Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu – UL 26/2004


Na podlagi tretjega odstavka 29. člena in tretjega odstavka 125. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu*

1. člen

Ta pravilnik določa zootehniške in genealoške pogoje v prometu za določene čistopasemske živali, njihovo seme, jajčne celice in zarodke na območju držav članic Evropske Unije.

2. člen

(1) Za potrebe tega pravilnika čistopasemska žival pomeni vsako žival za pleme, navedeno v 1. členu direktive Sveta 91/174/EGS, UL 85, ki je v prometu in še ni bila predmet natančnejše zootehniške zakonodaje Evropske unije ter je sama vpisana ali registrirana v registru ali evidenco porekel, ki jo vodi priznana rejska organizacija.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ta pravilnik ne ureja čebel.

3. člen

(1) Iz zootehniških ali genealoških razlogov se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati prometa s čistopasemskimi živalmi, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki.

(2) Do sprejetja podrobnejših pogojev v skladu s 6. členom Direktive Sveta 91/174/EGS za promet živali, semena, jajčnih celic in zarodkov iz tega pravilnika se v Republiki Sloveniji za potrebe izvajanja tega pravilnika smiselno uporabljajo predpisi, ki za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke urejajo:

– priznanje rejskih organizacij;

– vpis plemenskih živali v rodovniško knjigo;

– zootehniška spričevala;

– sprejetje za pleme.

4. člen

Uvoz čistopasemskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz držav, ki niso članice Evropske unije (tretjih držav), do sprejetja podrobnejših predpisov ne sme potekati pod ugodnejšimi pogoji kot veljajo za promet na območju držav članic Evropske unije.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

 

 

Št. 321-06-44/2004

Ljubljana, dne 11. marca 2004.

EVA 2001-2311-0036

mag. Franc But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI