Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme - dopolnitev - UL 26/2004


Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 ZUreP-1 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme*

1. člen

V pravilniku o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme (Uradni list RS, št. 94/03) se v 4. členu doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kjer bi izvajanje določil drugega in tretjega odstavka tega člena povzročilo spore, zlasti v zvezi z interpretacijo testov, si lahko upravičenci pridobijo mnenje strokovnjaka. Glede na mnenje strokovnjaka se lahko na zahtevo države članice sprejmejo ukrepi v skladu z Direktivo Sveta 90/118/EGS.«. 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.Št. 321-06-31/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 90/118/EGS UL L 71


Avtor: ZŽI