Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za uvoz čistopasemskih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav – UL 125/2003


Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 103. člena in na podlagi sedmega ter osmega odstavka 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o zootehniških in genealoških pogojih za uvoz čistopasemskih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa zootehniške in genealoške pogoje, ki veljajo za uvoz iz tretjih držav za tiste vrste živali, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (v nadaljnjem besedilu: plemenski material) , ki so določene z zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) in predpisi, ki urejajo zootehniške standarde za čistopasemsko plemensko govedo, plemenske prašiče, čistopasemske plemenske ovce in koze, registrirane kopitarje in druge vrste plemenskih živali iz prvega poglavja kombinirane nomenklature.

(2) Ta pravilnik ureja tudi vsebino in način izdajanja zootehniških dokumentov za uvoz plemenskega materiala iz tretjih držav ter način preverjanja istovetnosti plemenskega materiala na meji ob uvozu.

(3) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov, ta pravilnik ne ureja veterinarskih pogojev za uvoz plemenskega materiala iz tretjih držav, prav tako ne ureja pogojev o določenih hormonskih ali tireostatičnih substancah ali o beta agonistih v živinoreji ter uvoza plemenskega materiala, namenjenega za tehnične oziroma znanstvene preizkuse, ki se opravljajo pod nadzorom pristojnih organov.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. uvoz iz tretjih držav pomeni uvoz iz vseh držav, ki niso članice Evropske unije;

2. čistopasemsko plemensko govedo je vsaka žival vrste govedo, vključno z bivoli, ki izpolnjuje pogoje za plemensko govedo v skladu z zakonom in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;

3. plemenski prašiči so čistopasemski ali hibridni plemenski prašiči;

4. čistopasemski plemenski prašič je vsaka domača žival vrste prašič (Sus scrofa domesticus), ki izpolnjuje pogoje za plemenske prašiče v skladu z zakonom in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;

5. hibridni plemenski prašič je vsaka domača žival vrste prašič, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

a) da je potomec načrtnega križanja:

– med čistopasemskimi plemenskimi prašiči različnih pasem ali linij;

– med prašiči, ki so potomci križanja različnih pasem ali linij ali

– med čistopasemskimi prašiči in prašiči iz prve ali druge alinee te točke;

b) da je vpisana v register hibridnih plemenskih prašičev;

6. kopitarji so domače živali vrste konj, osel ali zebra ter križanci med vrstami;

7. registrirani kopitarji so kopitarji, ki so vpisani ali registrirani in primerni za vpis v rodovniško knjigo, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo in vpis kopitarjev v rodovniško knjigo, ter identificirani v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev;

8. plemenski kopitarji so registrirani kopitarji, ki izpolnjujejo pogoje za plemenske živali v skladu z zakonom in so vpisani v rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo in vpis kopitarjev v rodovniško knjigo, ter identificirani v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev. Te plemenske kopitarje ob uvozu spremlja identifikacijski dokument in dokument iz priloge 14, ki je sestavni del tega pravilnika;

9. čistopasemski plemenski kopitarji za namen kombinirane nomenklature pod carinsko tarifno oznako 010110 pomenijo plemenske konje in druge plemenske kopitarje iz prejšnje točke;

10. čistopasemska plemenska ovca ali koza je vsaka žival vrste ovca ali koza, ki izpolnjuje pogoje za plemensko ovco ali kozo v skladu z zakonom in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;

11. čistopasemska žival druge vrste je vsaka žival iz prvega poglavja kombinirane nomenklature razen živali iz prejšnjih točk št. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 10., in izpolnjuje pogoje za plemenske živali v skladu z zakonom in je sama vpisana v rodovniško knjigo ali register;

12. rodovniška številka je vpisna številka živali v rodovniško knjigo in v Republiki Sloveniji ni ponovljiva;

13. identifikacijska oznaka je neponovljiva številka, dodeljena v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo posameznih vrst živali in v skladu z rejskim programom;

14. genealoški pogoji za uvoz so pogoji, ki določajo obvezne podatke o poreklu plemenskih živali za več generacij prednikov.

II. POGOJI ZA UVOZ

3. člen

(osnovni pogoji za uvoz plemenskega materiala)

(1) Plemenski material mora ob uvozu izpolnjevati predpisane veterinarske pogoje za uvoz ter zootehniške in genealoške pogoje, ki veljajo za plemenski material v prometu znotraj Evropske unije in so določeni s predpisi, ki urejajo zootehniške standarde za čistopasemsko plemensko govedo, plemenske prašiče, registrirane kopitarje, čistopasemske plemenske ovce in koze in druge vrste čistopasemskih plemenskih živali. Plemenski material mora ob uvozu spremljati zootehniški dokument, predpisan s tem pravilnikom.

(2) Uvoz plemenskega materiala za namen izvajanja tehničnih ali znanstvenih poskusov, ki se opravljajo pod nadzorom pristojnih organizacij, mora potekati v skladu s predpisom, ki ureja biotsko raznovrstnost v živinoreji.

(3) Seme netestiranih moških živali mora izpolnjevati posebne pogoje po tem pravilniku, spremljati pa ga mora zootehniško spričevalo za tako seme.

(4) Carinski organ mora pred začetkom postopka carinjenja pridobiti od pristojne veterinarske inšpekcije pisno izjavo, da je v skladu s svojimi pooblastili veterinarski inšpektor preveril istovetnost živali oziroma drugega plemenskega materiala.

(5) Po preveritvi istovetnosti iz prejšnjega odstavka in na podlagi pregleda spremljajočih dokumentov za plemenski material, izdanih v skladu s tem pravilnikom, preveri carinski organ razvrstitev plemenskega materiala v ustrezno tarifno oznako.

4. člen

(pristojne organizacije tretjih držav)

(1) Pristojne organizacije tretjih držav so rejske organizacije ali druge organizacije, ki jih pristojni organ tretje države prizna za vodenje rodovniških knjig ali registrov za posamezno vrsto oziroma pasmo živali v skladu z Direktivami 77/504/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 90/427/EGS in 91/174/EGS ter z njimi povezanimi izvedbenimi odločbami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pristojne organizacije tretjih držav).

(2) Uvoz plemenskega materiala je dovoljen le iz tistih tretjih držav, katere posamezna pristojna organizacija tretje države iz prejšnjega odstavka je vpisana v seznam pristojnih organizacij v skladu s 3. členom Direktive 94/28/ES.

5. člen

(zootehniška spričevala za uvoz živali)

(1) Zootehniško spričevalo za uvoz živali mora ustrezati:

– v primeru čistopasemskega plemenskega goveda, čistopasemskih plemenskih prašičev, čistopasemskih plemenskih ovc in koz: vzorcu v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;

– v primeru hibridnih plemenskih prašičev: vzorcu v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika;

– v primeru registriranih kopitarjev: identifikacijskemu dokumentu, ki je določen v odločbah 93/623/EGS, 00/68/ES in direktivi 90/427/EGS;

– v primeru živali iz 11. točke 2. člena tega pravilnika: vzorcu v prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Če so živali breje, mora biti zootehniškemu spričevalu priloženo dodatno spričevalo, ki ustreza vzorcu v prilogi 3 ali vzorcu v prilogi 10, ki sta sestavni del tega pravilnika.

6. člen

(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati živali za uvoz)

(1) Za uvoz morajo živali:

– biti vpisane ali registrirane v rodovniški knjigi ali registru, ki ga vodi pristojna organizacija tretje države;

– imeti ob prehodu meje spremljajoče zootehniško spričevalo iz prejšnjega člena;

– spremljati jih mora dokazilo, določeno v prilogi 14, s katerim priznana rejska organizacija države članice Evropske unije potrdi, da bodo po uvozu živali vpisane ali registrirane v rodovniški knjigi ali registru.

(2) Ob uvozu živali morata biti predložena pristojnim carinskim organom oba dokumenta, navedena v drugi in tretji alinei prejšnjega odstavka. Kadar za uvožene živali carinskim organom ni predloženo zootehniško spričevalo iz prejšnjega člena, mora biti predložena carinskim organom namesto zootehniškega spričevala, druga spremljajoča dokumentacija, določena z 11. členom tega pravilnika.

7. člen

(pogoji za uvoz semena)

(1) Za uvoz mora biti živalsko seme:

– odvzeto živali, ki je vpisana ali registrirana v rodovniški knjigi ali registru, ki ga vodi pristojna organizacija tretje države;

– odvzeto živali, ki je opravila preizkuse proizvodnih lastnosti in ima napovedano genetsko vrednost v skladu s predpisi Evropske unije;

– spremljati ga mora zootehniško spričevalo za uvoz semena. V primeru uvoza semena čistopasemskega plemenskega goveda, čistopasemskih plemenskih prašičev, čistopasemskih plemenskih ovc in koz mora zootehniško spričevalo za uvoz semena ustrezati vzorcu v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. V primeru uvoza semena živali iz 11. točke 2. člena tega pravilnika mora zootehniško spričevalo za uvoz semena ustrezati vzorcu v prilogi 11, ki je sestavni del tega pravilnika;

– za promet na območju Republike Slovenije mora seme spremljati kopija odločbe o odobritvi osemenjevalnega središča, ki bo izvajalo promet s semenom po prehodu meje.

(2) Iz spremljajoče dokumentacije mora biti razvidno, kdo bo opravljal promet s semenom na območju Republike Slovenije v skladu s 63. členom zakona.

8. člen

(pogoji za uvoz jajčnih celic)

Za uvoz morajo biti jajčne celice:

– odvzete živali, ki je vpisana ali registrirana v rodovniški knjigi ali registru, ki ga vodi pristojna organizacija tretje države;

– spremljati jih mora zootehniško spričevalo za uvoz jajčnih celic;

– v primeru uvoza jajčnih celic čistopasemskega plemenskega goveda, čistopasemskih plemenskih prašičev in čistopasemskih plemenskih ovc in koz mora zootehniško spričevalo za uvoz jajčnih celic ustrezati vzorcu v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika;

– v primeru uvoza jajčnih celic živali iz 11. točke 2. člena tega pravilnika mora zootehniško spričevalo za uvoz jajčnih celic ustrezati vzorcu v prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika.

9. člen

(pogoji za uvoz zarodkov)

Za uvoz morajo biti zarodki:

– odvzeti živali, ki je vpisana ali registrirana v rodovniški knjigi ali registru, ki ga vodi pristojna organizacija tretje države;

– spremljati jih mora zootehniško spričevalo za uvoz zarodkov. V primeru uvoza zarodkov čistopasemskega plemenskega goveda, čistopasemskih plemenskih prašičev in čistopasemskih plemenskih ovc in koz mora zootehniško spričevalo za uvoz zarodkov ustrezati vzorcu v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika. V primeru uvoza zarodkov živali iz 11. točke 2. člena tega pravilnika mora zootehniško spričevalo za uvoz zarodkov ustrezati vzorcu v prilogi 13, ki je sestavni del tega pravilnika.

10. člen

(zootehniško spričevalo za uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov kopitarjev)

(1) Za uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov kopitarjev se smiselno uporabljajo zootehniška spričevala iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika. Podatki o živalih, katerih seme, jajčne celice in zarodki so predmet uvoza, morajo biti navedeni v skladu s predpisom, ki ureja registracijo in identifikacijo kopitarjev; na zootehniških spričevalih mora biti jasno navedeno, da gre za kopitarje.

(2) Za uvoz brejih kobil se smiselno uporablja zootehniško spričevalo iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.

11. člen

(spremljajoča dokumentacija ob uvozu plemenskega materiala)

(1) Kadar plemenskega materiala pri uvozu ne spremlja zootehniško spričevalo iz 5., 7., 8., 9. ali 10. člena tega pravilnika, lahko spremlja plemenski material ob uvozu druga zootehniška dokumentacija, izdana s strani pristojne organizacije tretje države in mora vsebovati vse podatke navedene v zootehniških spričevalih iz navedenih členov. V tem primeru mora pristojna organizacija tretje države potrditi, da so zahtevani podatki, navedeni v spremljajoči dokumentaciji, z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v Odločbi Komisije 96/510/ES.«.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za uvoz kopitarjev.

III. SEME NETESTIRANIH PLEMENJAKOV

12. člen

(pogoji za uvoz semena netestiranih plemenjakov)

Uvoz semena netestiranih moških živali je dovoljen v količinah, ki omogočajo da pristojne organizacije v živinoreji opravijo preizkuse v skladu s predpisi, ki urejajo metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za posamezne vrste čistopasemskih in hibridnih plemenskih živali.

13. člen

(zootehniška spričevala za seme netestiranih plemenjakov)

(1) Seme iz prejšnjega člena mora spremljati:

– zootehniško spričevalo v skladu z vzorcem iz priloge 7, ki ga izda pristojna organizacija tretje države;

– zootehniško spričevalo v skladu z vzorcem iz priloge 8, ki ga izda pristojna rejska organizacija države članice, ki seme uvaža.

(2) Ob uvozu morata biti priloženi obe spričevali, navedeni v prejšnjem odstavku.

14. člen

(specifične razmere)

Ne glede na določbe tega pravilnika lahko zaradi specifičnih razmer v tretji državi izvoznici Republika Slovenija na predlog ministra, pristojnega za živinorejo, poda zahtevo Komisiji Evropske unije za določitev dodatnih pogojev za uvoz določenih živali, semena, jajčnih celic in zarodkov v skladu z Direktivo Sveta 94/28/ES.

15. člen

(prehodna določba)

(1) Uvozniki, katerim je bil za uvoz plemenskega materiala na carinsko območje Republike Slovenije že izdan dokument »Pogoji za uvoz plemenskih, čistopasemskih živali in drugega plemenskega materiala«, ob uvozu pa plemenski material še ni prešel državne meje do vključno 30. aprila 2004, morajo ne glede na izdan dokument za izvedbo uvoza priložiti carinskim organom zootehniška spričevala za uvoz plemenskega materiala, ki so predpisana s tem pravilnikom.

(2) Za uvoz plemenskega materiala na carinsko območje Republike Slovenije za katerega je bil izdan dokument »Pogoji za uvoz plemenskih, čistopasemskih živali in drugega plemenskega materiala«, plemenski material pa je že prešel mejo, postopek uvoza pa še ni zaključen do vključno 30. aprila 2004, se postopki uvoza zaključijo na način, ki je veljal pred začetkom veljavnosti tega pravilnika.

16. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

 

 

Št. 321-06-285/2003

Ljubljana, dne 10. decembra 2003.

EVA 2003-2311-0046

mag. Franci But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 94/28/ES, UL L 178, ter Odločbi Komisije 96/509/ES, UL L 210, 96/510//ES UL L 210


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI