Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze – UL 26/2004


Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi in dopolnitvah pravilnika o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze*

1. člen

V pravilniku o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze (Uradni list RS, št. 94/03) se v 1. členu doda besedilo:

»Ta pravilnik ureja tudi zootehniške pogoje za promet s čistopasemskimi plemenskimi ovcami in kozami, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.«.

2. člen

V 2. členu se dodata 4. in 5. točka, ki se glasita:

»4. promet znotraj Evropske unije je promet s čistopasemskim plemenskimi ovcami ali kozami, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije;

5. uvoz iz tretjih držav pomeni uvoz čistopasemskih plemenskih ovc ali koz, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov na območje držav članic Evropske unije iz držav, ki niso članice Evropske unije.«.

3. člen

V 3. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi:

»(1) Rodovniška knjiga je vsaka knjiga, register, evidenca ali podatkovni medij, ki jo vodi rejska organizacija, ki jo uradno prizna država članica Evropske unije, v kateri je rejska organizacija ustanovljena, in v katero se vpišejo ali registrirajo čistopasemske plemenske živali določene pasme ovc ali koz, z navedbo njihovih prednikov. V Republiki Sloveniji rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.

4. člen

V 8. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Iz zootehniških razlogov se ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati prometa s čistopasemskimi plemenskimi ovcami ali kozami, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.

(3) Uvoz iz tretjih držav čistopasemskih plemenskih ovc ali koz, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov ne sme potekati pod ugodnejšimi zootehniškimi pogoji kot veljajo za promet na območju držav članic Evropske unije.«.

5. člen

V 10. členu se črta peta alinea.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

 

 

Št. 321-06-34/2004

Ljubljana, dne 11. marca 2004.

EVA 2004-2311-0133

mag. Franci But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 89/361/EGS UL L 153

 


Avtor: ZŽI