Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o zootehniških standardih za plemenske prašiče - sprememba - UL 26/2004


Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 ZUreP-1 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zootehniških standardih za plemenske prašiče*

1. člen

V pravilniku o zootehniških standardih za plemenske prašiče (Uradni list RS, št. 94/03) se v 1. členu doda besedilo:
»Ta pravilnik ureja tudi zootehniške pogoje za promet s plemenskimi prašiči, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.«.
 

2. člen

V 2. členu se dodata 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. promet znotraj Evropske unije je promet s čistopasemskimi oziroma hibridnimi plemenskimi prašiči, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije;
7. uvoz iz tretjih držav pomeni uvoz čistopasemskih oziroma hibridnih plemenskih prašičev, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov na območje držav članic Evropske unije iz držav, ki niso članice Evropske unije.«.
 

3. člen

V 3. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»(1) Rodovniška knjiga je vsaka knjiga, evidenca ali podatkovni medij, ki jo vodi rejska organizacija, ki jo uradno prizna država članica Evropske unije, v kateri je rejska organizacija ustanovljena, in v katero so vpisani ali registrirani čistopasemski plemenski prašiči določene pasme, z navedbo njihovih prednikov. V Republiki Sloveniji rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02ZUreP-1 in 110/02ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.

 
4. člen

Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Register je vsaka knjiga, evidenca ali podatkovni medij, ki jo vodi rejska organizacija, ki jo uradno prizna država članica Evropske unije, v kateri je rejska organizacija ustanovljena, in v katerega so vpisani hibridni plemenski prašiči, z navedbo njihovih prednikov. V register hibridnih plemenskih prašičev (v nadaljnjem besedilu: register) se vpišejo hibridni plemenski prašiči, ki izpolnjujejo z rejskimi programi določene pogoje ter so odbrani za razmnoževanje.
(2) V Republiki Sloveniji register vodi priznana rejska organizacija.«.

5. člen

V 9. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
» vpisno številko živali v register;«.

6. člen

V 11. členu se dodajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Iz zootehniških razlogov se ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati prometa s čistopasemskimi plemenskimi prašiči, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.
(4) Uvoz čistopasemskih plemenskih prašičev, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav ne sme potekati pod ugodnejšimi zootehniškimi pogoji kot veljajo za promet na območju držav članic Evropske unije.
(5) Uvoz čistopasemskih plemenskih prašičev iz tretjih držav v Republiko Slovenijo ni dovoljen, če tega ne spremlja zootehniško spričevalo, ki potrjuje, da so čistopasemski plemenski prašiči vpisani ali registrirani v rodovniški knjigi tretje države izvoznice. Predložiti je treba dokazilo, da so živali vpisane ali registrirane, in primerne za vpis v rodovniško knjigo v Evropski uniji.
(6) Uvoz iz tretjih držav in promet na območju držav članic Evropske unije s čistopasemskimi plemenskimi prašiči, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki lahko poteka samo v skladu z Direktivama Sveta 94/28/ES in 88/661/EGS.«.

7. člen

V 13. členu se črta peta alinea.
 

8. člen

Za naslovom V. poglavja se doda 13.a člen, ki se glasi:
 

»13.a člen

(pogoji za promet s hibridnimi plemenskimi prašiči)

(1) Priznane rejske organizacije morajo na zahtevo rejca vpisati hibridne plemenske prašiče, ki izvirajo iz držav članic Evropske unije, v svoj register, če prašiči izpolnjujejo pogoje iz 15. člena tega pravilnika.
(2) Iz zootehniških razlogov se ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati prometa s hibridnimi plemenskimi prašiči, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.
(3) Uvoz hibridnih plemenskih prašičev, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav ne sme potekati pod ugodnejšimi zootehniškimi pogoji kot veljajo za promet na območju držav članic Evropske unije.
(4) Uvoz hibridnih plemenskih prašičev iz tretjih držav v Republiko Slovenijo ni dovoljen, če tega ne spremlja zootehniško spričevalo, ki potrjuje, da so hibridni plemenski prašiči vpisani v register tretje države izvoznice. Predložiti je treba dokazilo, da so živali vpisane, in primerne za vpis v register v Evropski uniji.
(5) Uvoz iz tretjih držav in promet na območju držav članic Evropske unije s hibridnimi plemenskimi prašiči, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki lahko poteka samo v skladu z Direktivama Sveta 94/28/EG in 88/661/EGS.«.

9. člen

V 15. členu se črta peta alinea.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.Št. 321-06-33/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 88/661/EGS UL L 382


Avtor: ZŽI