Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Seznam avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali – UL 77/2004


Na podlagi petega odstavka 30. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M

avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali

I

Seznam avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (v nadaljnjem besedilu: seznam pasem) se objavlja za potrebe izvajanja ukrepa reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje Programa razvoja podeželja 2004-2006 in odločanje o vlogah za izvajanje tega ukrepa.

II

Seznam pasem predstavlja lokalne pasme domačih živali, ki so v reji na določenem območju in so prilagojene na klimo, krmo, strukturo in konfiguracijo tega območja. Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme.

III

Avtohtone pasme so tiste pasme domačih živali, ki so nastale na območju Republike Slovenije in v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1999/1257 (UL L 160/99 z dne 26. 6. 1999, str. 80) o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb, in Uredbo Komisije (ES) št. 2004/817 (UL L 153/04 z dne 30. 4. 2004, str. 30) o podrobnejših pogojih za izvedbo Uredbe Sveta št. 1999/1257, z vsemi spremembami, vključujejo:

Vrsta

Pasma

Govedo (Bos taurus)

Cikasto govedo

Konji (Equus caballus)

Lipicanski konj

Posavski konj

Slovenski hladnokrvni konj

Prašiči (Sus scrofa

domesticus)

Krškopoljski prašič

Ovce (Ovis aries)

Jezersko-solčavska ovca

Bovška ovca

Istrska pramenka – istrijanka

Belokranjska pramenka

Koze (Capra hircus)

Drežniška koza

Domača kokoš (Gallus

domesticus)

Štajerska kokoš – štajerka

IV

Tradicionalne pasme so tujerodne pasme domačih živali, ki so se prilagodile na podnebne in druge pogoje v Republiki Sloveniji.

Za slovenske razmere se šteje, da so tradicionalne pasme tiste tujerodne pasme domačih živali, ki so v Republiki Sloveniji pod rejskim in selekcijskim nadzorom najmanj trideset let za vrste prašiči, ovce, koze in perutnina ter petdeset let za ostale vrste živali.

Tradicionalne pasme domačih živali v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1999/1257 in Uredbo Komisije (ES) št. 2004/817, z vsemi spremembami, vključujejo:

Vrsta

Pasma

Konji (Equus caballus)

Ljutomerski kasač

Koze (Capra hircus)

Slovenska sanska koza

Slovenska srnasta koza

Domača kokoš (Gallus

domesticus)

Slovenska grahasta kokoš

Slovenska srebrna kokoš

V

Opis avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

VI

Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-205/2003-14

Ljubljana, dne 28. junija 2004.

EVA 2002-2311-0257

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI