Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke - sprememba - UL 26/2004


Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 ZUreP-1 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke*


1. člen

V pravilniku o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03) se v 3. členu tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
» vpisno številko živali v register;«
 

2. člen

Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo s prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.Št. 321-06-30/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 89/506/EGS UL L 247


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI