Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla – UL 111/2005


Na podlagi prvega odstavka 32. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98, 31/00, 84/01, 41/04 – ZVO-1 in 45/04) in drugega odstavka 32. ter drugega odstavka 38.b člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01, 58/01, 84/01, 41/04 – ZVO-1 in 45/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla

I.

Ta tarifa določa način oblikovanja cene ter ceno storitev:

– koncesionirane gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla in

– koncesionirane gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.

II.

Uporabniku storitev javnih služb iz prejšnje točke (v nadaljnjem besedilu: javna služba) koncesionar opravljene storitve obračuna glede na vrsto in na količino prevzetih odpadkov.

Cena storitev opravljanja javne službe se določi kot vsota stroškov:

– javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla in

– javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.

III.

Stroški opravljanja storitev javne službe se za odpadke, ki so po predpisih na področju veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2, določijo na podlagi naslednjega izračuna:

 

TARIFA = tarifa-a + tarifa-b

 

kjer so:

tarifa-a –

stroški koncesionarja, izračunani na podlagi predpisa, ki ureja način, predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla, in

tarifa-b –

stroški na podlagi predpisa, ki ureja način, predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.

IV.

Za 1 kg stranskih živalskih proizvodov iz prejšnje točke je tarifa za ceno storitev javne službe:

 

TARIFA = tarifa-a + tarifa-b = 46,10 SIT / kg prevzetih stranskih živalskih proizvodov

 

kjer je:

tarifa-a –

strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla v višini 10,30 SIT/kg prevzetih stranskih živalskih proizvodov in

tarifa-b –

strošek za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov v skupni višini 35,80 SIT/kg, od tega za toplotno obdelavo 33,10 SIT/kg in za oddajo predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob v odstranjevanje s sežiganjem 2,7 SIT/kg prevzetih stranskih živalskih proizvodov.

V.

Tarifa za ceno storitev javne službe, opravljenih ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih med državnimi prazniki, je za 5,7 SIT/kg prevzetih stranskih živalskih proizvodov večja od tarife za ceno storitev javne službe iz prejšnje točke.

VI.

Obračun storitev javne službe iz prejšnje točke velja tudi za živalske odpadke v primeru množičnega pojava nalezljive živalske bolezni ali ob naravnih in drugih nesrečah, za katere je od pristojne veterinarske službe odrejena predelava v kafileriji.

VII.

Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitev javne službe.

VIII.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 35/04 in 46/05).

IX.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. decembra 2005.

 

 

Št. 00719-100/2005/14

Ljubljana, dne 1. decembra 2005

EVA 2005-2511-0193

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZŽI