Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o zootehniških pregledih določenih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v prometu na območju držav članic Evropske unije - UL 26/2004


Na podlagi tretjega odstavka 103. člena in tretjega odstavka 125. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 ZUreP-1 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


P R A V I L N I K
o zootehniških pregledih določenih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v prometu na območju držav članic Evropske unije*

1. člen

(1) Ta pravilnik določa način zootehniškega pregleda in nadzora plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov (v nadaljnjem besedilu: plemenski material), navedenih v II. poglavju Priloge A Direktive Sveta 90/425/EGS (v nadaljnjem besedilu: direktiva), ki so v prometu na območju držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: območje EU), kot je določeno v direktivi z vsemi spremembami.
(2) Glede izvajanja zootehniških pregledov iz prejšnjega odstavka se uporabljata direktiva in ta pravilnik.

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. zootehniški pregled je vsak pregled oziroma administrativna formalnost, ki velja za živali, zajete v II. poglavju Priloge A direktive, in ki je namenjena za neposredno ali posredno izboljšanje pasem;
2. pristojni organ je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kmetijska inšpekcija ali priznane rejske organizacije;
3. promet pomeni promet na območju EU v smislu 3. točke 2. člena direktive;
4. gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo ali objekti trgovca z živalmi (npr. hlev, zbirni center, sejem, ipd.), kjer se živali, razen kopitarjev, redijo ali so v varstvu. Pri kopitarjih se za gospodarstvo štejejo objekti v skladu s točko (a) 2. člena Direktive Sveta 90/426/EGS;
5. pregled na izvoru pomeni pregled zootehniške dokumentacije na mestu od koder gre plemenski material v promet na območje EU;
6. namembno mesto pomeni kraj, kamor je žival v prometu namenjena.
 

3. člen

Zootehniške preglede in nadzor plemenskega materiala na območju Republike Slovenije, ki je namenjen za promet na območje EU, izvajajo: ministrstvo, kmetijska inšpekcija in priznane rejske organizacije, vsak v okviru svojih pristojnosti.
 

4. člen

Promet s plemenskim materialom je dovoljen:
če plemenski material izpolnjuje pogoje, določene s predpisi v poglavju II priloge A direktive;
če je označen v skladu s pravili, ki so predpisana v zakonodaji Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), in registriran na način, ki zagotavlja sledljivost izvornega in tranzitnega gospodarstva;
plemenski material mora pri prevozu spremljati predpisan dokument iz ustreznega predpisa iz poglavja II Priloge A direktive;
kjer prevoz vključuje več namembnih mest, mora biti plemenski material zbran v toliko pošiljk, kot je navedenih namembnih mest;
spričevala, potrdila ali drugo zootehniško dokumentacijo, ki jo določajo predpisi EU s področja zootehnike, morajo spremljati plemenski material od mesta izvora na njegovo namembno mesto.
 

5. člen

(1) Priznane rejske organizacije redno izvajajo zootehniške preglede plemenskih živali in drugega plemenskega materiala, preden so te vpisane v njihove rodovniške knjige. Prav tako so dolžne izvajati zootehniške preglede plemenskih živali, ki se uvažajo na območje EU iz tretjih držav v skladu s predpisom, ki ureja uvoz plemenskega materiala iz tretjih držav.
(2) V primeru ugotovljenih nepravilnosti ali utemeljenega suma, da se na določenem področju zootehniška zakonodaja EU ne izvaja ali se ne izvaja v celoti, je organizacija iz prejšnjega odstavka dolžna o tem obvestiti kmetijsko inšpekcijo in ministrstvo.
 

6. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 321-06-42/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 90/425/EGS, UL L 224


Avtor: ZŽI