Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o medsebojnem sodelovanju med pristojnimi organi držav članic ter sodelovanju med njimi in Evropske komisije za zagotavljanje pravilnega izvajanja zootehniške zakonodaje - UL 26/2004


Na podlagi tretjega odstavka 125. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 ZUreP-1 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o medsebojnem sodelovanju med pristojnimi organi držav članic ter sodelovanju med njimi in Evropske komisije za zagotavljanje pravilnega izvajanja zootehniške zakonodaje

1. člen

(1) Ta pravilnik določa način sodelovanja pristojnega organa za zootehniko Republike Slovenije iz 71. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 ZUreP-1 in 110/02 ZGO-1) z drugimi pristojnimi organi v državah članicah Evropske unije in ustreznimi službami Evropske komisije zaradi zagotovitve skladnosti zakonodaje Evropske unije kot je določeno v Direktivi Sveta 89/608/EGS, UL 351, z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(2) Glede sodelovanja iz prejšnjega odstavka se uporabljata direktiva in ta pravilnik.
 

2. člen

V Republiki Sloveniji je pristojni organ za področje zootehnike Sektor za zootehniko pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. člen

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporoči Evropski komisiji in drugim državam članicam Evropske unije ime pristojnega organa za področje zootehnike.
 

4. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 321-06-43/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI