Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih glede objektov in opreme pri reji kokoši nesnic in piščancev za prirejo mesa - UL 13/2011


Na podlagi šestega odstavka 17. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pogojih glede objektov in opreme pri reji kokoši nesnic in piščancev za prirejo mesa

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa pogoje glede objektov in opreme, ki jih morajo izpolnjevati obrati za rejo kokoši nesnic in piščancev za prirejo mesa.

2. člen

(izrazi)

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

3. člen

(pogoji glede objektov in opreme)

(1) Ob gradnji ali rekonstrukciji obratov za rejo kokoši nesnic mora investitor zagotoviti, da objekti in oprema teh obratov, poleg drugih predpisanih pogojev, izpolnjujejo tudi pogoje iz 9. člena, 11. člena, drugega odstavka 12. člena in 37. člena ter, upoštevajoč uporabljen sistem reje kokoši nesnic, tudi 38., 40. ali 41. člena pravilnika.

(2) Ob gradnji ali rekonstrukciji obratov za rejo piščancev za prirejo mesa mora investitor zagotoviti, da objekti in oprema teh obratov, poleg drugih predpisanih pogojev, izpolnjujejo tudi pogoje iz 9. člena, 11. člena, drugega odstavka 12. člena, 44. člena in prvega odstavka 49. člena ter, upoštevajoč predvideno gostoto naseljenosti piščancev v hlevu, tudi drugega odstavka 49. člena in 50. člena pravilnika.

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-37/2011

Ljubljana, dne 22. februarja 2011

EVA 2011-2311-0080

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano