Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji - sprememba - UL 88/2001


Na podlagi 70. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

1. člen

V pravilniku o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 71/01) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:


4. člen

Osebe, ki na dan uveljavitve tega pravilnika že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji skladno z veljavnimi predpisi, vložijo vlogo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in tem pravilnikom v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika; tem osebam k vlogi ni potrebno priložiti dokazil, razen potrdila oziroma dovoljenja za opravljanje dejavnosti.


2. člen

Priloga Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji se dopolni in spremeni tako, da:
se za besedilom izjavljam doda besedilo in dokazujem;
se besedilo v točki 3. spremeni tako, da se glasi: da znaša dohodek iz kmetijske dejavnosti za celo kmetijo za preteklo leto:............................ SIT;;
se v točki 7. za besedilom (Obkrožite doda besedilo in predložite ustrezno dokazilo,.


3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 321-158/01-2
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.Avtor: ZŽI