Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Seznam organizacij v živinoreji - UL 57/2011


Na podlagi 85. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M
organizacij v živinoreji

I.

Organizacije v živinoreji so:

1 GOVEDOREJA

1.1 PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE

1.1.1 ZVEZA REJCEV GOVEDI RJAVE PASME, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-183/2010/9

datum odločbe: 10. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za rjavo pasmo govedi

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

1.1.2 ZDRUŽENJE REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V SLOVENIJI, Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode

številka odločbe: 33205-180/2010/10

datum odločbe: 10. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za cikasto govedo

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

1.1.3 DRUŠTVO REJCEV GOVEDI ČRNOBELE PASME V SLOVENIJI, Groblje 3, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-176/2010/8

datum odločbe: 11. 11. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za črnobelo pasmo govedi

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

1.1.4 ZVEZE DRUŠTEV REJCEV GOVEDI LISASTE PASME SLOVENIJE, Pivola 10, 2311 Hoče

številka odločbe: 33205-175/2010/14

datum odločbe: 10. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za lisasto pasmo govedi

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

1.1.5 DRUŠTVA REJCEV GOVEDI ZA MESO SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-177/2010/7

datum odločbe: 11. 11. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za limuzin pasmo govedi

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

1.1.6 DRUŠTVA REJCEV GOVEDI ZA MESO SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-178/2010/6

datum odločbe: 11. 11. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za šarole pasmo govedi

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

1.2 ORGANIZACIJE ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PRAVIL

1.2.1 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-67/2008/3

datum odločbe: 10. 11. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– priprava strokovnih pravil za kontrolo proizvodnih lastnosti in napoved genetske vrednosti,

– objava rezultatov ocenjevanja čistopasemskega plemenskega goveda na območju Republike Slovenije,

– opis metod kontrole proizvodnih lastnosti, načina preizkusa, statistične metode analiz in genetskih parametrov za vsako ocenjeno lastnost.

obdobje priznanja: do 31. 1. 2014

1.3 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE

1.3.1 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-67/2008/2

datum odločbe: 6. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– meritve in ocenjevanje proizvodnih lastnosti,

– vodenje in koordinacija preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v govedoreji,

– spremljanje proizvodnosti goveda,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja govedi,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– priprava strokovnih pravil za kontrolo proizvodnih lastnosti, napoved genetske vrednosti in izvajanje drugih nalog iz rejskih programov,

– objavljanje rezultatov ocenjevanje čistopasemskega plemenskega goveda na območju Republike Slovenije,

– vodenje centralnega rodovnika in rodovniških knjig za posamezno pasmo,

– biotska raznovrstnost v govedoreji in ohranjanje genskih virov.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

1.3.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

št. odločbe: 33205-58/2008/2

datum odločbe: 17. 11. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– meritve proizvodnih lastnosti,

– vodenje preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v govedoreji,

– spremljanje proizvodnosti v govedoreji,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja govedi,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– strokovna pravila metod kontrole proizvodnih in drugih lastnosti,

– strokovna pravila metod in načinov preizkusov,

– strokovna pravila statističnih nalog za analizo proizvodnih in drugih lastnosti,

– strokovna pravila metod za analizo genetskih parametrov proizvodnih in drugih lastnosti,

– strokovna pravila za objavljanje rezultatov ocenjevanja čistopasmskega plemenskega goveda na območju Republike Slovenije,

– priprava in izdelava rejskih in selekcijskih programov,

– razvoj shem in načrtovanje preizkusov gospodarsko pomembnih lastnosti (način in postopek preizkušnje) za povečevanje učinkovitosti rejskih programov,

– preverjanje zanesljivosti in standardizacija meritev (preverjanje točkovnih sistemov in točkovnih lestvic po ocenjevalcih …),

– preverjanje genetskih in negenetskih parametrov pri merjenju in ocenjevanju proizvodnih in drugih lastnosti vključenih v selekcijske programe,

– način in metode preverjanja porekla,

– prilagoditev selekcijskega programa slovenski in evropski zakonodaji,

– izdelava opisov metod za izboljšanje populacij,

– izračun primernih genetskih in strateških rezerv za posamezne pasme,

– načrtovanje obnove plemenske črede,

– preizkušnja, analiza in presoja učinkov kombinacij križanj,

– izobraževanje in usposabljanje izvajalcev rejskih in selekcijskih programov,

– postopki za razporeditev vpisa plemenskih govedi v razdelke glavnega oziroma dodatnega dela rodovniške knjige oziroma registra,

– presoja uspešnosti izvajanja rejskega programa,

– izdajanje drugih zootehniških dokumentov,

– izdajanje zootehniških dokumentov v prometu s plemenskim materialom (živalmi, semenom, jajčnimi celicami in zarodki),

– načrtovanje in posodobitev testnih postaj,

– način reje plemenskih govedi,

– postopki indentifikacije in registracije govedi,

– pomoč priznanim rejskim organizacijam pri izvajanju in vodenju rejskega programa,

– koordinacija izvajanja rejskega programa med izvajalci,

– presoja in načrtovanja načinov reje za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov,

– priprava načrta rabe plemenjakov,

– mednarodno sodelovanje,

– vodenje izobraževanja po določilih 101. člena zakona o živinoreji,

– načrtovanje tehnologij in živalim prilagojene reje,

– načrtovanje reje na zavarovanih območjih,

– zagotavljanje pogojev za nemoteno rejo,

– pravila dobre živinorejske prakse,

– usmerjanje in načrtovanje izvajanja usposobljenosti oskrbovalcev živali ter rejcev za izvajanje zootehniških opravil,

– načrtovanje objektov in opreme za rejo, varovanje okolja,

– načrtovanje sonaravne živinoreje,

– predlaganje posebnih ukrepov v skladu s 35. členom zakona,

– vodenje postopkov za priznavanje novih linij in pasem govedi,

– vodenje postopkov za priznavanje bikov,

– ohranjanje genetske variabilnosti,

– biotska raznovrstnost v živinoreji,

– ohranjanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu in avtohtonih pasem govedi,

– izvajanje raziskovalnega dela v živinoreji.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

1.3.3 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana

št. odločbe: 33205-77/2008/4

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja govedi:

– spremljanje zdravstvenega stanja, sposobnosti in primernosti za reprodukcijo plemenjakov in plemenic,

– ugotavljanje optimalnega načina izkoriščanja plemenjakov za razmnoževanje,

– spremljanje, sprotna analiza in vrednotenje reprodukcijskih parametrov plemenjakov in plemenic,

– izvajanje zahtevnejših metod razmnoževanja,

– pridobivanje, priprava in shranjevanje spolnih celic in zarodkov živali,

– vzdrževanje, razvoj in uvajanje novih tehnologij,

– preverjanje porekla in identifikacije živali z molekularno biološkimi metodami za analizo genoma in analizo krvnih skupin,

– seznanjanje in usposabljanje uporabnikov z novimi tehnologijami.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

1.3.4 UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, Pivola 10, 2311 Hoče

št. odločbe: 33205-70/2008/4

datum odločbe: 16. 3. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– test na rastnost bikov lisaste pasme,

– test na klavne lastnosti,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– sodelovanje v delovni skupini za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov za osemenjevanje in pripust,

– določevanje porekla živali na osnovi analize DNK dlake ali drugih genskih testov,

– sodelovanje pri pripravi in izdelavi katalogov bikov, publikacij in interpretaciji podatkov,

– posodobitev metod za napovedovanje genetskih vrednosti,

– sodelovanje pri pripravi programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje.

obdobje priznanja: 23. 3. 2009 do 22. 3. 2014

1.3.5 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

št. odločbe: 33205-31/2009/2

datum odločbe: 16. 6. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa:

– sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami,

– koordiniranje in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri območnih kmetijsko gozdarskih zavodih, osemenjevalnih središčih in testnih postajah,

– sodelovanje in koordiniranje dela ostalih drugih priznanih organizacij,

– izdelava letnega programa dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in programa dela za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa v govedoreji,

– izdelava mesečnih in letnih poročil o delu,

– zagotavljanje tekočega financiranja izvajanja strokovnih nalog,

– ostale naloge, ki so potrebne za nemoteno izvajanje rejskih programov:

– sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

– načrtovanje kadrovske zasedbe delovnih mest,

– načrtovanje nakupa opreme za izvedbo strokovnih nalog ter skrb za racionalno rabo naprav, prostorov in opreme na območnih zavodih,

– sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami in drugimi priznanimi organizacijami v tujini,

– delo na promociji drugih priznanih organizacij in strokovnega dela v živinoreji.

obdobje priznanja: 1. 7. 2009 do 30. 6. 2014

1.3.6 GPZ COM d.o.o., Slamnikarska 3a, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-104/2007/2

datum odločbe: 13. 5. 2011

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskih programov v govedoreji,

– sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag letnih in večletnih izvedbenih programov za potrebe izvajanja določenih nalog iz rejskega programa.

obdobje priznanja: 23. 5. 2011 do 22. 5. 2016

1.4 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA ENO ALI VEČ UPRAVNIH ENOT

1.4.1 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

št. odločbe: 33205-37/2008/2

datum odločbe: 30. 10. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje goveda,

– nudenje pomoči pri označevanju goveda,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje odbire plemenskih živali,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja govedi in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– posredovanje podatkov drugim organizacijam,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– zbiranje moških telet za progeni test za posamezne bike pri lisasti pasmi,

– zbiranje moških telet načrtno osemenjenih bikovskih mater za vzrejališča in nadaljnjo odbiro za pleme,

– opravljanje prodaje plemenskih živali.obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

1.4.2 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ, Cesta Ivana Slavca 1, 4000 Kranj

št. odločbe: 33205-43/2008/4

datum odločbe: 8. 12. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje goveda,

– nudenje pomoči pri označevanju goveda,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih telic,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja govedi in izvajanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– odbira potomcev mladih bikov lisaste pasme, ki gredo na testno postajo za progeni test,

– odbira bikcev lisaste in črno bele pasme, ki so potomci načrtnega osemenjevanja bikovskih mater.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

1.4.3 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

št. odločbe: 33205-74/2008/4

datum odločbe: 26. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje goveda,

– nudenje pomoči pri označevanju goveda,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje ocene in odbire plemenskih telic in krav,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja govedi in izvajanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– selekcija,

– izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbire bikovskih mater, telet za test, bikov za osemenjevanje in pripust,

– odbira, ocenjevanje in priznanje plemenjakov,

– spremljanje števila prvih osemenitev,

– molznost krav,

– biološki test,

– priprava razstav, sejmov in licitacij,

– ugotavljanje porabe krme in primernih obrokov,

– sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav,

– urejanje domače (internetne) strani,

– izobraževanje in prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali,

– preverjanje porekla,

– vodenje registra osemenitev.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

1.4.4 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

št. odločbe: 33205-48/2008/4

datum odločbe: 15. 12. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje goveda,

– nudenje pomoči pri označevanju goveda,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev v preizkusu reje v različnih pogojih,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– ocenjevanje in odbira plemenskih telic, prvesnic in bikovskih mater,

– preverjanje ter vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske živali,

– načrtovanje razmnoževanja govedi in izvajanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– odbira in ocenjevanje telet za potrebe biološkega testa,

– priprava razstav, sejmov,

– prodaja plemenskih govedi,

– sodelovanje pri izdelavi katalogov.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

1.4.5 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 11, 5000 Nova Gorica

št. odločbe: 33205-44/2008/4

datum odločbe: 5. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin

področje priznanja:

– selekcija domačih živali:

– biološki test telet in potrditev porekla,

– premiranje prvesnic,

– odbira bikovskih mater,

– odbira mladih plemenskih bikov,

– sodelovanje v komisiji za odbiro, oceno in priznavanje bikov,

– odbira in priznavanje plemenjakov,

– selekcija znotraj čred,

– spremljanje prireje domačih živali:

– spremljanje mlečnosti goveda,

– spremljanje mesnatosti goveda,

– spremljanje plodnosti goveda,

– test bikovskih mater na molznost,

– rodovniška služba:

– identifikacija in registracija goveda,

– vodenje podatkovnih baz rejcev,

– vodenje podatkovnih baz goveda,

– laboratorijske analize:

– analize mleka na maščobo, beljakovine, laktozo, suho snov in število somatskih celic,

– vnos in prenos vseh podatkov o mlečnosti goveda,

– identifikacija vzorcev mleka s črtno kodo,

– analize kakovosti bikovega semena,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– izobraževanje rejcev,

– pomoč rejskim organizacijam,

– prirejanje razstav in avkcij plemenske živine,

– prodaja plemenske živine,

– skrb za gensko banko (biodiverziteta).

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

1.4.6 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

št. odločbe: 33205-26/2008/4

datum odločbe: 12. 9. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje goveda,

– nudenje pomoči pri označevanju goveda,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih telic,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja govedi in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– selekcija;

– izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbira bikovskih mater, plemenic, telet za test, bikov za osemenjevanje in pripust;

– licenciranje bikov;

– biološki test;

– priprava razstav, sejmov, licitacij;

– zbiranje in prevoz telet;

– spremljanje števila prvih osemenitev in molznosti krav;

– ugotavljanje porabe krme, primernih obrokov;

– vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje;

– laboratorijski preizkusi in meritve;

– sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav;

– priprava blagovnih in zaščitnih znamk;

– izdelava mnenj;

– urejanje domače (internetne) strani;

– izobraževanje oziroma prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

1.4.7 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

št. odločbe: 33205-62/2008/4

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje goveda,

– nudenje pomoči pri označevanju goveda,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih telic,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja govedi in izvajanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– priprava govedorejskih razstav,

– izobraževanje in informiranje rejcev,

– organizacija prodaje plemenskih živali,

– sodelovanje pri delu lokalnih društev,

– povezovanje z društvi s podobnimi programi v Sloveniji in tujini,

– promocija posameznih pasem govedi in govedoreje nasploh.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

1.5 OSEMENJEVALNA SREDIŠČA

1.5.1 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška 135, 1000 Ljubljana

št. odločbe: 33205-66/2008/5

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– reja plemenskih bikov,

– pridobivanje, konfekcioniranje, skladiščenje in distribucija semena,

– uvoz semena elitnih bikov iz drugih držav,

– formiranje in vzdrževanje zalog semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer,

– vodenje predpisane rejske dokumentacije in drugih evidenc,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– sodelovanje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov s področja veterinarstva in kmetijstva,

– izdajanje letnih poročil o delu na področju osemenjevanja, raznih obvestil izvajalcem osemenjevanja ter izdajanje letnih katalogov bikov,

– pridobivanje krme namenjene za rejo bikov,

– oskrbovanje osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

1.5.2 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

št. odločbe: 33205-50/2008/4

datum odločbe: 3. 12. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– reja plemenskih bikov,

– skrb za zdravstveno stanje in oploditveno sposobnost bikov,

– pridobivanje, pakiranje, skladiščenje in distribucija semena,

– izvajanje nalog v skladu s potrjenim rejskimi programi za posamezne pasme:

– preprečevanje negativnih posledic parjenja v sorodstvu,

– sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov in načrtov osemenjevanja,

– ocenjevanje plodnosti plemenjakov,

– izvajanje drugih zootehničnih ukrepov,

– izmenjava semena z ostalimi osemenjevalnimi središči na področju Republike Slovenije,

– izvoz ter distribucija semena izvajalcem osemenjevanja, ki imajo koncesijske pogodbe za osemenjevanje in s katerimi ima zavod sklenjene pogodbe,

– zagotavljanje potrebne količine semena določene kategorije bikov za izvajanje osemenjevanja in skladiščenje semena,

– vodenje evidenc v pisni in elektronski obliki,

– izračunavanje reprodukcijskih parametrov in izdajanje poročil,

– zalaganje izvajalcev osemenjevanja s pomožnim materialom za osemenjevanje,

– pridobivanje krme za potrebe reje plemenskih bikov.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

1.5.3 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

št. odločbe: 33205-8/2009/5

datum odločbe: 26. 2. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– reja plemenskih bikov,

– pridobivanje, konfekcioniranje, skladiščenje in distribucija semena,

– uvoz semena elitnih bikov iz drugih držav,

– formiranje in vzdrževanje zalog semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer,

– vodenje evidence o osemenitvah govedi,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– sodelovanje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov s področja veterinarstva in kmetijstva,

– izdajanje letnih poročil o delu na področju osemenjevanja, raznih obvestil izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter izdajanje letnih katalogov bikov,

– pridobivanje krme namenjene za rejo bikov,

– oskrbovanje osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

obdobje priznanja: 10. 3. 2009 do 9. 3. 2014

1.6 TESTNE POSTAJE

1.6.1 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

št. odločbe: 33205-49/2008/4

datum odločbe: 3. 12. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: test lastne preizkušnje bikov lisaste pasme govedi

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

1.6.2 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

št. odločbe: 33205-40/2008/5

datum odločbe: 30. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– opravljanje direktnega testa,

– odbira bikov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– vzdrževanje informacijskega sistema.

obdobje priznanja: 1. 3. 2009 do 28. 2. 2014

1.6.3 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

št. odločbe: 33205-57/2008/4

datum odločbe: 20. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– test lastne preizkušnje bikov mesnih pasem za lastnosti rastnosti, predvidenih za pleme,

– preizkušnja sorodnikov bikov na lastnosti rastnosti, predvidenih za pleme.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

1.6.4 ŽIVINOREJA, POLJEDELJSTVO LENART d.o.o, Šetarova 21, 2230 Lenart

št. odločbe: 33205-147/2010/4

datum odločbe: 15. 6. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: preizkušnja sorodnikov – progeni test

obdobje priznanja: 24. 6. 2010 do 23. 6. 2014

1.6.5 ALOJZ BRDNIK, Rajhenav 1, 1330 Kočevje

št. odločbe: 33205-29/2008/4

datum odločbe: 2. 9. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– test lastne preizkušnje bikov mesnih pasem goveda,

– zbiranje in priprava podatkov o testiranju.

obdobje priznanja: 11. 9. 2008 do 10. 9. 2013

1.7 PRIPUSTNE POSTAJE

1.7.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

št. odločbe: 344-6/2010-8

datum odločbe: 7. 7. 2010

obdobje priznanja: 7. 7. 2010 do 6. 7. 2015

1.7.2 ANTON SIMONIŠEK, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica

št. odločbe: 330-443/2010-6

datum odločbe: 29. 3. 2010

obdobje priznanja: 29. 3. 2010 do 28. 3. 2015

1.7.3 LUDVIK GOLEŽ, Rakovec 11, 3231 Grobelno

št. odločbe: 330-533/2010-6

datum odločbe: 31. 5. 2010

obdobje priznanja: 31. 5. 2010 do 30. 5. 2015

1.7.4 MATEJ PLAHUTA, Kališovec 3, 8281 Senovo

št. odločbe: 330-1909/2006-5

datum odločbe: 23. 8. 2006

obdobje priznanja: 23. 8. 2006 do 22. 8. 2011

1.7.5 STANISLAV JORDAN, Žabjek v Podbočju 2, 8312 Podbočje

št. odločbe: 330-2000/2006-5

datum odločbe: 4. 9. 2006

obdobje priznanja: 4. 9. 2006 do 3. 9. 2011

1.7.6 FERLAN ŠTEFAN, Gorica pri Raztezu, 8282 Koprivnica

št. odločbe: 330-2258/2006-5

datum odločbe: 25. 10. 2006

obdobje priznanja: 25. 10. 2006 do 24. 10. 2011

2 PRAŠIČEREJA

2.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA

2.1.1 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-174/2010/6

datum odločbe: 11. 11. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavlja izvajanje potrjenega rejskega programa SloHibrid

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

2.2 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE

2.2.1 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-32/2009/2

datum odločbe: 16. 6. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa:

– sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami,

– koordiniranje in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri območnih kmetijsko gozdarskih zavodih, osemenjevalnih središčih in testnih postajah,

– sodelovanje in koordiniranje dela ostalih drugih priznanih organizacij,

– izdelava letnega programa dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in programa dela za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa v prašičereji,

– izdelava mesečnih in letnih poročil o delu,

– zagotavljanje tekočega financiranja izvajanja strokovnih nalog,

– ostale naloge, ki so potrebne za nemoteno izvajanje rejskih programov:

– sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

– načrtovanje kadrovske zasedbe delovnih mest,

– načrtovanje nakupa opreme za izvedbo strokovnih nalog ter skrb za racionalno rabo naprav, prostorov in opreme na območnih zavodih,

– sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami in drugimi priznanimi organizacijami v tujini,

– delo na promociji drugih priznanih organizacij in strokovnega dela v živinoreji.

obdobje priznanja: 1. 7. 2009 do 30. 6. 2014

2.2.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-75/2008/4

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja prašičev:

– spremljanje zdravstvenega stanja, sposobnosti in primernosti za reprodukcijo plemenjakov in plemenic,

– ugotavljanje optimalnega načina izkoriščanja plemenjakov za razmnoževanje,

– spremljanje, sprotna analiza in vrednotenje reprodukcijskih parametrov plemenjakov in plemenic,

– izvajanje zahtevnejših metod razmnoževanja,

– pridobivanje, priprava in shranjevanje spolnih celic zarodkov živali,

– vzdrževanje, razvoj in uvajanje novih tehnologij,

– preverjanje porekla in identifikacija živali z molekularno biološkimi metodami za analizo genoma in z analizami krvnih skupin,

– seznanjanje in usposabljanje uporabnikov z novimi tehnologijami.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

2.2.3 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-69/2008/2

datum odločbe: 6. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– meritve proizvodnih lastnosti,

– vodenje preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– spremljanje proizvodnosti prašičev,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– sodelovanje pri pripravi rejskih in drugih programov,

– sodelovanje z rejskimi, odobrenimi in drugimi priznanimi organizacijami v prašičereji na področju Republike Slovenije,

– mednarodno sodelovanje z rejskimi in strokovnimi organizacijami na področju prašičereje,

– sodelovanje pri pripravi zakonodaje na področju prašičereje.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

2.2.4 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-54/2008/2

datum odločbe: 17. 11. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– meritve proizvodnih lastnosti,

– vodenje preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v prašičereji,

– spremljanje proizvodnosti prašičev,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja prašičev,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– priprava in izdelava rejskih in selekcijskih programov,

– razvoj shem in načrtovanje preizkusov gospodarsko pomembnih lastnosti (način in postopek preizkušnje) za povečevanje učinkovitosti rejskih programov,

– preverjanje zanesljivosti in standardizacija meritev (preverjanje točkovnih sistemov in točkovnih lestvic pri ocenjevalcih …),

– preverjanje genetskih in negenetskih parametrov pri merjenju in ocenjevanju proizvodnih in drugih lastnosti vključenih v selekcijske programe,

– način in metode preverjanja porekla,

– prilagoditev selekcijskega programa slovenski in evropski zakonodaji,

– izdelava opisov metod za izboljšanje populacij,

– izračun primernih genetskih in strateških rezerv za posamezne pasme,

– načrtovanje obnove plemenske črede,

– preizkušnja, analiza in presoja učinkov kombinacij križanj,

– izobraževanje in usposabljanje izvajalcev rejskih in selekcijskih programov,

– postopki za razporeditev vpisa plemenskih prašičev v razdelke glavnega oziroma dodatnega dela rodovniške knjige oziroma registra,

– presoja uspešnosti izvajanja rejskega programa,

– načrtovanje in posodobitev testnih postaj,

– način reje plemenskih prašičev,

– postopki indentifikacije in registracije prašičev,

– pomoč priznanim rejskim organizacijam pri izvajanju in vodenju rejskega programa,

– koordinacija izvajanja rejskega programa med izvajalci,

– presoja in načrtovanje reje za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov,

– priprava načrta rabe plemenjakov,

– mednarodno sodelovanje,

– vodenje izobraževanja po določilih 101. člena zakona o živinoreji,

– načrtovanje tehnologij in živalim prilagojene reje,

– načrtovanje reje na zavarovanih območjih,

– zagotavljanje pogojev za nemoteno rejo,

– pravila dobre živinorejske prakse,

– usmerjanje in načrtovanje izvajanja usposobljenosti oskrbovalcev živali ter rejcev za izvajanje zootehniških opravil,

– načrtovanje objektov in opreme za rejo, varovanje okolja,

– načrtovanje sonaravne živinoreje,

– predlaganje posebnih ukrepov v skladu s 35. členom zakona,

– vodenje postopkov za priznavanje novih linij in pasem domačih živali,

– vodenje postopkov za priznavanje merjascev,

– ohranjanje genetske variabilnosti,

– biotska raznovrstnost v živinoreji,

– ohranjanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu in avtohtonih pasem domačih živali,

– izvajanje raziskovalnega dela v živinoreji.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

2.3 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA ENO ALI VEČ UPRAVNIH ENOT

2.3.1 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ, Cesta Ivana Slavca 1, 4000 Kranj

številka odločbe: 33205-42/2008/4

datum odločbe: 8. 12. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje prašičev,

– nudenje pomoči pri označevanju prašičev,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih živali,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja prašičev in izvajanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– zbiranje podatkov za potrebe rejskega programa,

– sodelovanje pri uvajanju novosti,

– sodelovanje z društvi rejcev na območju priznanj in izobraževanje.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

2.3.2 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

številka odločbe: 33205-36/2008/2

datum odločbe: 30. 10. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje prašičev,

– nudenje pomoči pri označevanju prašičev,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih živali,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja prašičev in izvajanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti prašičev (rastnosti in plodnosti) in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– zbiranje podatkov za potrebe rejskega programa,

– sodelovanje pri uvajanju novosti,

– sodelovanje z društvi rejcev ter nudenje izobraževanja.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

2.3.3 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 33205-27/2008/4

datum odločbe: 23. 9. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje prašičev,

– nudenje pomoči pri označevanju prašičev,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih živali,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja prašičev, preprečevanje parjenja v sorodstvu in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti prašičev (rastnosti in plodnosti) in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– selekcija,

– izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbira plemenskih mladic, svinj, merjascev za osemenjevanje in pripust,

– odbira prašičev za test,

– odbira, ocenjevanje in priznavanje merjascev,

– spremljanje pripustov in osemenitev in premikov živali,

– biološki test,

– priprava razstav, sejmov, licitacij,

– ugotavljanje porabe krme, primernih obrokov,

– vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje,

– kontrola prireje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– genski testi,

– vodenje izvorne rodovniške knjige za avtohtone pasme, registra rejcev,

– sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav,

– priprava blagovnih in zaščitnih znamk,

– izdelava mnenj,

– urejanje domače (internetne) strani,

– sodelovanje v programu genske banke,

– samostojne aktivnosti pri ohranjanju avtohtonih pasem,

– izobraževanje in prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali.

Na območju upravnih enot, kjer delujejo Kmetijsko gozdarski zavodi KGZS-KGZ Murska Sobota, KGZS-KGZ Ptuj, KGZS-KGZ Celje, KGZS-KGZ Kranj, KGZS-KGZ Nova Gorica in KGZS-KGZ Ljubljana, lahko KGZS-KGZ Novo mesto izvaja tudi vsa selekcijska opravila pri slovenski avtohtoni pasmi krškopoljski prašič.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

2.3.4 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-73/2008/44

datum odločbe: 26. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje prašičev,

– nudenje pomoči pri označevanju prašičev,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih živali,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja prašičev, preprečevanje parjenja v sorodstvu in izvajanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti prašičev (rastnosti in plodnosti) in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– selekcija,

– izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbire plemenskih mladic, svinj, merjascev za osemenjevanje in pripust, odbira prašičev za test,

– odbira, ocenjevanje in priznanje merjascev,

– spremljanje pripustov in osemenitev ter premikov živali,

– biološki test,

– priprava razstav, sejmov in licitacij,

– ugotavljanje porabe krme ter primernih obrokov,

– kontrola prireje,

– genski test,

– sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav,

– urejanje domače (internetne) strani,

– sodelovanje v programu genske banke,

– samostojne aktivnosti pri ohranjanju avtohtonih pasem,

– izobraževanje in prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31.1. 2014

2.3.5 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

številka odločbe: 33205-63/2008/4

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje prašičev,

– nudenje pomoči pri označevanju prašičev,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih mladic,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja prašičev in izvajanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– priprava prašičerejskih (živinorejskih) razstav,

– izobraževanje in informiranje rejcev,

– organizacija prodaje plemenskih živali,

– povezovanje z društvi s podobnim programom v Sloveniji.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

2.3.6 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

številka odločbe: 33205-52/2008/2

datum odločbe: 17. 11. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje prašičev,

– nudenje pomoči pri označevanju prašičev,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev v preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih živali,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture pasemske črede,

– načrtovanje razmnoževanja prašičev, preprečevanje parjenja v sorodstvu in opravljanje drugih nalog na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena Zakona o živinoreji,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti prašičev (rastnosti in plodnosti) in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz Zakona o živinoreji in zajemajo sledeče vsebine:

– selekcija,

– izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbira plemenskih mladic, svinj, merjascev za osemenjevanje in pripust,

– odbira prašičev za test,

– licenciranje merjascev,

– spremljanje pripustov, osemenitev in premikov živali,

– biološki test,

– priprava razstav, sejmov, licitacij,

– ugotavljanje porabe krme, primernih obrokov,

– vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje,

– kontrola prireje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– genski testi,

– vodenje izvorne rodovniške knjige za avtohtone pasme, registra rejcev,

– sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav,

– priprava blagovnih in zaščitnih znamk,

– izdelava mnenj,

– urejanje domače (internetne) strani,

– sodelovanje v programu genske banke,

– samostojne aktivnosti pri ohranjanju avtohtonih pasem,

– izobraževanje in prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

2.3.7 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

številka odločbe: 33205-46/2008/4

datum odločbe: 5. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin

področje priznanja:

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov:

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig za čistopasemske plemenske prašiče za rejce na svojem območju delovanja,

– sodelovanje pri vzpostavitvi in vodenju registrov plemenskih hibridnih prašičev za rejce na svojem območju delovanja,

– vodenje registra rejcev za vzrejo plemenskih prašičev,

– vodenje registra kupcev plemenskih prašičev,

– spremljanje prometa s plemenskimi prašiči,

– nudenje strokovne pomoči rejcem v primeru uvoza plemenskih prašičev.

– preizkušnja svinj:

– izvajane preizkusov prašičev v proizvodnih razmerah kot so izvajanje meritev ob odbiri (starost, telesna masa, DHS),

– načrtovanje in izvajanje preizkusov plodnosti prašičev v proizvodnih razmerah (uvajanje selekcije na velikost gnezda, interim obdobje),

– ocenjevanje zunanjosti in konstitucije plemenskih svinj,

– spremljanje proizvodnosti prašičev,

– kontrola zbiranja podatkov o plodnosti, gospodarnosti prireje pujskov, življenjska prireja svinj, libido, intenzivnost in trajanje izkoriščanja merjascev,

– strokovna pomoč na kmetiji usmerjeni v prašičerejo.

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– urejanje in organizacija novih vzorčnih kmetij na katerih se spremlja prireja in plodnost prašičev,

– opravljanje označevanja rojenih pujskov, kontrola hlevskih evidenc, odbira mladic, izločanje plemenskih svinj in merjascev ter svetovanje rejcem,

– pomoč rejcem pri nakupu plemenskih mladic in merjascev,

– povezovanje rejcev na svojem območju,

– preverjanje rejskih in selekcijskih opravil,

– odbira in potrjevanje plemenjakov na svojem območju,

– individualno označevanje prašičev na vzorčnih kmetijah in ostalih rejah,

– pomoč rejcem pri uvajanju skupinskega označevanja prašičev ter zagotavljanje sledljivosti označenih prašičev z SIŠ ter pomoč rejcem pri vodenju hlevskih dokumentacij,

– nadzor nad vodenjem staleža prašičev na kmetiji (nakupi, prodaje, selitve, prasitve, izgube),

– usklajevanje sistema označevanja z zakonodajo, potrebami SIR-a in drugih javnih služb,

– usklajevanje dela z drugimi službami (območne enote, VURS, SIR).

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

2.4 OSEMENJEVALNA SREDIŠČA

2.4.1 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

številka odločbe: 33205-51/2008/5

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– reja plemenskih merjascev,

– skrb za zdravstveno varstvo,

– pridobivanje, pakiranje in distribucija semena,

– izvajanje drugih nalog v skladu s potrjenimi rejskim program v prašičereji:

– preprečevanje parjenja v sorodstvu,

– skrb za biotsko raznovrstnost,

– nabava najboljše testirane živali,

– vodenje zootehniške dokumentacije (odvzem, priprava, in prodaja semena merjascev),

– priprava kataloga merjascev,

– nabava novih živali in izmenjava semena z drugimi osemenjevalnimi centri,

– vodenje predpisane dokumentacije v pisni in elektronski obliki,

– oskrbovanje izvajalcev osemenjevanja s pomožnim materialom za osemenjevanje,

– obveščanje in svetovanje v zvezi z reprodukcijo,

– izobraževanja s področja izvajanja rejski programov.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

2.4.2 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 25, 2250 Ptuj

številka odločbe: 33205-9/2008/5

datum odločbe: 26. 2. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– reja plemenskih merjascev,

– pridobivanje, razredčevanje, konzerviranje in distribucija semena plemenskih merjascev,

– oskrbovanje veterinarskih organizacij in rejcev s semenom.

obdobje priznanja: 10. 3. 2009 do 9. 3. 2014

2.5 PRIPUSTNE POSTAJE

2.5.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 344-8/2010-6

datum odločbe: 7. 7. 2010

obdobje priznanja: 7. 7. 2010 do 6. 7. 2015

2.5.2 FRANC OMAHEN, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora

številka odločbe: 330-1511/2010-7(311)

datum odločbe: 6. 7. 2010

obdobje priznanja: 6. 7. 2010 do 5. 7. 2015

2.5.3 JOŽEF VÖRÖŠ, Mlajtinci 30, 9226 Murska Sobota

številka odločbe: 330-2389/2011-6(0413)

datum odločbe: 20. 5. 2011

obdobje priznanja: 20. 5. 2011 do 19. 5. 2016

2.5.4 JOŽEF MURKO, Sela 32, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

številka odločbe: 330-3965/2006-10(05086)

datum odločbe: 27. 10. 2006

obdobje priznanja: 27. 10. 2006 do 26. 10. 2011

2.5.5 PETER MESARIČ, Lipovci 89, 9231 Beltinci

številka odločbe: 330-1818/2007-3(0407)

datum odločbe: 5. 7. 2007

obdobje priznanja: 5. 7. 2007 do 4. 7. 2012

2.5.6 STANISLAV MAKOTER, Cven 18, 9240 Ljutomer

številka odločbe: 330-991/2007-8

datum odločbe: 27. 11. 2007

obdobje priznanja: 27. 11. 2007 do 26. 11. 2012

2.5.7 HILDA MAKOVEC, Beznovci 22, 9265 Bodonci

številka odločbe: 330-35/2008-5

datum odločbe: 21. 4. 2008

obdobje priznanja: 21. 4. 2008 do 20. 4. 2013

2.5.8 MIHA SOVIČ, Cven 18, 9240 Ljutomer

številka odločbe: 330-1297/2009-4

datum odločbe: 30. 11. 2009

obdobje priznanja: 30. 11. 2009 do 29. 11. 2014

3 DROBNICA

3.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA

3.1.1 ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE, Groblje 3, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-181/2010/18

datum odločbe: 13. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanje potrjenih rejskih programov za jezersko solčavsko ovco, belokranjsko pramenko, istrsko pramenko, bovško ovco, drežniško kozo, oplemenjeno jezersko solčavsko ovco, bursko pasmo koz, slovensko srnasto pasmo koz in slovensko sansko pasmo koz

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

3.2 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE

3.2.1 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 153, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-33/2009/2

datum odločbe: 16. 6. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa:

– sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami,

– koordiniranje in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri območnih Kmetijsko gozdarskih zavodih in testnih postajah,

– sodelovanje in koordiniranje dela ostalih drugih priznanih organizacij,

– izdelava letnega programa dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in programa dela za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa pri reji drobnice,

– izdelava mesečnih in letnih poročil o delu,

– zagotavljanje tekočega financiranja izvajanja strokovnih nalog,

– ostale naloge, ki so potrebne za nemoteno izvajanje rejskih programov:

– sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

– načrtovanje kadrovske zasedbe delovnih mest,

– načrtovanje nakupa opreme za izvedbo strokovnih nalog ter skrb za racionalno rabo naprav, prostorov in opreme na območnih zavodih,

– sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami in drugimi priznanimi organizacijami v tujini,

– delo na promociji drugih priznanih organizacij in strokovnega dela v živinoreji.

obdobje priznanja: 1. 7. 2009 do 30. 6. 2014

3.2.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-76/2008/4

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja drobnice:

– spremljanje zdravstvenega stanja, sposobnosti in primernosti za reprodukcijo plemenjakov in plemenic,

– ugotavljanje optimalnega načina izkoriščanja plemenjakov za razmnoževanje,

– spremljanje, sprotna analiza in vrednotenje reprodukcijskih parametrov plemenjakov in plemenic,

– izvajanje zahtevnejših metod razmnoževanja,

– pridobivanje, priprava in shranjevanje spolnih celic in zarodkov živali,

– vzdrževanje, razvoj in uvajanje novih tehnologij,

– preverjanje porekla in identifikacije živali z molekularno biološkimi metodami za analizo genoma,

– seznanjanje in usposabljanje uporabnikov z novimi tehnologijami.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

3.2.3 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-56/2008/2

datum odločbe: 17. 11. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– meritve proizvodnih lastnosti,

– vodenje preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v reji drobnice,

– spremljanje proizvodnosti drobnice,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa,

– potrjevanje zootehniških dokumentov,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja ovc in koz,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– priprava in izdelava rejskih in selekcijskih programov,

– razvoj shem in načrtovanje preizkusov gospodarsko pomembnih lastnosti (način in postopek preizkušnje) za povečevanje učinkovitosti rejskih programov,

– preverjanje zanesljivosti in standardizacija meritev (preverjanje točkovnih sistemov in točkovnih lestvic pri ocenjevalcih …),

– preverjanje genetskih in negenetskih parametrov pri merjenju in ocenjevanju proizvodnih in drugih lastnosti vključenih v selekcijske programe,

– način in metode preverjanja porekla,

– prilagoditev selekcijskega programa slovenski in evropski zakonodaji,

– izdelava opisov metod za izboljšanje populacij,

– izračun primernih genetskih in strateških rezerv za posamezne pasme,

– načrtovanje obnove plemenske črede,

– preizkušnja, analiza in presoja učinkov kombinacij križanj,

– izobraževanje in usposabljanje izvajalcev rejskih in selekcijskih programov,

– postopki za razporeditev vpisa plemenskih ovc in koz v razdelke glavnega oziroma dodatnega dela rodovniške knjige oziroma registra,

– presoja uspešnosti izvajanja rejskega programa,

– načrtovanje in posodobitev testnih postaj,

– način reje plemenskih ovc in koz,

– postopki indentifikacije in registracije drobnice,

– pomoč priznanim rejskim organizacijam pri izvajanju in vodenju rejskega programa,

– koordinacija izvajanja rejskega programa med izvajalci,

– presoja in načrtovanje reje za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov,

– priprava načrta rabe plemenjakov,

– mednarodno sodelovanje,

– vodenje izobraževanja po določilih 101. člena Zakona o živinoreji,

– načrtovanje tehnologij in živalim prilagojene reje,

– načrtovanje reje na zavarovanih območjih,

– zagotavljanje pogojev za nemoteno rejo,

– pravila dobre živinorejske prakse,

– usmerjanje in načrtovanje izvajanja usposobljenosti oskrbovalcev živali ter rejcev za izvajanje zootehniških opravil,

– načrtovanje objektov in opreme za rejo, varovanje okolja,

– načrtovanje sonaravne živinoreje,

– predlaganje posebnih ukrepov v skladu s 35. členom zakona,

– vodenje postopkov za priznavanje novih linij in pasem ovc in koz,

– vodenje postopkov za priznavanje ovnov in kozlov,

– ohranjanje genetske variabilnosti,

– biotska raznovrstnost v živinoreji,

– ohranjanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu in avtohtonih pasem ovc in koz,

– izvajanje raziskovalnega dela v živinoreji.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

3.3 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA ENO ALI VEČ UPRAVNIH ENOT

3.3.1 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ, Cesta Ivana Slavca 1, 4000 Kranj

številka odločbe: 33205-41/2008/4

datum odločbe: 8. 12. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje ovc in koz,

– nudenje pomoči pri označevanju drobnice,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– sodelovanje, strokovna pomoč in izobraževanje rejcev drobnice.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

3.3.2 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

številka odločbe: 33205-38/2008/2

datum odločbe: 30. 10. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec. Na območju upravnih enot, kjer delujejo naslednji Kmetijsko gozdarski zavodi: KGZS-KGZ Murska Sobota, KGZS-KGZ Ptuj, KGZS-KGZ Novo mesto, in KGZS-KGZ Ljubljana, pa lahko izvajajo tudi vsa opravila iz potrjenega rejskega programa pri drobnici.

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje ovc in koz,

– nudenje pomoči pri označevanju drobnice,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam v živinoreji in zvezam,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– zbiranje podatkov o križanju z mesnimi pasmami drobnice in uvajanje novosti,

– sodelovaje z društvi rejcev in nudenje strokovne pomoči ter izobraževanja.

obdobje priznanja: 1.1. 2009 do 31. 12. 2013

3.3.3 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 33205-25/2008/4

datum odločbe: 23. 9. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo Mesto, Sevnica, Trebnje

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje ovc in koz,

– nudenje pomoči pri označevanju drobnice,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– kontrola reprodukcije,

– selekcija,

– izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbire plemenskih živali, jagnet in kozličev za test, ovnov in kozlov za osemenjevanje in pripust,

– sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo,

– preverjanje porekla,

– odbira, ocenjevanje in priznavanje ovnov in kozlov,

– spremljanje pripustov in osemenitev ter premikov živali,

– biološki test,

– priprava razstav, sejmov, licitacij,

– ugotavljanje porabe krme, primernih obrokov,

– vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav,

– priprava blagovnih in zaščitnih znamk,

– izdelava mnenj,

– urejanje domače (internetne) strani,

– širjenje reje,

– sodelovanje v programu v genske banke,

– samostojne aktivnosti pri ohranjanju avtohtonih pasem,

– vodenje izvornih rodovniških knjig,

– rodovništvo,

– izobraževanje in prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

3.3.4 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-72/2008/4

datum odločbe: 26. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje ovc in koz,

– nudenje pomoči pri označevanju drobnice,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– kontrola reprodukcije,

– selekcija,

– izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbire plemenskih živali, jagnjet in kozličev za test, ovnov in kozlov za osemenjevanje in pripust,

– preverjanje porekla,

– odbira, ocenjevanje in priznanje plemenjakov,

– spremljanje pripustov in osemenitev ter premikov živali,

– biološki test,

– priprava razstav, sejmov in licitacij,

– ugotavljanje porabe krme in primernih obrokov,

– sodelovanje in izdelava katalogov in drugih objav,

– urejanje domače internetne strani,

– širjenje reje,

– sodelovanje v programu genske banke,

– samostojne aktivnosti pri ohranjanju avtohtonih pasem,

– izobraževanje in prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

3.3.5 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

številka odločbe: 33205-64/2008/4

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje ovc in koz,

– nudenje pomoči pri označevanju drobnice,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– priprava živinorejskih razstav,

– izobraževanje in informiranje rejcev,

– organizacija prodaje plemenskih živali,

– sodelovanje pri delu z društvi s podobnimi programi v Sloveniji in tujini,

– promocija posameznih pasem drobnice in reje drobnice nasploh.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

3.3.6 KGZS – KMETIJSKO GOZDRASKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

številka odločbe: 33205-53/2008/4

datum odločbe: 15. 12. 2008

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava , Ljutomer

področje priznanja:

– spremljanje reje in prireje ovc in koz,

– nudenje pomoči pri označevanju drobnice,

– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,

– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,

– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,

– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz,

– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,

– spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in izvajanje drugih opravil na tem področju,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,

– opravljanje osnovne obdelave podatkov,

– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbire plemenskih živali, jagnjet in kozličkov za test, ovnov in kozlov za osemenjevanje in pripust,

– odbira,ocenjevanje in priznavanje plemenjakov,

– spremljanje pripustov, osemenitev ter premikov živali,

– biološki test,

– priprava razstav, sejmov, licitacij,

– ugotavljanje porabe krme in primernih obrokov,

– sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav,

– izdelava mnenj,

– širjenje reje,

– samostojne aktivnosti pri ohranjanju avtohtonih in tradicionalnih pasem ovc in koz,

– izobraževanje in prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali,

– raziskave s področja etologije koz.

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

3.3.7 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

številka odločbe: 33205-45/2008/4

datum odločbe: 5. 1. 2009

območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Piran, Izola, Koper, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina, Idrija

področje priznanja:

– selekcija:

– organizacija selekcijskega dela v reji drobnice,

– izvajanje selekcije drobnice znotraj posameznih rej, zagotavljanje zadostnega števila rej drobnice ter števila plemenske drobnice na območju delovanja organizacije,

– zagotavljanje pestrosti pasemske strukture drobnice na območju delovanja organizacije,

– odbira drobnice za pleme na podlagi rezultatov prireje, plodnosti in ostalih – fenotipskih lastnosti ter izločanje neprimernih živali iz rej,

– sodelovanje pri odbirah, ocenjevanjih in priznavanju plemenjakov v naravnem pripustu,

– odbira ovnovih in kozlovih mater na podlagi objavljenih rezultatov napovedi genetskih vrednosti ter fenotipskih lastnosti,

– vodenje hlevskih dokumentacij v rejah drobnice, redno pošiljanje dokumentacije v obdelavo na Biotehniško fakulteto, pomoč rejcem pri vodenju hlevske knjige,

– pomoč rejcem pri interpretacijah doseženih rezultatov plodnosti in prireje v tropu ter pri pridobivanju dokazil o poreklu in plemenskih vrednostih drobnice v tropu,

– vodenje ažurnih evidenc ponudbe in povpraševanj plemenskih ovnov/kozlov ter plemenskih ovc/koz,

– spremljanje prireje in plodnosti:

– spremljanje prireje mleka v rejah drobnice z opravljanjem meritev količine mleka,

– spremljanje prireje mesa z izvajanjem tehtanj jagnjet/kozličev v rejah drobnice,

– spremljanje plodnosti drobnice,

– opravljanje laboratorijskih analiz mleka za potrebe izvajanja rejskega programa pri mlečnih pasmah ovc in koz v Sloveniji ter določanje števila somatskih celic,

– zagotavljanje distribucije in točnosti delovanja merilcev mleka, ki se uporabljajo pri merjenju prireje mleka v mlečnih rejah drobnice,

– identifikacija vzorcev mleka s črtno kodo,

– rodovništvo:

– spremljanje porekla v rejah drobnice ter izvajanje metod za preverjanje porekla plemenskih živali,

– vodenje registra rejcev drobnice in registra drobnice z možnostmi različnih poizvedb glede na povpraševanje rejcev ali ostalih strokovnih služb na področju živinoreje,

– izvajanje pravilnega označevanja drobnice ter izobraževanja rejcev na tem področju,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:

– organizacija in sodelovanje pri prodajah in izmenjavah plemenskega materiala med rejci drobnice,

– ohranjanje avtohtonih pasem drobnice:

– soizvajalci pri izvajanju programa »Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji« ter skrbniki pogodb s strani soizvajalca,

– spremljanje porekla in prireje v rejah avtohtonih pasem drobnice ter izvajanje metod za preverjanje porekla plemenskih živali in gensko identifikacijo avtohtonih pasem drobnice,

– zagotavljanje zadostnega števila rej in plemenskih živali avtohtonih pasem na območju delovanja,

– pomoč rejcem pri izpolnjevanju dokumentacij, ki izhajajo iz programa,

– sodelovanje z rejskimi organizacijami in izobraževanje:

– svetovanje rejcem na področju pravnih usmeritev v reji drobnice ter svetovanje na področju tehnologije, prehrane, zdravstvenega varstva drobnice,

– sodelovanje pri vodenju hlevskih dokumentacij v rejah drobnice ter ostalih registrov za potrebe uveljavljanja državnih podpor na področju drobnice,

– priprava razstav plemenske drobnice, vodenje prireditev,

– prodaja plemenske drobnice.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2013

3.4 TESTNE POSTAJE

3.4.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-55/2008/4

datum odločbe: 20. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– izvajanje lastne preizkušnje moških jagnjet za lastnosti rasti, zunanjosti in reprodukcijskih sposobnosti,

– sistematične preiskave plemenskih živali, ocenjevanje in razvrščanje ovnov.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2013

3.4.2 DRUŠTVO REJCEV JEZERSKO - SOLČAVSKE PASME, Zg. Jezersko 57, 4206 Jezersko

številka odločbe: 33205-44/2009/6

datum odločbe: 25. 2. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– izvajanje lastne preizkušnje moških jagnjet in ovnov za lastnosti rasti, zunanjosti in reprodukcijskih sposobnosti,

– sistematični pregledi plemenskih živali, ocenjevanje in razvrščanje ovnov.

obdobje priznanja: 3. 3. 2009 do 2. 3. 2014

3.5 PRIPUSTNA POSTAJA

3.5.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 344-7/2010-6

datum odločbe: 7. 7. 2010

obdobje priznanja: 7. 7. 2010 do 6. 7. 2015

4 KOPITARJI

4.1 PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE

4.1.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva cesta 60, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-182/2010/14

datum odločbe: 10. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenih rejskih programov za arabskega konja, islandskega konja, arabskega polnokrvnega konja, angleškega polnokrvnega konja in šetlandskega ponija

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

4.1.2 SLOVENSKO ZDRUŽENJE REJCEV KONJ PASME HAFLINGER, Kokra 42, 4205 Preddvor

številka odločbe: 33205-168/2010/11

datum odločbe: 13. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za pasmo haflinški konj

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

4.1.3 ZDRUŽENJE REJCEV KONJ SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME, Iška vas 63a, 1292 Ig

številka odločbe: 33205-169/2010/11

datum odločbe: 13. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za pasmo slovenski hladnokrvni konj

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

4.1.4 SLOVENSKO ZDRUŽENJE REJCEV KONJ PASME POSAVEC, Ravno 4, 8274 Raka

številka odločbe: 33205-167/2010/11

datum odločbe: 13. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za pasmo posavski konj

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

4.1.5 KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, 6210 Sežana

številka odločbe: 33205-195/2010/10

datum odločbe: 13. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega za pasmo lipicanski konj

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

4.1.6 ZDRUŽENJA REJCEV KASAŠKIH KONJ SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-185/2010/15

datum odločbe: 13. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega za pasmo kasaški konj

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

4.1.7 ZDRUŽENJA REJCEV SLOVENSKIH TOPLOKRVNIH KONJ, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-179/2010/10

datum odločbe: 10. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega za pasmo slovenski toplokrvni konj

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

4.1.8 ZDRUŽENJE REJCEV KONJ LIPICANCA SLOVENIJE, Lipica 5, 6210 Sežana

številka odločbe: 321-06-275/2005-25

datum odločbe:16. 11. 2006

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– priprava in izvajanje rejskega programa in vodenje rodovniške knjige za pasmo lipicanski konj

– širitev genetskega napredka

obdobje priznanja: 16. 11. 2006 do 15. 11. 2011

4.1.9 KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE, Ulica I. slovenskega tabora 13a, 9240 Ljutomer

številka odločbe: 321-06-311/2004-26

datum odločbe: 6. 9. 2006

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– izvajanje rejskega programa za pasmo ljutomerski kasač

– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa

– širitev genetskega napredka

obdobje priznanja: 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011

4.2 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE

4.2.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-60/2008/7

datum odločbe: 2. 11. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– meritve in ocenjevanje lastnosti kopitarjev,

– označevanje kopitarjev,

– vodenje registra kopitarjev,

– vodenje preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v konjereji,

– spremljanje lastnosti kopitarjev in podatkov o kopitarjih,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– napovedovanje genskih vrednosti,

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja kopitarjev,

– izvajanje drugih nalog za potrebe izvajanja rejskih programov, ki izhajajo iz zakona.

obdobje priznanja: 2. 11. 2009 do 1. 11. 2014

4.2.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-105/2011/4

datum odločbe: 25. 5. 2011

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– naloge, ki se nanašajo na meritve proizvodnih lastnosti,

– vodenje preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi in meritve,

– sodelovanje in razvoj pri vodenju rodovniških knjig plemenskih konj in vzdrževanju podatkovnih zbirk,

– spremljanje proizvodnosti kopitarjev,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena Zakona o živinoreji,

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa,

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.

obdobje priznanja: 6. 6. 2011 do 5. 6. 2016

4.2.3 KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, 6210 Sežana

številka odločbe: 33205-34/2006/11

datum odločbe: 8. 8. 2006

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– meritve in ocenjevanje lastnosti lipicanskih konj,

– označevanje lipicanskih konj,

– vodenje preizkusov v pogojih reje za lipicanske konje,

– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk za lipicanske konje,

– spremljanje lastnosti lipicanskih konj,

– obdelava podatkov in interpretacija podatkov za lipicanske konje,

– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena Zakona o živinoreji za lipicanske konje,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov (razen identifikacijskega dokumenta za kopitarje in potrdila o istovetnosti za kopitarje) za lipicanske konje.

obdobje priznanja: 8. 8. 2006 do 7. 8. 2011

4.2.4 VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer

številka odločbe: 33205-2/2011/4

datum odločbe: 14. 3. 2011

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo,

– meritve in ocenjevanje lastnosti plemenskih živali,

– označevanje oslov in njihovih križancev s konji,

– vodenje registra oslov in njihovih križancev,

– spremljanje lastnosti oslov in njihovih križancev s konji,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,

– opravljanje nalog na področju razmnoževanja oslov,

– posredovanje podatkov priznani rejski organizaciji za osle in njihove križance s konji,

– izvajanje drugih nalog za potrebe izvajanja rejskega programa za osle in njihove križance s konji, ki izhajajo iz zakona, in sicer:

– izobraževanje rejcev (predavanja o pasmi, ocenjevanju živali, odbiri plemenskih živali);

– organizacija razstav;

– promocija pasme.

obdobje priznanja: 23. 3. 2011 do 22. 3. 2016

4.3 ORGANIZACIJE ZA ZBIRANJE PODATKOV NA TEKMOVANJIH S KOPITARJI

4.3.1 ZVEZA DRUŠTEV KASAŠKE CENTRALE SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-65/2008/6

datum odločbe: 1. 4. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– vodenje registrov kasačev, tekmovalcev, trenerjev, lastnikov, organizatorjev tekmovanj objektov za izvajanje kasaških tekmovanj in drugih podatkov potrebnih za kasaška tekmovanja,

– priprava letnih programov tekmovanj v sodelovanju z organizatorji, del tekmovanj organizirajo tudi sami,

– izvajanje nadzora nad organizacijo in izvedbo tekmovanj skladno s pisnimi pravili preko Strokovnega odbora Zveze društev kasaške centrale Slovenije in v sodelovanju z Združenjem sodnikov za kas Slovenije,

– zbiranje podatkov na tekmovanjih skladno s pisnimi pravili, ki so usklajena z mednarodnimi standardi za kasaška tekmovanja,

– pošiljanje podatkov s tekmovanj priznani rejski organizaciji,

– redno mesečno dostavljanje poročil Komisiji za tekmovanja s kopitarji na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

– ustrezno arhiviranje vseh podatkov s področja delovanja in tekmovanj.

obdobje priznanja: 5. 4. 2009 do 4. 4. 2014

4.3.2 KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-261/2010/6

datum odločbe: 13. 01. 2011

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– vodenje registra tekmovalnih konj, tekmovalcev, trenerjev, organizatorjev tekmovanj, objektov za izvajanje konjeniških tekmovanj in drugih podatkov, potrebnih za konjeniška tekmovanja,

– pripravo letnega programa konjeniških tekmovanj v sodelovanju z organizatorji tekmovanj,

– nadzor nad organizacijo in izvedbo tekmovanj,

– zbiranje podatkov na konjeniških tekmovanjih v skladu z mednarodno usklajenimi standardi,

– sprotno pošiljanje podatkov s konjeniških tekmovanj priznani rejski organizaciji, za katero opravlja zbiranje podatkov,

– redno mesečno poročanje komisiji za tekmovanja s kopitarji pri ministrstvu,

– arhiviranje podatkov s področja delovanja,

– druge naloge s področja odobritve.

obdobje priznanja: 28. 1. 2011 do 27. 1. 2016

4.4 PRIPUSTNE POSTAJE

4.4.1 BOGOMIR OSOVNIKAR, Kumen 24, 2344 Lovrenc na Pohorju

številka odločbe: 330-195/2006-3

datum odločbe: 21. 8. 2006

obdobje priznanja: 21. 8. 2006 do 20. 8. 2011

4.4.2 JANEZ RAZBELJ, Pristava pod Rako 5, 8274 Raka

številka odločbe: 330-2007/2006-5

datum odločbe: 18. 9. 2006

obdobje priznanja: 18. 9. 2006 do 17. 9. 2011

4.4.3 MARTIN RAMŠAK, Skorno 26, 3327 Šmartno ob Paki

številka odločbe: 330-44/2006-1204

datum odločbe: 13. 9. 2006

obdobje priznanja: 13. 9. 2006 do 12. 9. 2011

4.4.4 ANTON GERBEC, Zabrv 19, 1291 Ig

številka odločbe: 344-2/2006-6

datum odločbe: 14. 11. 2006

obdobje priznanja: 14. 11. 2006 do 13. 11. 2011

4.4.5 ALOJZ TERŠEK, Lahomšek 7, 3270 Laško

številka odločbe: 330-909/2005

datum odločbe: 25. 10. 2006

obdobje priznanja: 25. 10. 2006 do 24. 10. 2011

4.4.6 JGZ POHORJE MIRNA, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert

številka odločbe: 330-1422/2006/4(13-09)

datum odločbe: 3. 11. 2006

obdobje priznanja: 3. 11. 2006 do 2. 11. 2011

4.4.7 POLONCA IN FRANC PEZDIRC, Na bregu 34, 8340 Črnomelj

številka odločbe: 344-3/2006-5

datum odločbe: 9. 11. 2006

obdobje priznanja: 9. 11. 2006 do 8. 11. 2011

4.4.8 IVAN HERCOG, Vodruž 16, 3230 Šentjur

številka odločbe: 330-901/2006-244

datum odločbe: 15. 11. 2006

obdobje priznanja: 15. 11. 2006 do 14. 11. 2011

4.4.9 IVAN NOVAK, Vodice 26, 3224 Dobje pri Planini

številka odločbe: 330-1004/2006-244

datum odločbe: 17. 11. 2006

obdobje priznanja: 17. 11. 2006 do16. 11. 2011

4.4.10 MIRAN GOLJA, Jereka 29, 4264, Bohinjska Bistrica

številka odločbe: 344-1/2006-7

datum odločbe: 22. 11. 2006

obdobje priznanja: 22. 11. 2006 do 21. 11. 2011

4.4.11 JANEZ ČOP, Rodine 9, 4274 Žirovnica

številka odločbe: 330-166/2006-5

datum odločbe: 21. 11. 2006

obdobje priznanja: 21. 11. 2006 do 20. 11. 2011

4.4.12 FRANJO ROBAN, Robanov Kot 35, 3335 Solčava

številka odločbe: 330-1200/2006-4

datum odločbe: 28. 11. 2006

obdobje priznanja: 28. 11. 2006do 27. 11. 2011

4.4.13 VILI BUKŠEK, Žahenberška c.1, 3252 Rogatec

številka odločbe: 330-2977/2006-8

datum odločbe: 30. 11. 2006

obdobje priznanja: 30. 11. 2006 do 29. 11. 2011

4.4.14 STOJAN GNEZDA, Gorenja Kanomlja 20, 5281 Spodnja Idrija

številka odločbe: 330-708/06

datum odločbe: 14. 12. 2006

obdobje priznanja: 14. 12. 2006 do 13. 12. 2011

4.4.15 DRAGO PAVUNA, Obrežje 2, 1330 Kočevje

številka odločbe: 330-283/2006-4

datum odločbe: 6. 12. 2006

obdobje priznanja: 6. 12. 2006 do 5. 12. 2011

4.4.16 VIKTOR SOJER, Tržaška 64a, 6230 Postojna

številka odločbe: 332-1/2006-6

datum odločbe: 29. 12. 2006

obdobje priznanja: 29. 12. 2006 do 28. 12. 2011

4.4.17 JOŽEF PETRIČ, Kamnik pod Krimom 58, 1352 Preserje

številka odločbe: 344-3/2006-9

datum odločbe: 2. 2. 2007

obdobje priznanja: 2. 2. 2007 do 1. 2. 2012

4.4.18 LEONARD PELJHAN, Gozd 27, 5273 Col

številka odločbe: 330-1329/2006-5

datum odločbe: 22. 12. 2006

obdobje priznanja: 22. 12. 2007 do 21. 12. 2011

4.4.19 VINKO GRLJ, Smrje 10, 6255 Prem

številka odločbe: 330-539/2006-1308

datum odločbe: 9. 1. 2007

obdobje priznanja: 9. 1. 2007 do 8. 1. 2012

4.4.20 IVAN BREŽNIK, Lopata 17, 3000 Celje

številka odločbe: 334-2/2006-4(0577)

datum odločbe: 12. 1. 2007

obdobje priznanja: 12. 1. 2007 do 11. 1. 2012

4.4.21 PETER GRUŠOVNIK, Stražica 19, 3213 Frankolovo

številka odločbe: 344-1/2006-6 (0577)

datum odločbe: 15. 1. 2007

obdobje priznanja: 15. 1. 2007 do 14. 1. 2012

4.4.22 ANTON ZUPANČIČ, Kompolje 17, 1312 Videm Dobrepolje

številka odločbe: 330-1302/2006-6(102)

datum odločbe: 16. 1. 2007

obdobje priznanja: 16. 1. 2007 do 15. 1. 2012

4.4.23 PAVEL RIGLER, Breg pri Ribnici 23, 1310 Ribnica

številka odločbe: 330-697/2006

datum odločbe: 15. 1. 2007

obdobje priznanja: 15. 1. 2007 do 14. 1. 2012

4.4.24 JANEZ AMBROŽIČ, Velike Poljane 36, 1316 Ortnek

številka odločbe: 330-698/2006

datum odločbe: 29. 1. 2007

obdobje priznanja: 29. 1. 2007 do 28. 1. 2012

4.4.25 UROŠ KOMPARA, Lokavec 46a, 5270 Ajdovščina

številka odločbe: 330-6/2007-4

datum odločbe: 17. 1. 2007

obdobje priznanja: 17. 1. 2007 do 16. 1. 2012

4.4.26 JOŽE ŠPEGELJ, Sp. Dolič 39, 3205 Vitanje

številka odločbe: 344-1/2007 11220

datum odločbe: 24. 1. 2007

obdobje priznanja: 24. 1. 2007 do 23. 1. 2012

4.4.27 MARJAN VRANČIČ, Kostanjek 30, 8272 Zdole

številka odločbe: 330-113/2007-5

datum odločbe: 21. 2. 2007

obdobje priznanja: 21. 2. 2007 do 20. 2. 2012

4.4.28 ROMAN JERLAH, Petrušnja vas 17a, 1296 Šentvid pri Stični

številka odločbe: 330-72/2007-4 (102)

datum odločbe: 19. 2. 2007

obdobje priznanja: 19. 2. 2007 do 18. 2. 2012

4.4.29 ALOJZIJ LESKOVEC, Dolenje Jezero 50A, 1380 Cerknica

številka odločbe: 332-1/2007

datum odločbe: 16. 2. 2007

obdobje priznanja: 16. 2. 2007 do 15. 2. 2012

4.4.30 MIRKO NAPAST, Črešnjevec 153, 2310 Slovenska Bistrica

številka odločbe: 428-330-1197/2006

datum odločbe: 16.3.2007

obdobje priznanja: 16.3.2007 do 15.3.2012

4.4.31 MIROSLAV HLEBŠ, Sneberska c. 146, 1260 Ljubljana-Polje

številka odločbe: 330-495/2006-10

datum odločbe: 2. 3. 2007

obdobje priznanja: 2. 3. 2007 do 1. 3. 2012

4.4.32 NIKO BAJC, Gradišče 44/a, 5270 Ajdovščina

številka odločbe: 330-1391/2006-6

datum odločbe: 26. 3. 2007

obdobje priznanja: 26. 3. 2007 do 25. 3. 2012

4.4.33 LEON BOLHA, Ljubljanska cesta 58, 1292 Ig

številka odločbe: 344-2/2007-6

datum odločbe: 9. 5. 2007

obdobje priznanja: 9. 5. 2007 do 8. 5. 2012

4.4.34 ANTON KOLARIČ, Obrež 86, 2277 Središče ob Dravi

številka odločbe: 330-97/2007

datum odločbe: 4. 5. 2007

obdobje priznanja: 4. 5. 2007 do 3. 5. 2012

4.4.35 JANEZ KRAMAR, Črna vas 319, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 344-3/2007-8

datum odločbe: 14. 6. 2007

obdobje priznanja: 14. 6. 2007 do 13. 6. 2012

4.4.36 DANIJEL ANDOLJŠEK, Grič c VII/7, 1310 Ribnica

številka odločbe: 330-292/2007

datum odločbe: 23. 5. 2007

obdobje priznanja: 23. 5. 2007 do 22. 5. 2012

4.4.37 ANTON SLOVŠA, Butajnova 17, 1354 Horjul

številka odločbe: 344-4/2007-7

datum odločbe: 31. 5. 2007

obdobje priznanja: 31. 5. 2007 do 30. 5. 2012

4.4.38 IVAN TRUPAJ, Virštanj 8, 3254 Podčetrtek

številka odločbe: 330-3186/2006-7

datum odločbe: 12. 6. 2007

obdobje priznanja: 12. 6. 2007 do 11. 6. 2012

4.4.39 ALOJZ HROVAT, Vodovodna cesta 3, 3214 Zreče

številka odločbe: 344-1/2007 11220

datum odločbe: 12. 9. 2007

obdobje priznanja: 12. 9. 2007 do 11. 9. 2012

4.4.40 DAVID GAZVODA, Pečke 4, 2321 Makole

številka odločbe: 428-330-1580/2007

datum odločbe: 2. 8. 2007

obdobje priznanja: 2. 8. 2007 do 1. 8. 2012

4.4.41 VID PIRŠ, Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju

številka odločbe: 330-106/2007 (45)-11

datum odločbe: 22. 8. 2007

obdobje priznanja: 22. 8. 2007 do 21. 8. 2012

4.4.42 DAMIJAN GJERKEŠ, Lipa 3, 9231 Beltinci

številka odločbe: 330-2056/2007-9 (0407)

datum odločbe: 10. 1. 2008

obdobje priznanja: 10. 1. 2008 do 9. 1. 2013

4.4.43 JOŽEF BOJANC, Dolenja vas 16, 8222 Otočec

številka odločbe: 344-1/2007-5

datum odločbe: 19. 12. 2007

obdobje priznanja: 19. 12. 2007 do 18. 12. 2012

4.4.44 STANISLAV BERGANT, Kokra 42, 4205 Preddvor

številka odločbe: 330-8/2008-6

datum odločbe: 10. 1. 2008

obdobje priznanja: 10. 1. 2008 do 9. 1. 2013

4.4.45 SATNISLAV PETEK, Filovci 135, 9222 Bogojina

številka odločbe: 330-346/2008-5 (0407)

datum odločbe: 21. 4. 2008

obdobje priznanja: 21. 4. 2008 do 20. 4. 2013

4.4.46 IVAN PURGAJ, Plač 22, 2201 Zgornja Kungota

številka odločbe: 330-1156/2007 (401)

datum odločbe: 3. 4. 2008

obdobje priznanja: 3. 4. 2008 do 2. 4. 2013

4.4.47 CRS VREMŠČICA, Gabrče 30, 6224 Senožeče

številka odločbe: 344-1/2008-6

datum odločbe: 30. 4. 2008

obdobje priznanja: 30. 4. 2008 do 29. 4. 2013

4.4.48 URH BAUMAN, Dupleška cesta 313/h, 2501 Maribor

številka odločbe: 330-317/2008-7 (8014) in 330-317/2008-9 (8014)

datum odločbe: 26. 5. 2008 in 12. 6. 2008

obdobje priznanja: 26. 5. 2008 do 26. 5. 2013 in 12. 6. 2008 do 12. 6. 2013

4.4.49 KAROLINA JAMNIK, Zalarjeva 41, 1353 Borovnica

številka odločbe: 330-411/2008 (306)

datum odločbe: 20. 8. 2008

obdobje priznanja: 20. 8. 2008 do 19. 8. 2013

4.4.50 BRANKO TROŠT, Vojkova ulica 42, 5271 Vipava

številka odločbe: 330-101/2008-4

datum odločbe: 18. 6. 2008

obdobje priznanja: 18. 6. 2008 do 17. 6. 2013

4.4.51 MIHA SKUBEC, Mala Dobrava 3, 1295 Ivančna Gorica

številka odločbe: 330-1831/2008-4 (310)

datum odločbe: 8. 1. 2009

obdobje priznanja: 8. 1. 2009 do 7. 1. 2014

4.4.52 JANEZ GORNIK, Martinjak 13, 1380 Cerknica

številka odločbe: 332-1/2009

datum odločbe: 13. 2. 2009

obdobje priznanja: 13. 2. 2009 do 12. 2. 2014

4.4.53 BOJAN BUTALA, Petrova vas 18a, 8340 Črnomelj

številka odločbe: 344-1/2009-5

datum odločbe: 25. 2. 2009

obdobje priznanja: 25. 2. 2009 do 24. 2. 2014

4.4.54 FRANC KRUH, Brinškova ulica 28, 6250 Ilirska Bistrica

številka odločbe: 330-66/2009-8

datum odločbe: 12. 3. 2009

obdobje priznanja: 12. 3. 2009 do 11. 3. 2014

4.4.55 JOŽKO STARIČ, Češnjice pri Trebnjem 9, 8231 Trebelno

številka odločbe: 330-1232/2009-7

datum odločbe: 13. 3. 2009

obdobje priznanja: 13. 3. 2009 do 12. 3. 2014

4.4.56 JAKOB SITAR, Barislovci 6, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

številka odločbe: 330-404/2009-6 (05086)

datum odločbe: 2. 4. 2009

obdobje priznanja: 2. 4. 2009 do 1. 4. 2014

4.4.57 PETER GLAVAN, Reber 7, 8360 Žužemberk

številka odločbe: 344-3/2009-5

datum odločbe: 24. 3. 2009

obdobje priznanja: 24. 3. 2009 do 23. 3. 2014

4.4.58 JOŽE HOČEVAR, Brezova Reber 8, 8361 Dvor pri Žužemberku

številka odločbe: 344-1/2009-7

datum odločbe: 7. 4. 2009

obdobje priznanja: 7. 4. 2009 do 6. 4. 2014

4.4.59 VALTER BELOVEC, Gornja Košana 35, 6256 Košana

številka odločbe: 332-1/2009-8

datum odločbe: 3. 4. 2009

obdobje priznanja: 3. 4. 2009 do 2. 4. 2014

4.4.60 JANEZ KLEMENČIČ, Ločna 19, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 344-2/2009-6

datum odločbe: 22. 4. 2009

obdobje priznanja: 22. 4. 2009 do 21. 4. 2014

4.4.61 MARJAN TRČEK, Jurčkova cesta 125 (Črna vas 396), 1000 Ljubljana

številka odločbe: 344-1/2009-12

datum odločbe: 17.4.2009

obdobje priznanja: 17. 4. 2009 do 16. 4. 2014

4.4.62 JANEZ OBERSTAR, Prigorica 88, 1331 Dolenja vas

številka odločbe: 330-83/2009-13

datum odločbe: 15. 5. 2009

obdobje priznanja: 15. 5. 2009 do 14. 5. 2014

4.4.63 GREGOR PINTAR, Partizanska 18, 4260 Bled

številka odločbe: 344-1/2009-10

datum odločbe: 22. 4. 2009

obdobje priznanja: 22. 4. 2009 do 21. 4. 2014

4.4.64 KONJEREJSKI CENTER KRUMPERK, Gorjuša 19a, 1230 Domžale

številka odločbe: 344-1/2009-24162

datum odločbe: 13. 5. 2009

obdobje priznanja: 13. 5. 2009 do 12. 5. 2014

4.4.65 JANEZ SUHADOLNIK, Podpeč 50, 1352 Preserje

številka odločbe: 344-2/2009-12

datum odločbe: 22. 5. 2009

obdobje priznanja: 22. 5. 2009 do 21. 5. 2014

4.4.66 MARTIN PEKOLJ, Gombišče 2, 8213 Veliki Gaber

številka odločbe: 330-404/2009-4

datum odločbe: 12. 6. 2009

obdobje priznanja: 12. 6. 2009 do 11. 6. 2014

4.4.67 MITJA PIGNAR, Zamušani 16, 2272 Gorišnica

številka odločbe: 330-1385/2009-5(05086)

datum odločbe: 23. 6. 2009

obdobje priznanja: 23. 6. 2009 do 22. 6. 2014

4.4.68 PAVEL JESENŠEK, Zg. Janževski Vrh 2, 2364 Ribnica na Pohorju

številka odločbe: 330-147/2009-10

datum odločbe: 27. 8. 2009

obdobje priznanja: 27. 8. 2009 do 26. 8. 2014

4.4.69 JANEZ LOVŠIN, Goriča vas 3, 1310 Ribnica

številka odločbe: 330-1251/2009-5

datum odločbe: 4. 12. 2009

obdobje priznanja: 4. 12. 2009 do 3. 12. 2014

4.4.70 IZTOK TRČEK, Hrastovlje 45A, 6275 Črni Kal

številka odločbe: 330-77/2010-5

datum odločbe: 16. 2. 2010

obdobje priznanja: 16. 2. 2010 do 15. 2. 2015

4.4.71 MIRAN DOVNIK, Pivola 56, 2311 Hoče

številka odločbe: 330-76/2010-8(8014)

datum odločbe: 5. 5. 2010

obdobje priznanja: 5. 5. 2010 do 4. 5. 2015

4.4.72 LADISLAV STARIHA, Hudo 16, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 344-3/2010-6

datum odločbe: 25. 2. 2010

obdobje priznanja: 25. 2. 2010 do 24. 5. 2015

4.4.73 ALOJZ KOS, Šentjurij na Dolenjskem 12, 8216 Mirna Peč

številka odločbe: 344-4/2010-5

datum odločbe: 25.2.2010

obdobje priznanja: 25. 2. 2010 do 24. 5. 2015

4.4.74 ANTON JORDAN, Cesta oktobrskih žrtev 55, 8310 Šentjernej

številka odločbe: 334-5/2010-5

datum odločbe: 26. 2. 2010

obdobje priznanja: 26. 2. 2010 do 25. 5. 2015

4.4.75 VEKOSLAV LEKŠAN, Dane 19, 1386 Stari vrh pri Ložu

številka odločbe: 332-2/2010

datum odločbe: 26. 3. 2010

obdobje priznanja: 26. 3. 2010 do 25. 3. 2015

4.4.76 JOŽE ŠETINA, Dolenje Gradišče 4, 8350 Dolenjske Toplice

številka odločbe: 344-6/2010-5

datum odločbe: 1. 3. 2010

obdobje priznanja: 1. 3. 2010 do 28. 2. 2015

4.4.77 MIRKO MEDLE, Potov Vrh 16, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 344-7/2010-5

datum odločbe: 2. 3. 2010

obdobje priznanja: 2. 3. 2010 do 1. 3. 2015

4.4.78 JANEZ KAVŠEK, Roje 9a, 8310 Šentjernej

številka odločbe: 344-2/2010-7

datum odločbe: 25. 2. 2010

obdobje priznanja: 25. 2. 2010 do 24. 2. 2015

4.4.79 ANTON LESAR, Jurjevica 8, 1310 Ribnica

številka odločbe: 330-52/2010-7

datum odločbe: 9. 3. 2010

obdobje priznanja: 9. 3. 2010 do 8. 3. 2015

4.4.80 JOŽE MAROLT, Dolenje Podpoljane 6, 1316 Ortnek

številka odločbe: 330-26/2010-7

datum odločbe: 9. 3. 2010

obdobje priznanja: 9. 3. 2010 do 8. 3. 2015

4.4.81 JOŽE KOLENC, Zalog pri Škocjanu 18, 8275 Škocjan

številka odločbe: 344-8/2010-5

datum odločbe: 8. 3. 2010

obdobje priznanja: 8. 3. 2010 do 7. 3. 2015

4.4.82 FRANC LEVAR, Dolenje Jezero 33, 1380 Cerknica

številka odločbe: 332-3/2010

datum odločbe: 2. 4. 2010

obdobje priznanja: 2. 4. 2010 do 1. 4. 2015

4.4.83 STANKO TOMŠIČ, Palčje 13, 6257 Pivka

številka odločbe: 332-1/2010-4

datum odločbe: 10. 3. 2010

obdobje priznanja: 10. 3. 2010 do 9. 3. 2015

4.4.84 GAJŠEK FRANC, Prožinska vas 48, 3220 Štore

številka odločbe: 344-1/2010-6 (0577)

datum odločbe: 2. 3. 2010

obdobje priznanja: 1. 3. 2010 do 28. 2. 2015

4.4.85 BRANISLAV MAKOVEC, Vrtovče 19B, 5295 Branik

številka odločbe: 330-27/2010-4

datum odločbe: 24. 2. 2010

obdobje priznanja: 24. 2. 2010 do 23. 2. 2015

4.4.86 FRANC KOREN, Spodnje Gorje 80D, 4247 Zgornje Gorje

številka odločbe: 344-1/2010

datum odločbe: 5. 3. 2010

obdobje priznanja: 5. 3. 2010 do 4. 3. 2015

4.4.87 IVAN LAH, Glina 8, 1385 Nova vas

številka odločbe: 332-4/2010

datum odločbe: 1. 4. 2010

obdobje priznanja: 1. 4. 2010 do 31. 3. 2015

4.4.88 ROMANA RAZGORŠEK, Ločica ob Savinji 45a, 3313 Polzela

številka odločbe: 344-1/2010-7

datum odločbe: 2. 3. 2010

obdobje priznanja: 2. 3. 2010 do 1. 3. 2015

4.4.89 FRANC HRASTAR, Zloganje 13, 8275 Škocjan

številka odločbe: 344-12/2010-5

datum odločbe: 9. 3. 2010

obdobje priznanja: 9. 3. 2010 do 8. 3. 2015

4.4.90 MARTIN MOŽE, Jurna vas 2, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 344-9/2010-5

datum odločbe: 2. 3. 2010

obdobje priznanja: 2. 3. 2010 do 1. 3. 2015

4.4.91 NIKOLAJ OBERČ, Radovlja 16a, 8220 Šmarješke Toplice

številka odločbe: 344-11/2010-5

datum odločbe: 8. 3. 2010

obdobje priznanja: 8. 3. 2010 do 7. 3. 2015

4.4.92 BOGOMIR PEČJAK, Vavta vas 8, 8351 Straža

številka odločbe: 344-10/2010-5

datum odločbe: 2. 3. 2010

obdobje priznanja: 2. 3. 2010 do 1. 3. 2015

4.4.93 JOŽEF HAFNER, Virmaše 110, 4220 Škofja Loka

številka odločbe: 344-1/2010

datum odločbe: 23. 3. 2010

obdobje priznanja: 23. 3. 2010 do 22. 3. 2015

4.4.94 KARL KOKOTEC, Šared 11, 6310 Izola

številka odločbe: 330-41/2010

datum odločbe: 1. 3. 2010

obdobje priznanja: 1. 3. 2010 do 28. 2. 2015

4.4.95 ANDREJ KERIN, Brod v Podbočju 10, 8312 Podbočje

številka odločbe: 330-218/2010-6

datum odločbe: 5. 3. 2010

obdobje priznanja: 5. 3. 2010 do 4. 3. 2015

4.4.96 JOŽEF HOČEVAR, Jelendol 7, 8275 Škocjan

številka odločbe: 344-13/2010-5

datum odločbe: 9. 3. 2010

obdobje priznanja: 9. 3. 2010 do 8. 3. 2015

4.4.97 MILAN SLOBODAN OBRADOVIČ, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki

številka odločbe: 330-238/2010-6

datum odločbe: 9. 3. 2010

obdobje priznanja: 9. 3. 2010 do 8. 3. 2015

4.4.98 JANEZ KLANČNIK, Planina na Pohorju 21, 3214 Zreče

številka odločbe: 330-116/2010-6(11215)

datum odločbe: 16.4.2010

obdobje priznanja: 16.4.2010 do 15. 4. 2015

4.4.99 JOŽEF TRETJAK, Razborca 12, 2382 Mislinja

številka odločbe: 330-17/2010-6

datum odločbe: 16. 3. 2010

obdobje priznanja: 16. 3. 2010 do 15. 3. 2015

4.4.100 MILAN VELEK, Koritno 14, 8261 Jesenice na Dolenjskem

številka odločbe: 330-80/2010-4 (B1405)

datum odločbe: 5. 3. 2010

obdobje priznanja: 5. 3. 2010do 4. 3. 2015

4.4.101 FRANC LAJKOVIČ, Črešnjice 74, 8263 Cerklje ob Krki

številka odločbe: 330-78/2010-4(B1405)

datum odločbe: 5. 3. 2010

obdobje priznanja: 5. 3. 2010do 4. 3. 2015

4.4.102 ANDREJ PRIŠEL, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenjskem

številka odločbe: 330-76/2010-4(B1405)

datum odločbe: 10. 3. 2010

obdobje priznanja: 10. 3. 2010 do 9. 3. 2015

4.4.103 ZDRAVKO ANDREJČIČ, Gorenje Jezero 4, 1384 Grahovo

številka odločbe: 332-5/2010

datum odločbe: 2. 4. 2010

obdobje priznanja: 2. 4. 2010 do 1. 4. 2015

4.4.104 FRANC BOŽIČ, Veliki Podlog 48, 8273 Leskovec pri Krškem

številka odločbe: 330-285/2010-4

datum odločbe: 10. 3. 2010

obdobje priznanja: 10. 3. 2010 do 9. 3. 2015

4.4.105 GREGOR VOGA, Gorica pri Slivnici 23a, 3263 Gorica pri Slivnici

številka odločbe: 330-1493/2009-7-244

datum odločbe: 11. 3. 2010

obdobje priznanja: 11. 3. 2010 do 10. 3. 2015

4.4.106 FRANC BEVC, Dobrina 5, 3223 Loka pri Žusmu

številka odločbe: 330-159/2010-8-244

datum odločbe: 11. 3. 2010

obdobje priznanja: 11. 3. 2010 do 10. 3. 2015

4.4.107 ALOJZ KOTNIK, Gradišče 5, 3257 Podsreda

številka odločbe: 330-220/2010-5

datum odločbe: 16. 3. 2010

obdobje priznanja: 16. 3. 2010 do 15. 3. 2015

4.4.108 IVAN HOTKO, Kapele 37, 8258 Kapele

številka odločbe: 330-105/2010-6(B1405)

datum odločbe: 19. 3. 2010

obdobje priznanja: 19. 3. 2010 do 18. 3. 2015

4.4.109 MIROSLAV in ALENKA ČAS, Straže 125, 2382 Mislinja

številka odločbe: 330-30/2010-7

datum odločbe: 16. 3. 2010

obdobje priznanja: 16. 3. 2010 do 15. 3. 2015

4.4.110 JANEZ SINTIČ, Jelše 21, 8273 Leskovec pri Krškem

številka odločbe: 330-319/2010-6

datum odločbe: 11. 3. 2010

obdobje priznanja: 11. 3. 2010 do 10. 3. 2015

4.4.111 JANEZ RAČIČ, Cerina 3, 8250 Brežice

številka odločbe: 330-131/2010-4(B1405)

datum odločbe: 18. 3. 2010

obdobje priznanja: 18. 3. 2010 do 17. 3. 2015

4.4.112 JERNEJ BURJEK, Žirovski vrh Sv. Urbana 17, 4224 Gorenja vas

številka odločbe: 344-2/2010

datum odločbe: 23. 3. 2010

obdobje priznanja: 23.3.2010 do 22. 3. 2015

4.4.113 BRANKO GRMOVŠEK, Podgorje 12, 8255 Pišece

številka odločbe: 330-121/2010-4(B1405)

datum odločbe: 18. 3. 2010

obdobje priznanja: 18. 3. 2010 do 17. 3. 2015

4.4.114 ANTON GORC, Dolenje Selce 13, 8211 Dobrnič

številka odločbe: 330-134/2010

datum odločbe: 16. 3. 2010

obdobje priznanja: 16. 3. 2010 do 15. 3. 2015

4.4.115 MITJA OSTERMAN, Grčarevec 3, 1371 Logatec

številka odločbe: 330-41/2010-5

datum odločbe: 7. 4. 2010

obdobje priznanja: 7. 4. 2010 do 6. 4. 2015

4.4.116 ŠTEFAN METELKO, Ravno 4, 8274 Raka

številka odločbe: 330-377/2010-6

datum odločbe: 17. 3. 2010

obdobje priznanja: 17. 3. 2010 do 16. 3. 2015

4.4.117 VINKO KANDARE, Dane 20, 1386 Stari trg pri Ložu

številka odločbe: 332-7/2010

datum odločbe: 8. 4. 2010

obdobje priznanja: 8. 4. 2010 do 7. 4. 2015

4.4.118 FRANC PERHAJ, Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče

številka odločbe: 344-1/2010-4

datum odločbe: 23. 3. 2010

obdobje priznanja: 23. 3. 2010 do 22. 3. 2015

4.4.119 JOŽKO ŠKULJ, Iška vas 63A, 1292 Ig

številka odločbe: 344-2/2010-5

datum odločbe: 23. 4. 2010

obdobje priznanja: 23. 4. 2010 do 22. 4. 2015

4.4.120 METOD KOŠMRLJ, Retje 18, 1318 Loški Potok

številka odločbe: 330-199/2010-5

datum odločbe: 16. 3. 2010

obdobje priznanja: 16. 3. 2010 do 15. 3. 2015

4.4.121 JANEZ GLOBOKAR, Klečet 6, 8360 Žužemberk

številka odločbe: 344-14/2010-4

datum odločbe: 17. 3. 2010

obdobje priznanja: 17. 3. 2010 do 16. 3. 2015

4.4.122 JANEZ KASTELIC, Zagorje 118, 6257 Pivka

številka odločbe: 332-2/2010-6

datum odločbe: 16. 3. 2010

obdobje priznanja: 16. 3. 2010 do 15. 3. 2015

4.4.123 JOŽE ZORIČ, Šutna 28, 8312 Podbočje

številka odločbe: 330-432/2010-6

datum odločbe: 19. 3. 2010

obdobje priznanja: 19. 3. 2010 do 18. 3. 2015

4.4.124 ANTON VIDMAR, Klečet 15, 8360 Žužemberk

številka odločbe: 344-4/2009-9

datum odločbe: 17. 3. 2010

obdobje priznanja: 17. 3. 2010 do 16. 3. 2015

4.4.125 BOJAN ZAGORC, Šolska ulica 11, 4260 Bled

številka odločbe: 344-2/2010-5

datum odločbe: 24. 3. 2010

obdobje priznanja: 24. 3. 2010 do 23. 3. 2015

4.4.126 ZDRAVKO KOŽEL, Škofja vas 22, 3211 Škofja vas

številka odločbe: 344-2/2010-5(0577)

datum odločbe: 24. 3. 2010

obdobje priznanja: 24. 3. 2010 do 23. 3. 2015

4.4.127 JOŽEF BOHINEC, Zasadi 8, 9242 Križevci pri Ljutomeru

številka odločbe: 330-357/2010-7

datum odločbe: 13. 4. 2010

obdobje priznanja: 13. 4. 2010 do 12. 4. 2015

4.4.128 EDO GAČNIK, Brezje 6, 8231 Trebelno

številka odločbe: 330-171/2010-4

datum odločbe: 24. 3. 2010

obdobje priznanja: 24. 3. 2010

4.4.129 MATJAŽ MOŽINA, Dvor 5, 1275 Šmartno pri Litiji

številka odločbe: 330-98/2010-13

datum odločbe: 31. 3. 2010

obdobje priznanja: 31. 3. 2010 do 30. 3. 2015

4.4.130 PETER ZAJC, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora

številka odločbe: 330-184/2010-9(310)

datum odločbe: 30. 3. 2010

obdobje priznanja: 30. 3. 2010 do 29. 3. 2015

4.4.131 JOŽEF ERJAVEC, Podsmreka pri Višnji Gori 6, 1294 Višnja Gora

številka odločbe: 330-217/2010-8(310)

datum odločbe: 30. 3. 2010

obdobje priznanja: 30. 3. 2010 do 29. 3. 2015

4.4.132 MILAN ŽGAJNAR, Krška vas 4, 1301 Krka

številka odločbe: 330-225/2010-9(310)

datum odločbe: 1. 4. 2010

obdobje priznanja: 1. 4. 2010 do 31. 3. 2015

4.4.133 BRANKO SLANA, Bolehnečici 4, 9244 Sv. Jurij

številka odločbe: 330-377/2010-7

datum odločbe: 31. 3. 2010

obdobje priznanja: 31. 3. 2010 do 30. 3. 2015

4.4.134 JOŽEF PACEK, Jelše 7, 8273 Leskovec pri Krškem

številka odločbe: 330-500/2010-5

datum odločbe: 29. 3. 2010

obdobje priznanja: 29. 3. 2010 do 28. 3. 2015

4.4.135 IVAN IVANUŠA, Krčevina 17, 2275 Miklavž pri Ormožu

številka odločbe: 330-595/2010

datum odločbe: 8. 4. 2010

obdobje priznanja: 8. 4. 2010 do 7. 4. 2015

4.4.136 IVAN NOVAK, Vodice 26, 3224 Dobje pri Planini

številka odločbe: 330-369/2010-10-244

datum odločbe: 30. 3. 2010

obdobje priznanja: 30. 3. 2010 do 29. 3. 2015

4.4.137 MATIJA SMOLIČ, Korita 22, 8211 Dobrnič

številka odločbe: 330-185/2010

datum odločbe: 29. 4. 2010

obdobje priznanja: 29. 4. 2010 do 28. 4. 2015

4.4.138 FRANC PIRNAT, Vrhnika 29, 1386 Stari trg pri Ložu

številka odločbe: 332-6/2010

datum odločbe: 8. 4. 2010

obdobje priznanja: 8. 4. 2010 do 7. 4. 2015

4.4.139 MATIJA COLARIČ, Žabjek v Podbočju 8, 8312 Podbočje

številka odločbe: 330-286/2010-6

datum odločbe: 8. 4. 2010

obdobje priznanja: 8. 4. 2010 do 7. 4. 2015

4.4.140 PETER PANGERČIČ, Globočice 6, 8262 Krška vas

številka odločbe: 330-190/2010-5(B1405)

datum odločbe: 7. 4. 2010

obdobje priznanja: 7. 4. 2010 do 6. 4. 2015

4.4.141 MARIJAN MARINKO, Podpeška cesta 169, 1351 Brezovica pri Ljubljani

številka odločbe: 344-3/2010-6

datum odločbe: 26. 4. 2010

obdobje priznanja: 26. 4. 2010 do 25. 4. 2015

4.4.142 ANTON PEKLAJ, Belica 10, 1355 Polhov Gradec

številka odločbe: 344-4/2010-6

datum odločbe: 26. 4. 2010

obdobje priznanja: 26. 4. 2010 do 25. 4. 2015

4.4.143 FRANC KOŠIR, Zgornje Jezersko 104, 4206 Zgornje Jezersko

številka odločbe: 330-187/2010-7

datum odločbe: 17. 5. 2010

obdobje priznanja: 17. 5. 2010 do 16. 5. 2015

4.4.144 MARKO SLAVIČ, Ključarovci 19, 9242 Križevci pri Ljutomeru

številka odločbe: 330-533/2010-8

datum odločbe: 17. 5. 2010

obdobje priznanja: 17. 5. 2010 do 16. 5. 2015

4.4.145 ZLATI D d.o.o., Vrbje 6, 3310 Žalec

številka odločbe: 330-680/2010-5

datum odločbe: 22. 4. 2010

obdobje priznanja: 22. 4. 2010 do 21. 4. 2015

4.4.146 ANTON LUNKA, Žerovnica 30, 1384 Grahovo

številka odločbe: 332-8/2010

datum odločbe: 29. 4. 2010

obdobje priznanja: 29. 4. 2010 do 28. 4. 2015

4.4.147 SLAVKO ŠPIK, Gorenji Novaki 4, 5282 Cerkno

številka odločbe: 330-521/2010

datum odločbe: 12. 5. 2010

obdobje priznanja: 12. 5. 2010 do 11. 5. 2015

4.4.148 DARKO ŠUSTER, Polzela 151, 3313 Polzela

številka odločbe: 330-842/2010-6

datum odločbe: 21.5.2010

obdobje priznanja: 21.5.2010 do 20. 5. 2015

4.4.149 ZDENKO BELOŠEVIČ, Krašči 16, 9261 Cankova

številka odločbe: 330-1865/2010-7(0413)

datum odločbe: 5. 7. 2010

obdobje priznanja: 5. 7. 2010 do 4. 7. 2015

4.4.150 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 344-5/2010-5

datum odločbe: 6. 5. 2010

obdobje priznanja: 6. 5. 2010 do 5. 5. 2015

4.4.151 LADISLAV PACEK, Ulica Milke Kerin 13, 8270 Krško

številka odločbe: 330-1093/2010-5

datum odločbe: 18. 5. 2010

obdobje priznanja: 18. 5. 2010 do 17. 5. 2015

4.4.152 ANTON ŠKOFLJANC, Koritno 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem

številka odločbe: 330-320/2010-4(B1405)

datum odločbe: 18. 5. 2010

obdobje priznanja: 18. 5. 2010 do 17. 5. 2015

4.4.153 ANTON KASTELIC, Dedni dol 3, 1294 Višnja Gora

številka odločbe: 330-1217/2010-10(310)

datum odločbe: 18. 5. 2010

obdobje priznanja: 18. 5. 2010 do 17. 5. 2015

4.4.154 MARTIN VAHEN, Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju

številka odločbe: 330-519/2010-6

datum odločbe: 21. 5. 2010

obdobje priznanja: 21. 5. 2010 do 20. 5. 2015

4.4.155 ANDREJ HOSTA, Sela pri Šentjerneju 6, 8310 Šentjernej

številka odločbe: 344-15/2010-7

datum odločbe: 28. 6. 2010

obdobje priznanja: 28. 6. 2010 do 27. 6. 2015

4.4.156 JOŽE OMRZEL, Ardro pod Velikim Trnom 6, 8270 Krško

številka odločbe: 330-1181/2010-5

datum odločbe: 25. 5. 2010

obdobje priznanja: 25. 5. 2010 do 24. 5. 2015

4.4.157 VITACEL d.o.o., Jamova cesta 25, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 330-341/2010-4(B1405)

datum odločbe: 26. 5. 2010

obdobje priznanja: 26. 5. 2010 do 25. 5. 2015

4.4.158 MARTIN RAMŠAK, Skorno 26, 3327 Šmartno ob Paki

številka odločbe: 330-578/2010

datum odločbe: 28. 5. 2010

obdobje priznanja: 28. 5. 2010 do 27. 5. 2015

4.4.159 STANISLAV LESJAK, Gorica pri Slivnici 26, 3263 Gorica pri Slivnici

številka odločbe: 330-1050/2010-10-244

datum odločbe: 31. 5. 2010

obdobje priznanja: 31. 5. 2010 do 30. 5. 2015

4.4.160 JOŽE ANTONČIČ, Prapreče 1, 8310 Šentjernej

številka odločbe: 344-16/2010-5

datum odločbe: 8. 6. 2010

obdobje priznanja: 8. 6. 2010 do 7. 6. 2015

4.4.161 MARJAN BEZGOVŠEK, Doblatina 13, 3270 Laško

številka odločbe: 330-947/2010-5

datum odločbe: 7. 6. 2010

obdobje priznanja: 7. 6. 2010 do 6. 6. 2015

4.4.162 ANTON OBRUL, Žiče 53, 3215 Loče

številka odločbe: 330-358/2010-9(11247)

datum odločbe: 2. 8. 2010

obdobje priznanja: 2. 8. 2010 do 1. 8. 2015

4.4.163 ALOJZ BLEKAČ, Rečica 39, 3332 Rečica ob Savinji

številka odločbe: 330-727/2010-6

datum odločbe: 11. 6. 2010

obdobje priznanja: 11. 6. 2010 do 10. 6. 2015

4.4.164 FRANC OMAHEN, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora

številka odločbe: 330-1512/2010-7(311)

datum odločbe: 23. 6. 2010

obdobje priznanja: 23. 6. 2010 do 22. 6. 2015

4.4.165 JOŽEF STANIČ, Jereslavec 22, 8252 Kapele

številka odločbe: 330-392/2010-4(B1405)

datum odločbe: 14. 6. 2010

obdobje priznanja: 14. 6. 2010 do 13. 6. 2015

4.4.166 ANTON STRMLJAN, Marno 21, 1431 Dol pri Hrastniku

številka odločbe: 330-266/2010-7

datum odločbe: 6. 7. 2010

obdobje priznanja: 6. 7. 2010 do 5. 7. 2015

4.4.167 DANIJEL GLAVAN, Goreljce 11, 1433 Radeče

številka odločbe: 330-974/2010

datum odločbe: 16. 8. 2010

obdobje priznanja: 16. 8. 2010 do 15. 8. 2015

4.4.168 JANEZ ŽELEZNIK, Potov Vrh 24, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 344-17/2010-5

datum odločbe: 24. 6. 2010

obdobje priznanja: 24. 6. 2010 do 23. 6. 2015

4.4.169 JANEZ RAZBORŠEK, Koliška 1a, Vir, 1230 Domžale

številka odločbe: 344-2/2010-20161

datum odločbe: 24. 6. 2010

obdobje priznanja: 24. 6. 2010 do 23. 6. 2015

4.4.170 MIHAEL SKUBIC, Šentvid pri Stični 1a, 1296 Šentvid pri Stični

številka odločbe: 330-1577/2010-10(310)

datum odločbe: 6. 7. 2010

obdobje priznanja: 6. 7. 2010 do 5. 7. 2015

4.4.171 JANEZ DOLINŠEK, Peč 6, 1290 Grosuplje

številka odločbe: 330-1513/2010-6(308)

datum odločbe: 26. 7. 2010

obdobje priznanja: 26. 7. 2010 do 25. 7. 2015

4.4.172 JANKO KUHAR, Kidričeva ul. 5, 1233 Dob

številka odločbe: 344-4/2010-20162

datum odločbe: 27. 7. 2010

obdobje priznanja: 27. 7. 2010 do 26. 7. 2015

4.4.173 ANTON KOSMAČ, Dobrava 19, 8275 Škocjan

številka odločbe: 344-20/2010-5

datum odločbe: 16. 8. 2010

obdobje priznanja: 16. 8. 2010 do 15. 8. 2015

4.4.174 ALOJZ KORAČIN, Koroška vas 22, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 344-19/2010-9

datum odločbe: 16. 8. 2010

obdobje priznanja: 16. 8. 2010 do 15. 8. 2015

4.4.175 JANJA PEŠELJ, Veliki Nerajec 1, 8343 Dragatuš

številka odločbe: 344-2/2010-8

datum odločbe: 24. 8. 2010

obdobje priznanja: 24. 8. 2010 do 23. 8. 2015

4.4.176 MARIJAN SUŠA, Dolenja vas 35, 6224 Senožeče

številka odločbe: 344-2/2010-8

datum odločbe: 27. 8. 2010

obdobje priznanja: 27. 8. 2010 do 26. 8. 2015

4.4.177 JOŽE JALOVEC, Trebež 2, 8253 Artiče

številka odločbe: 330-683/2010-4 (B1405)

datum odločbe: 6. 10. 2010

obdobje priznanja: 6. 10. 2010 do 5. 10. 2015

4.4.178 DARKO MILER, Mrtvice 53a, 8273 Leskovec pri Krškem

številka odločbe: 330-1609/2010

datum odločbe: 28. 10. 2010

obdobje priznanja: 28. 10. 2010 do 27. 10. 2015

4.4.179 JOŽE BRINC, Griblje 48, 8332 Gradac

številka odločbe: 344-3/2010-8

datum odločbe: 16. 11. 2010

obdobje priznanja: 16. 11. 2010 do 15. 11. 2015

4.4.180 FRANC ZAGORC, Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej

številka odločbe: 344-21/2010-5

datum odločbe: 16. 11. 2010

obdobje priznanja: 16. 11. 2010 do 15. 11. 2015

4.4.181 ROK ŠEBENIK, Žabnica 22, 1357 Notranje Gorice

številka odločbe: 344-9/2010-10

datum odločbe: 24. 1. 2011

obdobje priznanja: 24. 1. 2011 do 23. 1. 2016

4.4.182 IVAN PEČNIK, Gorica pri Raztezu 7, 8280 Brestanica

številka odločbe: 330-1955/2010

datum odločbe: 13. 1. 2011

obdobje priznanja: 13. 1. 2011 do 12. 1. 2016

4.4.183 PETER GRČAR, Dragomelj 108, 1230 Domžale

številka odločbe: 344-1/2011-20162

datum odločbe: 16.3.2011

obdobje priznanja: 16. 3. 2011 do 15. 3. 2016

4.4.184 JANEZ MARENK, Dražgoše 16, 4228 Železniki

številka odločbe: 344-3/2010

datum odločbe: 2. 3. 2011

obdobje priznanja: 2. 3. 2011 do 1. 3. 2016

4.4.185 IVAN BREŽNIK, Lopata 17, 3000 Celje

številka odločbe: 344-1/2011-6 (0577)

datum odločbe: 3. 3. 2011

obdobje priznanja: 3. 3. 2011 do 2. 3. 2016

4.4.186 MARKO DOLINAR, Na vasi 12, Voglje, 4208 Šenčur

številka odločbe: 330-92/2011-6

datum odločbe: 12. 4. 2011

obdobje priznanja: 12. 4. 2011 do 11. 4. 2016

4.4.187 IVAN ZAJC, Osrečje 17, 8275 Škocjan

številka odločbe: 344-1/2011-5

datum odločbe: 30. 3. 2011

obdobje priznanja: 30. 3. 2011 do 29. 3. 2016

4.4.188 JOŽE KOLENC, Zalog 18, 8275 Škocjan

številka odločbe: 344-2/2011-5

datum odločbe: 22. 3. 2011

obdobje priznanja: 22. 3. 2011 do 21. 3. 2016

4.4.189 IVAN CVELBAR, Gornji Lenart 8, 8250 Brežice

številka odločbe: 330-204/2011/4

datum odločbe: 30. 3. 2011

obdobje priznanja: 30. 3. 2011 do 29. 3. 2016

4.4.190 IVAN HORVATIČ, Stara vas 3, 8259 Bizeljsko

številka odločbe: 330-241/2011/4

datum odločbe: 30. 3. 2011

obdobje priznanja: 30. 3. 2011 do 29. 3. 2016

4.4.191 ANTON SIMONIŠEK, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica

številka odločbe: 330-495/11

datum odločbe: 31. 3. 2011

obdobje priznanja: 31. 3. 2011 do 30. 3. 2016

4.4.192 FRANC SEVČNIKAR, Slatina 39, 3327 Šmartno ob Paki

številka odločbe: 330-33/2011

datum odločbe: 31. 3. 2011

obdobje priznanja: 31. 3. 2011 do 30. 3. 2016

4.4.193 ZVONKO OSTERC, Križevci 12, 9242 Križevci pri Ljutomeru

številka odločbe: 330-787/2011-6

datum odločbe: 19. 4. 2011

obdobje priznanja: 19. 4. 2011 do 18. 4. 2016

4.4.194 KMETIJSKA ŠOLA GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 Novo mesto

številka odločbe: 344-4/2011-5

datum odločbe: 18. 4. 2011

obdobje priznanja: 18. 4. 2011 do 17. 4. 2016

4.4.195 ANTON MLAKER ml., Kostrivnica 20, 3233 Kalobje

številka odločbe: 330-44/2011-244

datum odločbe: 9. 5. 2011

obdobje priznanja: 9. 5. 2011 do 8. 5. 2016

4.4.196 VIKTOR GROS, Zgornja Kapla 13, 2362 Kapla

številka odločbe: 330-56/2011-8

datum odločbe: 20. 4. 2011

obdobje priznanja: 20. 4. 2011 do 21. 4. 2016

4.4.197 JANEZ ROBNIK, Krnice 33, 3334 Luče

številka odločbe: 330-397/2011-7

datum odločbe: 12. 4. 2011

obdobje priznanja: 12. 4. 2011 do 11. 4. 2016

4.4.198 STOJAN GNEZDA, Gorenja Kanomlja 20, 5281 Spodnja Idrija

številka odločbe: 330-412/2011-5

datum odločbe: 29. 4. 2011

obdobje priznanja: 29. 4. 2011 do 28. 4. 2016

4.4.199 ANDREJ OCVIRK, Globoko 16D, 3272 Rimske Toplice

številka odločbe: 330-434/2011-5

datum odločbe: 11. 5. 2011

obdobje priznanja: 11. 5. 2011 do 10. 5. 2016

4.4.200 ANTON POJE, Podcerkev 6, 1386 Stari trg pri Ložu

številka odločbe: 332-1/2011

datum odločbe: 17. 5. 2011

obdobje priznanja: 17. 5. 2011 do 16. 5. 2016

4.4.201 PETER GRUŠOVNIK, Stražica 19, 3213 Frankolovo

številka odločbe: 344-2/2011-7(0577)

datum odločbe: 12. 5. 2011

obdobje priznanja: 12. 5. 2011 do 11. 5. 2016

4.4.202 IZIDOR ČERNIGOJ, Veliko Ubeljsko 20, 6225 Hruševje

številka odločbe: 332-1/2011-4

datum odločbe: 24. 5. 2011

obdobje priznanja: 24. 5. 2011 do 23. 5. 2016

4.4.203 ANDREJ GREGORIČ, Gmajna 24, 8274 Raka

številka odločbe: 330-944/2011-6

datum odločbe: 13. 5. 2011

obdobje priznanja: 13. 5. 2011 do 12. 5. 2016

4.4.204 ANDREJ TEME, Zagradec 32A, 1303 Zagradec

številka odločbe: 330-541/2011 - 8(310)

datum odločbe: 16. 5. 2011

obdobje priznanja: 16. 5. 2011 do 15. 5. 2016

4.4.205 JANA JAŠOVIČ, Gabrje pri Stični 35, 1295 Ivančna Gorica

številka odločbe: 330-573/2011 -10 (310)

datum odločbe: 17. 5. 2011

obdobje priznanja: 17. 5. 2011 do 16. 5. 2016

4.4.206 JELKO KRŽIČ, Dražica 1, 1353 Borovnica

številka odločbe: 330-83/2011 (216)

datum odločbe: 20. 6. 2011

obdobje priznanja: 20. 6. 2011 do 19. 6. 2016

4.4.207 JANKO KOVAČIČ, Žigon 9A, 3270 Laško

številka odločbe: 330-578/2011-6

datum odločbe: 30. 5. 2011

obdobje priznanja: 30. 5. 2011 do 29. 5. 2016

4.4.208 GREGOR UŠEN, Zg. Grušovlje 6, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

številka odločbe: 330-1259/2011-6

datum odločbe: 8. 6. 2011

obdobje priznanja: 8. 6. 2011 do 7. 6. 2016

4.4.209 OTMAR ŽIBRET, Železno 16, 3310 Žalec

številka odločbe: 344-1/2011-10

datum odločbe: 30. 5. 2011

obdobje priznanja: 30. 5. 2011 do 29. 5. 2016

4.4.210 BORUT KLINC, Landek 22, 3203 Nova Cerkev

številka odločbe: 344-3/2011-6(0577)

datum odločbe: 23. 6. 2011

obdobje priznanja: 23. 6. 2011 do 22. 6. 2016

4.4.211 MARIJAN NUNCIJA, Bač 129, 6253 Knežak

številka odločbe: 330-600/2011-5 (1308)

datum odločbe: 28. 6. 2011

obdobje priznanja: 28. 6. 2011 do 27. 6. 2016

5 ČEBELARSTVO

5.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA

5.1.1 ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Brdo pri Lukovici, 1225 Lukovica

številka odločbe: 33205-172/2010/15

datum odločbe: 3. 1. 2011

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za kranjsko čebelo

obdobje priznanja: 17. 1. 2011 do 16. 1. 2016

5.2 DRUGA PRIZNANA ORGANIZACIJA, PRIZNANA ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE

5.2.1 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-68/2008/2

datum odločbe: 6. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– izvajanje odbire čebel oziroma izdajanje strokovnega mnenja o izboru matičarjev in trotarjev v tekočem letu na vzrejališčih čebeljih matic,

– izvajanje molekularnih genetskih testov čebel,

– izvajanje analiz morfoloških lastnosti čebel,

– meritve proizvodnih lastnosti,

– vodenje preizkusov v pogojih reje,

– laboratorijski preizkusi,

– vodenje podatkovnih zbirk,

– spremljanje proizvodnosti čebeljih družin,

– vrednotenje genetskih vrednosti,

– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,

– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v čebelarstvu,

– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa,

– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,

– vodenje dela opazovalno napovedovalne službe medenja,

– koordinacija dela pri pripravi pašnih redov v čebelarstvu,

– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona., ki zajemajo sledeče vsebine:

– biotska raznovrstnost v čebelarstvu in ohranjanje genskih virov čebel,

– informacijska podpora za potrebe rejske organizacije v čebelarstvu,

– priprava rejskih programov in strokovnih pravil,

– strokovno vodenje izvajanja rejskih programov.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

6 PERUTNINARSTVO

6.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA

6.1.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-173/2010/9

datum odločbe: 13. 12. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za kokoši lahkega tipa in kokoši težkega tipa

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

7 KUNČJEREJA

7.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA

7.1.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

številka odločbe: 33205-186/2010/6

datum odločbe: 11. 11. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: zagotavljanje izvajanja potrjenega rejskega programa za kunce

obdobje priznanja: 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015.

II.

Z dnem objave tega seznama se Seznam organizacij v živinoreji (Uradni list RS, št. 40/09) nadomesti s tem seznamom.

III.

Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 33205-2/2009

Ljubljana, dne 4. julija 2011

EVA 2010-2311-0023

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano