevanje prašičev, in rejskim programom;

– njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti;

– zunanjost mora ustrezati lastnostim populacije v skladu z rejskim programom;

– ne smejo imeti prirojenih napak;

– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri.

3. člen

(pogoji za vpis v register hibridnih plemenskih prašičev)

Hibridni plemenski prašiči morajo za vpis v register izpolnjevati naslednje pogoje:

– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja označevanje prašičev, in rejskim programom;

– njihovo poreklo mora biti v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za hibridne plemenske prašiče.

4. člen

(vpis v register hibridnih plemenskih prašičev)

Priznana rejska organizacija lahko vpiše hibridne plemenske prašiče v register, če so izpolnjeni pogoji, določeni:

– z rejskim programom;

– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemenske prašiče;

– s tem pravilnikom.

5. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.

 

 

Št. 321-06-129/2003

Ljubljana, dne 23. septembra 2003.

EVA 2001-2311-0078

mag. Franci But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 89/505/EGS, UL L 247

 


Avtor: ZŽI