Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – UL 105/2006


Na podlagi tretjega odstavka 69. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

1. člen

V Pravilniku o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 17/04 in 31/05) se v drugi alinei 2. točke 2. člena pika nadomesti z besedo »ali«.

Doda se nova 3. točka, ki se glasi:

»3. ima najmanj petletne delovne izkušnje v posamezni dejavnosti, ki jo želi opravljati.«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) V primeru petletnih delovnih izkušenj mora nosilec dokazati izkušnje s potrdilom, izjavami ali drugim ustreznim dokazilom.«.

2. člen

Šesta alinea prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»– gostinski dejavnosti na kmetiji: najmanj III. stopnja izobrazbe gostinske, turistične ali kmetijsko gospodinjske smeri;«.

3. člen

V deveti alinei 4. člena se besedilo »turizmu na kmetiji« nadomesti z besedilom »gostinski dejavnosti na kmetiji«.

V enajsti alinei se za besedo »prodaji« doda beseda »električne«.

V trinajsti alinei se črta besedilo »ter gozdarsko« in »ali gozdarsko«, pika pa se nadomesti z vejico.

Doda se nova štirinajsta alinea, ki se glasi:

»– storitvah z gozdarsko mehanizacijo: potrdilo o opravljenem usposabljanju.«.

4. člen

V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) V primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec v roku dveh let pridobiti ustrezno usposobljenost.«.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-337/2006

Ljubljana, dne 28. septembra 2006

EVA 2006-2311-0183

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI