Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo - dopolnitev - UL 26/2004


Na podlagi četrtega odstavka 36. člena, drugega odstavka 52. člena in sedmega odstavka 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02ZUreP-1 in 110/02ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo*
 

1. člen

V pravilniku o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo (Uradni list RS, št. 94/03) se v 7. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, lahko odloči, da je moška žival, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega pravilnika, lahko vpisana v dodatni del rodovniške knjige, če izpolnjuje naslednje pogoje:
da je ob rojstvu označena v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice;
da po oceni zunanjosti ustreza osnovnim značilnostim pasme;
proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom;
da izpolnjuje pogoje iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
 

2. člen

Doda se nova priloga, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.Št. 321-06-36/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 90/255/EGS UL L 145


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI